ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Πράξεων γ΄19 : "Μετανοήσατε οὖν καί ἐπιστρέψατε εἰς τό ἐξαληφθῆναι ὑμῶν τάς ἁμαρτίας"

Πράξεων γ΄19
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Μετανοήσατε οὖν καί ἐπιστρέψατε εἰς τό ἐξαληφθῆναι ὑμῶν τάς ἁμαρτίας"
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μή νομίσετε ὅμως, ὅτι ἐπειδή διά τῆς πράξεώς σας αὐτῆς ἐπληρώθησαν αἱ προφητεῖαι, εἶσθε ἀνένοχοι καί ἀνεύθυνοι δι' αὐτό τό ὁποῖον ἐκάματε (παρεδώκατε εἰς θάνατον σταυρικόν τόν Κύριον Ἰησοῦν). Ἡ ἐνοχή σας εἶναι μεγάλη. Μετανοήσατε λοιπόν καί μέ συμπεριφοράν εἰς τό ἑξῆς ἐνάρετον γυρίσατε ὀπίσω πλησίον τοῦ Θεοῦ ἐγκολπούμενοι διά τῆς πίστεως τόν Ἰησοῦν διά νά ἐξαλειφθοῦν αἱ ἁμαρτίαι σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Δέν παύει νά φωνάζῃ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Δέν παύει νά προσκαλῇ τούς ἁμαρτωλούς εἰς τήν σωτηρίαν. Καί εἶναι τόσον πολλαί καί ἐπίμονοι αἱ προσκλήσεις αὐταί τοῦ Θεοῦ, ὥστε θά ἐνόμιζε κανείς ὅτι ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος ζητεῖ νά ἐπιτύχῃ κάτι ἰδικόν του συμφέρον. Ἀλλ' ἄν οἱ γονεῖς φωνάζουν καί καλοῦν εἰς διόρθωσιν τά παιδιά των, εἶναι βέβαιον ὅτι κινοῦνται ἀπό ἀγάπην πρός ἐκεῖνα καί ὄχι ἀπό ὑπολογισμόν ἰδιοτελῆ. Καί ἄν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τόσον ἐνδιαφέρον, πόσον ἆραγε εἶναι τό ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ διά τά παραστρατημένα παιδιά του; Δι' αὐτό φωνάζει καί καλεῖ εἰς μετάνοιαν ὅλους. Μᾶς προσκαλεῖ νά ἀκολουθήσωμεν τόν δρόμον τῆς ἀρετῆς. Καί ὑπόσχεται ἀνεκτίμητον δῶρον· τήν ἐξάλειψιν τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί πρέπει νά γνωρίζωμεν καλά τί σημαίνει ἁμαρτία, ποῖον ὄλεθρον ἐκφράζει ἡ λέξις αὐτή, διά νά ἐκτιμήσωμεν τήν ἀξίαν τῆς δωρεᾶς, πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός ὁ Πανάγαθος. Ποῖος λοιπόν θά μείνῃ ἀσυγκίνητος καί ἀναίσθητος, καί δέν θά σπεύσῃ νά ὑπακούσῃ εἰς τήν φωνήν τῆς ἀγάπης του;" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ματθαίου ι΄ 16 : "Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί".

Ματθαίου ι΄ 16
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἰδού ἐγώ ὁ Κύριός σας σᾶς στέλλω διά νά εἶσθε σάν πρόβατα ἥμερα ἐν μέσῳ αἱμοβόρων λύκων, πρός τούς ὁποίους ὁμοιάζουν οἱ ἐχθροί τοῦ εὐαγγελίου, κυριευμένοι ἀπό τά ἄγρια πάθη τῆς σαρκός. Ἀφοῦ λοιπόν τόσον δεινή θά εἶναι ἡ θέσις σας, φροντίσατε νά εἶσθε φρόνιμοι σάν τά φίδια, ὥστε νά μή ἐκθέτετε τόν ἑαυτόν σας εἰς ἀνωφελεῖς καί ἀνοήτους κινδύνους, καί ἄκακοι καί ἁπλοῖ σάν τάς περιστεράς" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Καί τά ζῶα παρουσιάζουν φυσικά προσόντα φρόνησης, πού εἶναι διδακτικά γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Τό φίδι παρουσιάζει ἀξιοζήλευτη φρόνηση. Ὅταν κινδυνεύει, προσπαθεῖ νά φυλάξει ἰδιαίτερα τό κεφάλι του. Διότι κατανοεῖ ὅτι ἄν πάθει τό κεφάλι, ὅλο τό σῶμα εἶναι καταδικασμένο σέ θάνατο. Τό παράδειγμα αὐτό χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος, γιά νά διδάξει ὅτι ὁ χριστιανός πρέπει νά γίνεται φρόνιμος· νά μή ἐκθέτει σέ κίνδυνο τό σῶμα, ἀλλά περισσότερο τήν ψυχή του. Ἐάν πεθάνει τό σῶμα, ἡ ζημιά δέν εἶναι ἀνεπανόρθωτη· διότι περιμένουμε μιά μέρα "ἀνάστασιν νεκρῶν". Ἄν φυλᾶμε τή ψυχή μας ἀπό τή θανατηφόρα ἁμαρτία, αὐτό εἶναι ἡ μεγάλη ἀσφάλεια καί ἡ πνευματική σωτηρία. Ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας στήν πραγματικότητα εἶναι ζωή παραφροσύνης. Πρέπει λοιπόν νά φυλᾶμε τή ψυχή μας καθαρή καί λευκή, ὅπως εἶναι τά περιστέρια, μέ μιά ζωή δικαιοσύνης καί ἀγάπης καί ἠθικῆς καθαρότητας, γιά νά εἴμαστε πραγματικά φρόνιμοι καί εὐάρεστοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ρωμαίους ιδ΄ 17 : " Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσοις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ".

