ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Να βαστάζουμε αλλήλων τα βάρη

  
Ἀββᾶ Δωροθέου "Περί τοῦ θείου φόβου" παρ.21 κ.ἑ. (ΕΠΕ Φιλοκαλία τ. 12ος σ.355)
"Μάθετε καί σεῖς νά βαστάζετε τά βάρη ἀλλήλων, μάθετε νά σέβεσθε ἀλλήλους. Καί ἄν κανείς ἀπό σᾶς ἀκούῃ ἀπό κάποιον ἕνα λόγο πού δέν τοῦ ἀρέσει ἤ ἄν πάθη τίποτε δυσάρεστο, νά μή χάση ἀμέσως τή διάθεσί του, νά μή ἐρεθισθῆ ἀμέσως, νά μή εὑρεθῆ σέ καιρό ἀγῶνος καί ὠφελείας μέ καρδιά χαλαρωμένη, ἀφρόντιστη, ἄτονη, μή δυναμένη νά δεχθῆ ὁποιαδήποτε ἐχθρική προσβολή, ὅπως συμβαίνει μέ τό πεπόνι, πού κι ἕνα μικρό χαλίκι ἄν τό ἐγγίση, ἀμέσως τραυματίζεται καί σήπεται. Ἀλλά νά ἔχετε στερεώτερη καρδιά, νά ἔχετε μακροθυμία, ὥστε ἡ πρός ἀλλήλους ἀγάπη σας νά νικᾶ ὅλα τά συμβαίνοντα".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Φιλιππησίους β΄ 4 : "Μή τά ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλά καί τά ἐτέρων ἕκαστος".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Μή τά ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλά καί τά ἐτέρων ἕκαστος".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μή ἐπιδιώκετε ἕκαστος τά συμφέροντά του ἤ ἐκεῖνα, πού ἀρέσουν εἰς τόν ἑαυτόν του, ἀλλ' ἄς ἐπιζητῇ ἕκαστος καί τά συμφέροντα τῶν ἄλλων" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμνηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Πρᾶγμα ἀντίθετο πρός τήν ἀγάπη, πού κηρύττει τό Εὐαγγέλιο, εἶναι ἡ φιλαυτία, ἡ ἰδιοτέλεια, ὁ ἐγωϊσμός. Καθένας δηλ. ἐνδιαφέρεται μόνο καί μόνο γιά τό ἄτομό του, γιά τά συμφέροντά του, γιά τήν οἰκογένειά του. Καί δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο νά ἀδιαφορεῖ τελείως γιά τούς ἄλλους, ἤ, ἀκόμη περισσότερο, νά θέλει νά χρησιμοποεῖ τή γνωριμία καί τή σχέση μέ ἐκείνους, μόνο καί μόνο γιά νά ἐξυπηρετεῖ τόν ἑαυτό του. Ὁ χριστιανισμός ὅμως ὡς βάση καί θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς θέτει τή γνήσια ἀγάπη. Δέν πρέπει καθένας νά κοιτάζει μόνο τόν ἑαυτό του. Δέν πρέπει νά νομίζει ὅτι ὁ κόσμος ὑπάρχει ἀποκλειστικά γιά τό δικό του συμφέρον. Πρέπει νά προσέχει καί τόν πλησίον του, νά ἐνδιαφέρεται καί γιά ἐκεῖνον καί νά γίνεται βοηθητικός καί ἐξυπηρετικός σέ ὅλους. Καί εἶναι πάντοτε δυνατό νά προσφέρουμε στόν πλησίον μας μιά ὑπηρεσία· ὑπηρεσία πρό πάντων γιά τήν ψυχή του, ἀλλά ὑπηρεσία καί στίς ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς του ζωῆς. (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Περί μνησικακίας κεφ.3 (Αββά Δωροθέου)