Ρωμαίους ιδ΄ 17
ΚΕΙΜΕΝΟ
" Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσοις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"... ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἵδρυσεν ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς, δέν συνίσταται εἰς τό νά τρώγῃ καί νά πίνῃ κανείς ἐλεύθερα. Συνίσταται εἰς τήν δικαιοσύνην καί εἰρήνην καί ὁμόνοιαν μέ τούς ἀδελφούς μας καί εἰς τήν χαράν, τάς ὁποίας γεννᾶ τό Ἅγιον Πνεῦμα" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ἄνθρωποι πού ζοῦν μόνο γιά τό σῶμα καί δέν ἔχουν στήν ψυχή τους καί στό νοῦ τους τίποτε τό ἀνώτερο καί πνευματικώτερο, καταγίνονται μέ πολλή ἐπιμέλεια στό νά τρῶνε καί νά πίνουν. Εἶναι ἄνθρωποι τῶν αἰσθήσεων καί τῶν ἀπολαύσεων, πού ἔχουν κάμει θεό τήν κοιλιά τους. Ὅσοι ὅμως θέλουν νά ἀνήκουν στό θεό, πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει πρόγραμμά της τήν καλοφαγία καί τό ποτό. Πρόγραμμα ἔχει τίς ἀρετές, πού ἀνεβάζουν τό χριστιανό σέ ἀνώτερα πνευματικά ἐπίπεδα καί τοῦ δίνουν τέρψεις ἀνώτερες καί εὐγενεῖς. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι πρό πάντων ζωή δικαιοσύνης· διότι ὁ χριστιανός μαθαίνει νά ἀπονέμει τό δίκαιο στόν ἑαυτό του, στήν οἰκογένειά του, στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι ζωή εἰρήνης, διότι ἐπαναπαύει τό πνεῦμα καί γαληνεύει τή συνείδηση. Εἶναι ἀκόμη ζωή χαρᾶς, χαρᾶς ἀληθινῆς, τήν ὁποία ἐγκαθιστᾶ στή ψυχή ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ( Ἀπό τό βιβλίο "ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ψαλμός ριε΄ (115) στίχος 3: "Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι";

Ψαλμός ριε΄ (115) στίχος 3
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι";
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Εἰς τόν Θεόν προσέφυγα καί ἐπροστατεύθην. Τί νά ἀνταποδώσω εἰς τόν Κύριον δι' ὅλα τά ἀγαθά καί τάς προστασίας, τάς ὁποίας ὡς νά μοῦ τάς ἐχρεώστει πλουσίως ἔδωκεν εἰς ἐμέ"; ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τόμος 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Στοιχειῶδες δεῖγμα πολιτισμοῦ καί εὐγενείας εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη πρός τούς προστάτας καί εὐεργέτας μας. Ἀλλά ποῖος εἶναι ὁ αἰώνιος καί μέγιστος καί γενικός εὐεργέτης ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος; Ναί, εἶναι ὁ πατήρ ὁ οὐράνιος· ὁ δημιουργός, ὁ προνοητής, ἡ πηγή τῆς ἀγάπης. Ἐάν θά ἠθέλαμεν νά ὑπολογίσωμεν τάς εὐεργεσίας του καί νά μετρήσωμεν ὅλας τάς δωρεάς τῆς ἀγάπης του, δέν θά μᾶς ἔφθαναν ἡμέραι καί ἑβδομάδες καί μῆνες. Προβάλλει λοιπόν ἕνα καθῆκον ἱερόν ἀπέναντι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ εὐεργέτου. Εἰς κάθε εὐγνώμονα ψυχήν πρέπει ν' ἀναπηδᾷ ζωηρῶς ὁ πόθος μιᾶς ἀναλόγου ἀνταποδόσεως. Ἀλλά τί ἠμποροῦμεν ν' ἀνταποδώσωμεν εἰς τόν ἄπειρον Θεόν; Ὅλα τά καλά εἶναι δῶρα ἰδικά του. Καί ἡ ζωή μας ἀνήκει εἰς αὐτόν. Ἀσφαλῶς δέν ἠμποροῦμεν νά τοῦ προσφέρωμεν τίποτε ἄλλο, παρά τήν θερμήν εὐγνωμοσύνην μας, τήν ὑπακοήν εἰς τόν νόμον του, τήν ἀγάπην μας τήν ὁλόψυχον. Περισσότερον ἀπό λόγια καί ὕμνους εὐγνωμοσύνης ζητεῖ ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος νά ζήσωμεν κατά τό ἅγιον θέλημά του" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ")

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α΄Κορινθίους θ΄ 25: "Πᾶς ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν ἵνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον".

Α΄Κορινθίους θ΄ 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Πᾶς ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν ἵνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Καθένας δέ πού ἀγωνίζεται, ἐγκρατεύεται εἰς ὅλα, ἀκόμη καί εἰς τήν τροφήν καί τό ποτόν. Καί ἐκεῖνοι μέν ἀγωνίζονται καί ἐγκρατεύονται διά νά λάβουν στέφανον, πού φθείρεται, ἡμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμεθα δι' ἄφθαρτον στέφανον" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Στούς ἀθλητικούς ἀγῶνες ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ἐγκράτεια, χωρίς τήν ὁποία ὁ ἀθλητής δέν ἔχει ἐλπίδες ἐπιτυχίας. Ἐάν ἡ ἀρετή τῆς ἐγκρατείας εἶναι τόσο χρήσιμη στούς ἀγῶνες τούς σωματικούς, πολύ περισσότερο εἶναι χρήσιμη στούς ἀγῶνες τούς πνευματικούς, τούς ἀγῶνες πού διεξάγονται κατά τῆς ἁμαρτίας. Δέν εἶναι δυνατό νά ζήσει τή ζωή τῆς ἀρετῆς ὁ χριστιανός, ὅταν παρασύρεται ἀπό διάφορες ἐπιθυμίες τοῦ σώματος καί γίνεται δοῦλος τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων. Ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ ἔχει θεμελιῶδες γνώρισμα τήν ἐγκράτεια. Ἐγκράτεια σημαίνει ἐλευθερία πνευματική καί δύναμη ψυχῆς καί αἰσθήματα ἀνώτερα καί χαρακτῆρα ἰσχυρό. Μέ τά ἐφόδια τῆς ἐγκρατείας εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ πιστός θά νικήσει στόν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς. Καί ἡ νίκη αὐτή ἔχει μεγάλη ἀνταμοιβή. Διότι, ἄν οἱ ἀθλητές ἐγκρατεύονται καί κοπιάζουν γιά νά πάρουν ἕνα στεφάνι πού μαραίνεται γρήγορα, ὁ χριστιανός ἀγωνίζεται γιά νά πάρει στεφάνι ἄφθαρτο, τήν αἰώνα δόξα καί τιμή ἀπό τό Θεό (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀηλθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Λουκά ι΄ 20 :"Πλήν ἐν τούτῳ μή χαίρετε, ὅτι τά πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δέ ὅτι τά ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς".

Λουκά ι΄ 20
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Πλήν ἐν τούτῳ μή χαίρετε, ὅτι τά πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δέ ὅτι τά ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἀλλ' ὅμως ἡ ὅλη σας χαρά ἄς μή περιορίζεται εἰς αὐτό καί ἄς μή χαίρετε δι' αὐτό, διά τό ὅτι δηλ. τά πονηρά πνεύματα ὑποτάσσονται εἰς σᾶς. Δέν εἶναι ἰδικόν σας κατόρθωμα αὐτό. Εἶναι χάρις καί δωρεά, πού σᾶς ἔδωκα ἐγώ καί προσέξατε νά μή κυριευθῆτε ἀπό οἴησιν καί ἀλαζονίαν διά τό χάρισμα τοῦτο. Χαίρετε δέ περισσότερον, διότι τά ὀνόματά σας λόγῳ τῆς πίστεώς σας ἐγράφησαν εἰς τούς οὐρανούς καί εἶσθε ἐκεῖ πολιτογραφημένοι μέ ὅλα τά δικαιώματα τῆς ἀπολαύσεως τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐπουρανίου κοινωνίας καί βασιλείας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Τό ὄνομα τοῦ καθενός ἠμπορεῖ νά γραφεῖ σέ διάφορα βιβλία ἤ καταλόγους. Καί βέβαια θεωρεῖ προνόμιο καί τιμή τό ὅτι εἶναι γραμμένο ἐκεῖ τό ὄνομά του. Ἀλλά ποιά τιμή ἠμπορεῖ νά παραβληθεῖ μέ αὐτήν πού ἔχει ὁ χριστιανός; Ἀφ' ὅτου ἐπίστευσε στό Χριστό, ἀφ' ὅτου ἔγινε μέλος τῆς Ἐκκλησίας του, τό ὄνομά του καταγράφηκε στούς οὐρανούς. Καί ἀπό τό Θεό καί ἀπό τούς ἀγγέλους ἀναγνωρίζεται υἱός τοῦ Θεοῦ κατά χάρη. Ἀναγνωρίζεται πολίτης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, "κληρονόμος μέν Θεοῦ, συγκληρονόμος δέ Χριστοῦ". Ἡ πεποίθηση αὐτή εἶναι δίκαιο νά γεμίζει τή ψυχή τοῦ χριστιανοῦ μέ χαρά ἐξαιρετική. Τό ὅτι τό ὄνομά του γράφτηκε στούς οὐρανούς, αὐτός εἶναι ὁ ἀνώτερος τίτλος τιμῆς γι' αὐτόν. Καί ὄχι ἁπλῶς τιμῆς, ἀλλά πραγματικῆς εὐτυχίας, τήν ὁποία καί ἀπό τώρα ἀπολαμβάνει, ἔστω καί ἄν δέν ἔχει τά ἀγαθά τῆς γῆς, θά ἀπολαύσει δέ τέλεια καί πλήρη τή ζωή τῆς αἰωνιότητα"( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πολλές φορές η οικογένεια αντί να είναι λιμάνι χαράς και αγάπης μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, σε χώρο συγκρούσεων και έντονων αντιθέσεων. Γιατί άραγε;

ΑΙΤΙΕΣ

1. Ο Εγωισμός. Μια αρρώστια που μας προσβάλλει όλους. Ο σύζυγος είτε θέλει να επιβάλλει το Εγώ του είτε δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει τον άλλον. Ίσως έχει παρεξηγήσει το «…ο ανήρ κεφαλή της γυναικός…». Αλλά και ο εγωισμός της συζύγου μπορεί να ευθύνεται. Λέει στις παροιμίες ο Σολομών «κρείσσον οικείν εν τη ερήμω η μετά γυναικός μαχίμου και γλωσσώδους και οργίλου…».
2. Η κοσμική νοοτροπία. Προβάλλεται κατά κόρον από τα ΜΜΕ και υπερτονίζονται τα δικαιώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Όμως ο άνδρας πρέπει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και η γυναίκα να υποτάσσεται όπως η εκκλησία υποτάσσεται "τω Χριστώ"…

3. Ο διάβολος, ο αόρατος εχθρός. Είναι ο μέγας ταραχοποιός, διασπαστής και διαιρέτης. Μέσα στην οικογένεια σπέρνει την αντιζηλία, την κατάκριση, το φθόνο. Προκαλεί υποψίες στους συζύγους.
Πολλές φορές νομίζεις ότι συζητάς μόνος σου αλλά ο διάβολος είναι εκεί. Συμμετέχει στις σκέψεις σου και ζητά να προκαλέσει σύγχυση. Αντίθετα στους αγίους ασκητές κάνει φανερή την παρουσία του και πολεμά διαφορετικά.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Η ταπείνωση.Οδηγεί στην αλληλοκατανόηση. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες των συζύγων πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, όχι διχαστικά. Ο ένας να συμπληρώνει και να κατανοεί τον άλλον. Ο Απ. Παύλος λέει «Μηδείς τα εαυτού ζητήτω, αλλά τα του ετέρου έκαστος». Αυτή είναι η πρόσκληση για τη δική μας υπέρβαση που οδηγεί στη θυσία των δικαιωμάτων μας.

2. Η συγγνώμη. Να αναγνωρίσουμε το μερίδιο της ευθύνης μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη και από τα παιδιά μας αν χρειαστεί. Πολλές φορές υπερασπίζουμε το δικό μας σφάλμα μόνο και μόνο επειδή είναι δικό μας.

3. Καταφυγή στο Θεό. Με κοινή προσευχή των συζύγων. Με τη σιωπή μας την ώρα της ταραχής. Ατενίζοντας το βλέμμα του Εσταυρωμένου ως πηγή δυνάμεως. Με την καταφυγή στον Πνευματικό.

Ο Αγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης αναφέρει στο Γεροντικό ότι κάποτε είδε δύο μοναχούς να τσακώνονται. Τους πλησίασε και τους ρώτησε: «Αδελφοί μου, γιατί κατεβήκατε απ΄ το σταυρό σας;» Και οι σύζυγοι φέρουν σταυρό αλλά τον σηκώνουν μαζί.

Τέλος, προσοχή! Πολλά πράγματα μάς οδηγούν σε αναστάτωση χωρίς να είναι όντως σημαντικά. Να βάζουμε τα πράγματα στην ουσιαστική τους διάσταση.

Έτσι ο Χριστός θα κυβερνά το σπίτι μας αλλά και την οικία της ψυχής μας. Και η οικογένειά μας θα είναι ένας παράδεισος χαράς, γαλήνης και αγάπης.


Σημειώσεις από το θέμα που εισηγήθηκε
ο π. Αστέριος Χατζηνικολάου στη συνάντηση

που έγινε στην κατασκήνωση του Ελληνικού

την Κυριακή 23.9.2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ψαλμός θ΄ (9), στ.9 : "καί αὐτός (ὁ Κύριος) κρινεῖ τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαούς ἐν εὐθύτητι".

Ψαλμός θ΄ (9), στ.9
ΚΕΙΜΕΝΟ
"καί αὐτός (ὁ Κύριος) κρινεῖ τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαούς ἐν εὐθύτητι".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Καί θά δικάσῃ μέ δικαιοσύνην ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην· θά δικάσῃ μέ εὐθύτητα καί χωρίς προσωποληψίαν ἤ ὀπισθοβουλίαν τούς λαούς ὅλων τῶν γενεῶν καί ὅλων τῶν ἐθνῶν" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Δέν θά ἀνέχεται εἰς τόν αἰῶνα ὁ Ἅγιος Θεός τήν ἁμαρτίαν καί τήν ἀδικίαν τοῦ κόσμου. Δέν θά ἀφήσῃ ἀτιμώρητον τό κακόν. Διότι ποτέ δέν θά λησμονήσῃ ὅτι εἶναι νομοθέτης καί κριτής παντοδύναμος. Ἐάν καταπατῆται ὁ νόμος του μέ ἀσέβειαν, ἐάν περιφρονοῦνται αἱ ἐντολαί του, ἐάν ἡ ἀρετή ἐμπαίζεται καί ὑβρίζεται, ἡ δέ κακία καί ἡ φαυλότης θριαμβεύῃ, θά ἔλθῃ κάποτε ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως καί τῆς δικαίας ἀνταποδόσεως. Καί προαναγγέλλει ὁ Δαβίδ τό μέγα γεγονός, ὅτι ὁ Κύριος θά κρίνῃ τήν οἰκουμένην. Θά ζητήσῃ ἀπό καθένα λόγον τῶν πράξεών του. Θά ἐξετάσῃ μέ πᾶσαν δικαιοσύνην τάς διαθέσεις μας, τάς ἀποφάσεις μας, τά ἔργα μας, ὁλόκληρον τήν ζωήν μας. Θά καταλογίσῃ εὐθύνας καί θ' ἀναγνωρίσῃ διακαιώματα. Θά καταδικάσῃ καί θά παραδώσῃ εἰς ἀπώλειαν, ἐνῶ ἄλλους θά ἐπαινέσῃ καί θά βραβεύσῃ. Ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ θά εἶναι φοβερά διά τούς ἀσεβεῖς καί ἀμετανοήτους, πανηγυρική δέ καί χαρμόσυνος διά τούς εὐσεβεῖς. Χριστιανέ, εἶσαι ἕτοιμος διά τήν ἡμέραν ἐκείνην;( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ρωμαίους ιγ΄ 13 : "Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μή κώμοις καί μέθαις, μή κοίταις καί ἀσελγείαις, μή ἔριδι καί ζήλῳ".

Ρωμαίους ιγ΄ 13
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μή κώμοις καί μέθαις, μή κοίταις καί ἀσελγείαις, μή ἔριδι καί ζήλῳ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ὅπως συμπεριφέρεται κανείς τήν ἡμέραν, πού τά βλέμματα πολλῶν τόν παρακολουθοῦν, ἔτσι καί ἡμεῖς ἄς συμπεριφερθῶμεν μέ εὐπρέπειαν καί εὐταξίαν· ὄχι μέ ἄσεμνα φαγοπότια καί μέθας, οὔτε μέ πράξεις αἰσχρότητος καί ἀσελγείας, οὔτε μέ φιλονεικίας καί ζηλοτυπίας" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ).
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ζωή ἡ ὑλιστική, ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας, ἔχει στό καθημερινό πρόγραμμά της συνήθειες καί πράξεις πού ὑποβιβάζουν τόν ἄνθρωπο, κουρελιάζουν τήν ὑπόληψή του, προκαλοῦν συγκρούσεις καί διαμάχες. Καί ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μερικές ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι τά ἄσεμνα τραγούδια καί τά γλέντια τά ὀργιαστικά, μέ κατάληξη τό ἐλεινό κατάντημα τῆς μέθης, πού ἐκθέτει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Εἶναι καί πράξεις αἰσχρότητος καί ἀκολασίας, πού ὑπερβαίνουν κάθε ὅριο ἀναίδειας καί στιγματίζουν ἐκείνους πού δουλεύουν σ' αὐτές. Εἶναι καί φιλονικίες καί συμπλοκές φονικές, τίς ὁποῖες προκαλεῖ συχνά ἡ ζηλοτυπία καί ἔχουν πάντοτε ἀποτελέσματα θλιβερά. Ὁ χριστιανός ὅμως, τόν ὁποῖο ἁγίασεν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι δυνατό νά ἀκολουθεῖ τέτοια πορεία. Χρέος του εἶναι νά ζεῖ μέ σεμνότητα, νά φυλάσσει αὐστηρή ἠθικότητα, νά εἶναι ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης, φῶς καί παράδειγμα γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ματθ. ζ΄ 1-2 : " Μή κρίντε, ἵνα μή κριθῆτε· ἐν ὧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ὧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν".

Ματθ. ζ΄ 1-2
ΚΕΙΜΕΝΟ
" Μή κρίντε, ἵνα μή κριθῆτε· ἐν ὧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ὧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
" Μή κατακρίνετε ἀσυμπαθῶς τόν πλησίον σας, διά νά μή κατακριθῆτε ὑπό τοῦ Θεοῦ. Διότι μέ τήν αὐτήν ἀσυμπαθῆ καί αὐστηράν κρίσιν, μέ τήν ὁποίαν κατακρίνετε, θά κατακριθῆτε, καί μέ τό αὐτό μέτρον, μέ τό ὁποῖον ἐξετάζετε καί καταδικάζετε τάς πράξεις τοῦ πλησίον, θά μετρηθῇ καί διά σᾶς ὑπό τοῦ Θεοῦ ἡ πολιτεία καί συμπεριφορά σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Πολύ πρόθυμοι εἴμαστε ὅλοι στό νά περιεργαζόμαστε καί νά σχολιάζουμε τίς πράξεις τῶν ἄλλων· νά τούς ἐπικρίνουμε, νά τούς κακολογοῦμε, νά τούς καταδικάζουμε, μέ πολλή μάλιστα αὐστηρότητα, χωρίς νά εἶναι παρών ὁ κατηγορούμενος, γιά νά ἀκουστεῖ ἡ ἀπολογία του. Τί μαρτυροῦν ὅλα αὐτά; Μαρτυροῦν ὅτι λησμονοῦμε τίς δικές μας παρεκτροπές, τίς εὐθύνες καί τίς ἐλλείψεις μας, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἠμπορεῖ νά εἶναι πολύ περισσότερες καί σοβαρότερες ἀπό ἐκεῖνες, πού βλέπουμε καί καταδικάζουμε στούς ἄλλους. Μαρτυροῦν ἀκόμη, ὅτι δέν ὑπάρχει στίς ψυχές μας ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἡ ἀγάπη πού βλέπει ὅλους μέ ἐπιείκεια, μέ συγκατάβαση, μέ ἐνδιαφέρον γιά τή διόρθωσή τους. Γι' αὐτό λοιπόν ὁ Κύριος ὄχι μόνο ἀπαγορεύει τήν κατάκριση, ἀλλά καί προλέγει ὅτι, ἐφ' ὅσον κατακρίνουμε τόν πλησίον μας, θά πέσουμε κι ἐμεῖς στό κρίμα τῆς θείας δικαιοσύνης. Μέ ὅ,τι μέτρο αὐστηρότητας κατακρίναμε τούς ἄλλους, μέ αὐτό θά κρίνει καί ὁ Θεός τίς ἰδικές μας πράξεις. Ἀλλά μᾶς συμφέρει αὐτό; (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ψαλμός νθ΄ (59) 13 : "Δός ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, καί ματαία σωτηρία ἀνθρώπου".

Ψαλμός νθ΄ (59) 13
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Δός ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, καί ματαία σωτηρία ἀνθρώπου".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Δός μας βοήθειαν διά νά σωθῶμεν ἀπό τήν θλῖψιν πού μᾶς συνέχει, διότι εἰς μάτην θά προσπαθήσῃ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νά μᾶς σώσῃ" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ.10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Στίς θλίψεις καί τίς ἀνάγκες, σέ ὧρες κινδύνων καί παθημάτων, ὅλοι αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη τῆς βοηθείας. Καί καταφεύγουμε λοιπόν σέ ἀνθρώπους, πού ἔχουν τά μέσα καί δύναμη καί ἐπιρροή. Καταφεύγουμε σέ συγγενεῖς καί φίλους, σέ γνωστούς μας ἀνθρώπους, πού νομίζουμε ὅτι θά εἶναι πρόθυμοι νά ἐνδιαφερθοῦν καί νά μᾶς συντρέξουν στήν ἀνάγκη μας. Καί καταφεύγουμε συχνά μέ μεγάλες ἐλπίδες, χωρίς δισταγμούς, γιά νά ζητήσουμε προστασία καί σωτηρία. Ἐν τούτοις εἶναι ἐντελεῶς ἀβέβαιο πρᾶγμα ἡ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων. Εἴτε δέν ἔχουν τό ἐνδιαφέρον. Εἴτε δέν ἐννοοῦν νά χαλάσουν τήν ἡσυχία τους καί νά ἀσχοληθοῦν μέ ξένες ὑποθέσεις. Εἴτε πραγματικά δέν εἶναι σέ θέση νά δώσουν βοήθεια ἀποτελεσματική. Ὁ ἄνθρωπος δέν ἠμπορεῖ νά γίνει ποτέ Θεός παντοδύναμος. Καί ὅμως ὑπάρχει, καί ὑπάρχει κοντά μας, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ παντοδύναμος προστάτης καί βοηθός. Πρός αὐτόν ἄς στρέψουμε θερμή τήν προσευχή μας σέ ὧρες ἀναγκῶν καί θλίψεων καί κινδύνων. Καί αὐτός εἶναι σέ θέση νά μᾶς δώσει ὅ,τι ζητοῦμε (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18/9

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι
σιος Εµένιος θαυµατουργός, πίσκοπος Γορτύνης
Ο γίες Σοφία κα Ερήνη
γία ριάδνη
γιος Κάστωρ
σιος Ρωµλος
Περισσότερα στοιχεῖα
σιος Εµένιος θαυµατουργός, πίσκοπος Γορτύνης
π νεαρ λικία Εµένιος πέβαλλε τν αυτό του σ πολλς σκληραγωγίες κα σκήσεις. γκράτεια ταν κείνη πο τν διέκρινε περισσότερο, διότι στ µυαλό του εχε πάντα τν συµβουλ το ποστόλου Παύλου, «πς γωνιζόµενος πάντα γκρατεύεται». Καθένας, δηλαδή, πο γωνίζεται, γκρατεύεται σ λα, κόµα κα στν τροφ κα στ ποτό, προκειµένου ν πετύχει τν πνευµατικό του σκοπό. Κα Εµένιος, κολουθώντας τ λόγια το θεόπνευστου ποστόλου, πέτυχε. ξιώθηκε ν ερωθε κα ν γίνει πίσκοπος Γορτύνης στν Κρήτη. π τν νέα του θέση, ρετή του λαµψε κόµα περισσότερο κα Θες το δωσε τν χάρη κα τν δύναµη ν θαυµατουργε. Κα πως ναφέρει παράδοση, µία φορ µ ναµµένες λαµπάδες κατέκαυσε ναν δράκοντα, πο ρµησε ναντίον του. πειτα Εµένιος πγε στ Ρώµη, που µ τν θεία του διδασκαλία κα µ θαύµατα στερέωσε τος πιστούς. Ποθώντας, µως, περισσότερη σκληραγωγία κα σκηση, πγε στ Θηβαΐδα τς νω Αγύπτου, κοντ στος µεγάλους σκητές. κε παρέδωσε κα τ πνεµα του στ Θεό. Τ δ λείψανό του µεταφέρθηκε κα θάφτηκε µ τιµς στν δρα τς πισκοπς του, στν Κρήτη.
Ο γίες Σοφία κα Ερήνη
Μαρτύρησαν δι ξίφους. ( µνήµη τους παναλαµβάνεται κα τν 28η Σεπτεµβρίου).
γία ριάδνη
ν κα δούλα, ταν νώτερη κα λαµπρότερη π πολλς κυρίες, δολες τν κοσµικν µαταιοτήτων κα τν γήινων µολυσµν. γία ριάδνη ζησε στ χρόνια τν βασιλέων δριανο κα ντωνίνου (117-139 µ.Χ.), κα γινε χριστιαν στ Φρυγία πόλη τν Προµισέων. ταν τ πληροφορήθηκε φέντης της Τέρτυλος, νας π τος σχυρότερους πρόκριτους τς πόλης, τν πίεζε ν πανέλθει στν εδωλολατρία. κείνη µως πέµενε στν χριστιανικ µολογία της, κα στάθηκε δύνατο ν τν πείσουν ν θυσιάσει στ εδωλα, κατ τν µέρα µάλιστα πο γιόρταζε τ γενέθλιά του γις το κυρίου της. Τότε τν δειραν σκληρ κα τν βασάνισαν γι πολύ, φο γδαραν τς σάρκες της µ σιδερένια νύχια. Γι ν ποφύγει περισσότερες πιέσεις, γκατέλειψε τ σπίτι το κυρίου της. Κα ν τν καταδίωκαν, πεσε σ γκρεµ που κα βρκε τν θάνατο.
γιος Κάστωρ
Στ γιολόγιο το Σ. Εστρατιάδη, µαζ µ τν Κάστορα, προβάλλεται κα µία γία µ τ νοµα Θεοδώρα.
σιος Ρωµλος
Στος Συναξαριστς δν ναφέρεται κανένα πόµνηµα γι τν σιο ατό, βιογραφία του πάρχει στ π᾿ ριθµ. 154 χειρόγραφο τς Σκήτης τν Καυσοκαλυβίων, πο συνέγραψε µαθητς το ν λόγ σίου, Γρηγόριος. Σύµφωνα λοιπν µ τ στοιχεα ατά, σιος Ρωµύλος γεννήθηκε τ 1300 περίπου στν παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο, π γονες εσεβες. πατέρας του ταν λληνας κα µάνα του Βουλγάρα. Τ πρτο του νοµα ταν Ράικος κα σ κατάλληλη λικία ο γονες του τν µπιστεύθηκαν σ σπουδαο δάσκαλο, π τν ποο νεαρς Ράικος µαθε τ πρτα του γράµµατα. Στ συνέχεια, πειδ εχε κλίση στ µοναχικ ζωή, κατέφυγε στ Μον τς Θεοτόκου τς δηγήτριας, κοντ στ Τίρνοβο (Βουλγαρίας). κε γινε µοναχς µ τ νοµα Ρωµανς κα σκήτευσε εδοκίµως γι τρία συνεχ χρόνια. Κατόπιν κανε κοντ στν σιο Γρηγόριο τν Σιναΐτη κα πειτα, φο γινε µεγαλόσχηµος µ τ νοµα Ρωµύλος, πγε στ γιον ρος, ξω π τν Μον Μεγίστης Λαύρας, που µαζ µ τν µαθητή του Γρηγόριο σκήτευε στν συχία. Πολλο γιορετες ρχονταν κοντά του γι ν᾿ κούσουν τ σοφ λόγια του κα ν πάρουν τς ρθς πνευµατικς συµβουλές του. Κατ τν πόλεµο µως Τούρκων κατ Σέρβων κα Βουλγάρων, πολλο Σερβοβούλγαροι µοναχοί, λόγω φόβου, µετακινήθηκαν. Τ διο πραξε κα Ρωµύλος, πηγαίνοντας στν Αλνα (σως τς λβανίας). Κατόπιν ταξίδεψε στν Κωνσταντινούπολη κα π κε στ Ραβένιτσα τς Σερβίας, που στν κε ερ Μον τς περαγίας Θεοτόκου πεβίωσε ερηνικά. Μετ τν θάνατό του, τάφος εωδίαζε κα πετέλεσε πολλ θαύµατα.

Εφεσ.δ΄1: "Παρακαλῶ οῦν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε".

Εφεσ.δ΄1
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Παρακαλῶ οῦν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Σύμφωνα λοιπόν μέ αὐτά, πού σᾶς ἔγραψα προηγουμένως, σᾶς παρακαλῶ ἐγώ, ὁ ὁποῖος εἶμαι φυλακισμένος διά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, νά πολιτευθῆτε κατά τρόπον ἄξιον τῆς ὑψηλῆς κλήσεως, εἰς τήν ὁποίαν προσεκλήθητε ἀπό τόν Θεόν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ὁ τίμιος ἄνθρωπος ὅταν ἀναλάβει ἕνα ἀξίωμα, θεωρεῖ ὑποχρέωσή του νά φέρεται καί νά ζεῖ ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ νέα του θέση. Ἡ στάση του αὐτή θά ἀποδείξει, ὅτι σέβεται τό ἀξίωμά του καί ὅτι ἔχει τή διάθεση νά ἀνταποκριθεῖ στά καθήκοντά του. Κάτι παρόμοιο ἀληθεύει καί γιά τό χριστιανό. Ὁ χριστιανός ἔλαβε τήν ἐξαιρετική τιμή νά κληθεῖ ἀπό τό Θεό, γιά νά γίνει παιδί του καί κληρονόμος τῆς βασιλείας του. Ὑπάρχει ἆραγε πρόσκληση ἀνώτερη καί πιό εὐεργετική γι' αὐτόν; Ἀλλά γι' αὐτό καί ὀφείλει νά συμπεριφέρεται καί νά ζεῖ, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ὑψηλή πρόσκληση, πού ἔλαβε ἀπό τό Θεό. Καί οἱ σκέψεις του, τά λόγια καί τά ἔργα, καί ὁλόκληρη ἡ ζωή του, πρέπει νά φανερώνουν ὅτι δέ λησμονεῖ ποτέ πόσο τόν ἐτίμησεν ὁ Θεός, σέ ποιά δόξα καί εὐτυχία τόν ἐκάλεσε. Ἑπομένως θά φιλοτιμεῖται νά φανεῖ ἄξιος τῆς ἀγάπης αὐτῆς τοῦ Θεοῦ, μέ ζωή πού θά συμφωνεῖ μέ τήν πρόσκλησή του, ὥστε νά εὐαρεστήσει στό Θεό καί νά κληρονομήσει τά ἀγαθά του ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Γεώργιος Λ. Καφούρος

Η Εξόδιος Ακολουθία του Γεωργίου Λ. Καφούρου
μέλους της αδελφότητος Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ"
θα γίνει από το Κοιμητήριο Ζωγράφου
την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012
και ώρα 2.30 μ.μ.

Αιωνία του η μνήμη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ "ΧΑΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ" ΚΑΙ "ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΝ"

Μαζί με τα Σχολεία, ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο 14 - 15 Σεπτεμβρίου, μέσα στην χαρούμενη και αγωνιστική, σταυροαναστάσιμη ατμόσφαιρα της Εορτής του Τιμίου Σταυρού και οι νεανικές συγκέντρώσεις μας!

Οι συναντήσεις γίνονται σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

"Χελιδόνια" Μαθητές Γ΄- ΣΤ Δημοτικοῦ Σάββατο 4.00 μ.μ.
Ομάδες Μαθητριῶν Γυμνασίου - Λυκείου Κυριακή 11.30 π.μ.
"Χελιδόνια" Μαθήτριες Γ΄- ΣΤ Δημοτικοῦ Κυριακή 11.30 π.μ.
Παιδάκια Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ Δημοτικοῦ Κυριακή 11.30 π.μ.


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι
Ο γίες Σοφία, Πίστη, λπίδα κα γάπη
γία γαθοκλεία
Ο γιοι Μάξιµος, Θεόδοτος κα σκληπιοδότη
γία Λούκια χήρα κα Γεµινιανός γιός της
γία Θεοδότη «τς ν Νίκαι»
Ο γιοι Χαράλαµπος, Παντολέων κα συνοδεία τους
Ο γιοι Πηλέας κα Νελος εροµάρτυρες κα πίσκοποι
Ο γιοι Πατερµούθιος κα λίας ο νδοξοι
Ο γιοι 100 Μάρτυρες ο Αγύπτιοι
Ο γιοι 50 Μάρτυρες π τν Παλαιστίνη
Ο γιοι ρακλείδης κα Μύρων πίσκοποι Ταµάσου τς Κύπρου
σιος ναστάσιος θαυµατουργς « ν Κύπρ»
γιος Εξίφιος
Περισσότερα στοιχεῖα
Ο γίες Σοφία, Πίστη, λπίδα κα γάπη
Μαρτύρησαν στ χρόνια το ατοκράτορα δριανο (117-138). µητέρα Σοφία, τίµια κα θεοσεβς γυνακα, γρήγορα χήρεψε, κα µ τς τρες κόρες της λθε στ Ρώµη. κε συνελήφθησαν, διότι καταγγέλθηκαν σν φηµισµένες χριστιανές. φο ποµόνωσαν τν µητέρα, ρχισαν ν νακρίνουν τς κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στ Βασιλι δωδεκάχρονη Πίστη. Τς πρότεινε ν ρνηθε τ Χριστ κα θ τς χορηγοσε τ πάντα, γι ν ζήσει ετυχισµένη ζωή. Τ λόγια της γίας Γραφς ποτέλεσαν δυναµικ πάντηση τς Πίστης: «ν πίστει ζ, τν το υο το Θεο το γαπήσαντός µε κα παραδόντος αυτν πρ µο». Δηλαδή, ζ µπνεόµενη π τν πίστη µου στ Χριστό, πο µ γάπησε κα δωσε τν αυτό Του γι τν σωτηρία µου. Τότε, µετ π φρικτ βασανιστήρια, τν ποκεφάλισαν. πίσης µ τ λόγια της γίας Γραφς, πάντησε κα δεκάχρονη λπίδα, ταν τν ρώτησαν ν ξίζει ν ποβληθε σ τέτοια βασανιστήρια. Ναί, ξίζει, επε, διότι «λπίκαµεν π Θε ζώντι, ς στ σωτρ πάντων νθρώπων, µάλιστα πιστν». Δηλαδή, χουµε στηρίξει τς λπίδες µας στ ζωνταν Θεό, πο εναι σωτρ λων τν νθρώπων, κα πρ πάντων τν πιστν. µέσως τότε κα ατ ποκεφαλίστηκε. λλ δν στέρησε σ πάντηση κα ννιάχρονη γάπη. Επε τι παρξή της εναι στραµµένη «ες τν γάπη το Θεο κα ες τν ποµον το Χριστο». Βέβαια, δν ργησαν ν ποκεφαλίσουν κα ατή. δ Κύριος, µετ τρες µέρες, παρέλαβε κα τν µητέρα τους.
γία γαθοκλεία
Μ τν µεγάλη της ποµον στ µαρτύριο, στόλισε κα ατ τος πρώτους αἰῶνες το χριστιανισµο. ν κα π τ γέννησή της δούλα, λαµψε δι ησο Χριστο λεύθερη στν ψυχή. κύριός της, πο νοµαζόταν Νικόλαος, εχε γίνει χριστιανς κα φερόταν πρς τν γαθοκλεία µ πολλ φιλανθρωπία κα γαθότητα. λλ᾿ κυρία της, Παυλίνα, γυνακα σκληρόκαρδη, πέµενε στν εδωλολατρία. Κα πως ταν θυµώδης κα µέθυσος βασάνιζε πολλς φορς τν γαθοκλεία κα προσπαθοσε µ πεσµα ν τν παναφέρει στ θρησκεία τν εδώλων. π κτ χρόνια τσι, ταλαίπωρη κα συγχρόνως µακάρια δούλα, πέφερε καθηµεριν ζω µαρτυρίου. Τν βριζε, τν χτυποσε, κένταγε µ πιρούνια τ σµα της κα τν πλήγωνε µ λύπητο µαστίγωµα. Κα πειδ λα ατ δν νικοσαν τν γνώµη τς εσεβέστατης χριστιανς, κάποια µέρα, ναψε φωτι κα τν σπρωξε µέσα σ᾿ ατή. τσι γαθοκλεία λυτρώθηκε π τν σεβ κα κακοργο εδωλολάτρισσα κυρία της, κα ποδήµησε στ µακάρια κα λεύθερα σκηνώµατα τν δικαίων.
Ο γιοι Μάξιµος, Θεόδοτος κα σκληπιοδότη
Μαρτύρησαν µ σκληρ τρόπο, πειδ µολόγησαν τν Χριστό. Στν ρχ τος µαστίγωσαν, κατόπιν τος κοψαν τ χέρια κα τ πόδια, τος φυλάκισαν κα στ τέλος τος ποκεφάλισαν. (Καταγόταν π τν Μαρκιανούπολη τς Θρκης).
γία Λούκια χήρα κα Γεµινιανός γιός της
γία Λούκια ταν πλούσια Ρωµαία κατ τν ποχ τν βασιλέων Διοκλητιανο (284- 304) κα Μαξιµιανο (286-305). Μετ 36 χρόνια χηρείας κα σ λικία 75 χρονν, προδόθηκε π τν εδωλολάτρη γιό της Ετρόπιο, στν Διοκλητιανό, τι πιστεύει στν Χριστό. Τότε γία συνελήφθη κα κλείστηκε στ φυλακή. κε πέστη σκληρ βασανιστήρια, λλ µ τν χάρη το Θεο παρέµεινε βλαβς κα περιφερόταν στν πόλη γι ν ποδοκιµάσει µ᾿ ατν τν τρόπο τν µικρότητα τν βασανιστν της. Τ εδε ατ Γερµινιανς ( Γεµινιανός), πίστεψε στν Χριστ κα µαζ µ τν Λούκια παρουσιάστηκε στν βασιλιά, µολογώντας τν Χριστό. Λούκια υοθέτησε τν Γερµινιανό, τν βάπτισε κα φο παλλάχτηκαν π τος βασανιστές τους, φυγαν στ Ταυροµένιο τς Σικελίας. λλ κε, λόγω διωγµο, Λούκια τράβηξε γι τ βουνά, που πεβίωσε ερηνικά.
δ Γερµινιανς συνελήφθη κα ποκεφαλίστηκε.
γία Θεοδότη «τς ν Νίκαι»
ζησε στ χρόνια το βασιλι λέξανδρου Σεβήρου (222 µ.Χ.), ταν διοικητς στν Καππαδοκία εχε σταλε Σιµπλίκιος. Θεοδότη ταν π τν Εξεινο Πόντο, χριστιαν πλούσια, λλ᾿ κόµα σύγκριτα πλουσιότερη στν εσέβεια κα στ ργα φιλανθρωπίας. Καταγγέλθηκε στν Σιµπλίκιο, τι µ προσωπικές της νέργειες, λλ κα µ χρηµατικ βοηθήµατά της, προσηλυτίζει εδωλολάτρες στν χριστιανισµό. µέσως τότε τν συνέλαβαν κα τν βασάνισαν µ φρικτ τρόπο. λλ µ θαυµατουργικ τρόπο ο πληγές της κλεισαν κα πόρτα τς φυλακς νοιξε ατόµατα. τσι διασώθηκε κα π τ βραστ νερ κα π λλα θανατηφόρα βασανιστήρια. Τελικ τν ποκεφάλισαν κα τσι νδοξα λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου. (Πρόκειται µλλον περ τς δίας γίας, πο ορτάζει µαζ µ τν γιο Σωκράτη κα τν 21η κτωβρίου).
Ο γιοι Χαράλαµπος, Παντολέων κα συνοδεία τους
« σύναξις ατν τελεται ν τ Δευτέρ». Ο γιοι Πηλέας κα Νελος εροµάρτυρες κα πίσκοποι Κατάγονταν π τν Αγυπτο. Παρουσιάστηκαν µ θάρρος σ Χριστιανοί, µαζ µ τν Πατερµούθιο, τν λία κα 100 λλους χριστιανούς, στν εδωλολάτρη βασιλιά. πέστησαν φρικτ µαρτύρια, τος βγαλαν τ δεξ µάτι κα στ τέλος τος καψαν ζωντανούς.
Ο γιοι Πατερµούθιος κα λίας ο νδοξοι
Μαρτύρησαν δι πυρός. Βλέπε πι πάνω Πηλέας κα Νελος.
Ο γιοι 100 Μάρτυρες ο Αγύπτιοι
Βλέπε πι πάνω Πηλέας κα Νελος.
Ο γιοι 50 Μάρτυρες π τν Παλαιστίνη
Ατο ταν π µία χώρα πο νοµαζόταν Ζωώρα. Καταγγέλθηκαν στν δούκα το τόπου, τι ταν χριστιανοί. Στν ρχ τος στειλαν στ µεταλλεα σν ργάτες, λλ᾿ πειδ πέµεναν στν πίστη τους, τελικά τους καψαν στ φωτι ζωντανούς.
Ο γιοι ρακλείδης κα Μύρων πίσκοποι Ταµάσου τς Κύπρου
ρακλείδης ταν γις ερέα εδωλολάτρη, το εροκλέα, πο εράτευε κατ τν Σολέα τς Κύπρου, στ χωρι Λαµπαδιστό. ερέας διακρινόταν γι τ φιλόξενα ασθήµατά του κα γι᾿ ατ δν δίστασε ν φιλοξενήσει τν Παλο κα τν Βαρνάβα κα τν Μρκο, ταν ατο βρέθηκαν στ δαφος τς Κύπρου. Τότε ελκυσαν στν Χριστ τν γιό του ρακλείδη κα ατς στ συνέχεια φερε στν Χριστ τος γονες του. Τν ρακλείδη Παλος διόρισε πίσκοπο Ταµασίων τς Κύπρου. ργάστηκε µ πολ ζλο, χοντας συνεργάτη του τν Μύρωνα. Μπόρεσαν κα ο δυ ν φέρουν κοντ στν Χριστ πολλος εδωλολάτρες. Ο πιτυχίες τους µως ατές, προκάλεσαν τν µανία τν πίστων. Κα τσι κάποια µέρα, ρµησαν πλισµένοι πάνω τους κα φο τος θανάτωσαν, στ συνέχεια τος ριξαν στ φωτιά. Κα τσι λαβαν τ µαράντινο στεφάνι το µαρτυρίου.
σιος ναστάσιος θαυµατουργς « ν Κύπρ»
µνήµη του δν ναφέρεται σ κανένα Συναξαριστή. Μόνασε στν Κύπρο µαζ µ λλους 300, π βασιλείας λεξίου κα ωάννου Κοµνηνν. πεβίωσε ερηνικά. ( µνήµη του ναφέρεται µαζ µ᾿ ατ το γίου γαπίου κα λεξάνδρου, βλέπε σχετικς Α.Χ.Ε.Χ.).
γιος Εξίφιος
µνήµη του ναφέρεται πιγραµµατικ στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1956, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη του. σως συγχέεται µ τν γιο Αξιβιο (17 Φεβρουαρίου). (δ ρισµένοι Συναξαριστές, ναφέρουν κα τν µνήµη τν 300 λαµανν Κυπρίων, βλέπε σχετικς Α.Χ.Ε.Χ.).