  
Ἀββᾶ Δωροθέου Περί μνησικακίας κεφ.3 ΕΠΕ Φιλοκαλία τ.12
Ἐκεῖνος πού ἀνάβει φωτιά, στήν ἀρχή ἔχει μιά ἀνθρακιά, κάτι πού σημαίνει τό λόγο τοῦ ἀδελφοῦ πού ἔθλιψε.Εἶναι ὅμως ἀκόμη μικρή θράκα· γιατί τί εἶναι ὁ λόγος τοῦ ἀδελφοῦ σου; Ἄν τόν βαστάσεις, ἔσβησες τήν ἀνθρακιά. Ἄν ὅμως ἐπιμείνεις νά συλλογίαζεσαι <Καί γιατί μοῦ τό εἶπε> καί < ἄν δέν ἤθελε νά μέ θλίψει, δέν θά τὄλεγε> καί <πίστεψε, μπορῶ κι' ἐγώ νά τόν θλίψω>, νά ἔβαλε μικρά ξθλάκια ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο, σάν ἐκεῖνος πού ἀνάβει φωτιά, κι ἔκανες καπνό, πού εἶναι ἡ ταραχή. Ταραχή πάλι εἶναι αὐτή ἡ κίνηση καί ἡ συρροή τῶν λογισμῶν πού ξεσηκώνει καί θρασύνει τήν καρδιά. Θρασύηττα πάλι εἶναι ἡ ἀνταποδοτική κίνηση ἐναντίον ἐκείνου πού σέ λύπησε... Ἡ κακία καθώς μελετᾶται μέσα στούς λογισμούς θρασύνει τήν καρδιά, ἀλλά ὅταν διθαλυθεῖ μέ προσευχή καί ἐλπίδα τήν συντρίβει.
Διότι ἄν ἐβάσταζες τό μικρό λόγο τοῦ ἀδελφοῦ σου, θά μποροῦσες νά σβήσεις, ὅπως εἶπα καί αὐτή τή μικρή ἀνθρακιά, πρίν δημιουργηθεῖ ἡ ταραχή. Ὅμως καί αὐτή μπορεῖς νά τή σβήσεις ἀπό τήν καρδιά εὔκολα, ἄν θέλεις, μέχρις ὅτου ὑπάρχει καιρός, μέ τή σιωπή, μέ τήν προσευχή, μέ τή μετάνοια. Ἐάν ὅμως συνεχίζεις νά καπνίζεις, δηλ. νά θρσύνεις καί νά διεγείρεις τήν καρδιά σου μέ τή σκέψη, < καί γιατί μοῦ τό εἶπε>, καί < ἔχω νά τοῦ εἰπῶ>, ἀπό τή συνάντηση καί τή σύγκρουση, θά ἔλεγε κανείς, τῶν λογισμῶν, μέ τήν τριβή κατά κάποπιο τρόπο καί τήν περιθέρμανση τῆς καρδιᾶς, γίνεται ἔξαψη τοῦ θυμοῦ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ρωμαίους β΄ 8-9 : "Τοῖς δέ ἐξ ἐριθείας, καί ἀπειθοῦσι μέν τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δέ τῇ ἀδικίᾳθυμός καί ὀργή· θλῖψις καί στενοχωρία ἐπί πᾶσαν ψυχήν ἀνθρώπου τοῦ κετργαζομένου τό κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καί Ἕλληνος".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Τοῖς δέ ἐξ ἐριθείας, καί ἀπειθοῦσι μέν τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δέ τῇ ἀδικίᾳθυμός καί ὀργή· θλῖψις καί στενοχωρία ἐπί πᾶσαν ψυχήν ἀνθρώπου τοῦ κετργαζομένου τό κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καί Ἕλληνος".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Εἰς ἐκείνους δέ πού εἶναι κυριευμένοι ἀπό πνεῦμα φατριαστικόν καί ἀπειθοῦν μέν εἰς τήν ἀλήθειαν, πείθονται δέ εἰς τήν ἀδικίαν καί δέν ἀποφεύγουν αὐτήν, θά ἐπιπέσῃ θυμός καί ὀργή. Ναί· θλῖψις καί στενοχωρία θά ἐπιπέσῃ εἰς κάθε ἄνθρωπον, πού ἐπιμένει νά εργάζεται τό κακόν, τόσον εἰς τόν Ἰουδαῖον κατά πρῶτον λόγον, ὅσον καί εἰς τόν εἰδωλολάτρην" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Πράττει ὁ ἄνθρωπος τό κακόν μέ τήν ἰδέαν ὅτι θά εὕρῃ εἰς αὐτό εὐχαρίστησιν ἤ ὠφέλειαν καί ἐπιτυχίαν. Τί ὅμως διδάσκει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ; Ἐκεῖνο, πού διδάσκει καθημερινῶς ἡ δοκιμή καί ἡ πεῖρα· ὅτι δηλαδή, ἀπό τό κακόν μόνον κακά ἀποτελέσματα ἔρχονται. Ἡ ἀνομία καί ἡ ἀδικία δημιουργεῖ εἰς τόν ἄνθρωπον τόσα δυσάρεστα, ὥστε τελικόν του κέρδος εἶναι ἡ θλῖψις καί ἡ στενοχωρία. Ἡ ἁμαρτία ὑπόσχεται εὐτυχίαν, ἀλλά δέν φέρει ποτέ εὐτυχίαν. Προσφέρει χαράν, ἀλλά δέν ἀφήνει εἰς τό τέλος τίποτε ἄλλο, παρά πικρίαν καί ἀπογοήτευσιν καί ὀδύνην. Καί δέν εἶναι μόνον τά φυσικά ἐπακόλουθα, πού ἔχει ὁ βίος τῆς ἁμαρτίας. Ὁ βίος αὐτός ἐπισύρει τήν δικαίαν ὀργήν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν καταπατεῖται ὁ νόμος του μέ θρασύτητα, ὅταν περιφρονοῦνται αἱ ἐντολαί του, ὅταν ὁ ἁμαρτωλός δέν θέλει μέ κανένα τρόπον νά συνέλθει, νά μετανοήσει καί νά διορθωθεῖ, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφορήσει ὁ ἅγιος Θεός. Ἡ δικαία ὀργή του εἶναι φυσικόν νά πέσει βαρεῖα εἰς ὅσους ἐργάζονται τό κακόν" ( Ἀπό τό βιβλίον "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Αιτία της ταραχής στη ζωή μας

  
Αὐτομεμψία
Ἀββᾶ Δωροθέου· "Περί τοῦ ἑαυτόν μέμφεσθαι" (ΕΠΕ Φιλοκαία τ. 12ος σ. 403)
"Τό νά ταράσσεται κανείς πρός τόν ἀδελφό πού τόν θλίβει συμβαίνει ἤ ἀπό τό ὅτι δέν εὑρέθηκε ἐκείνη τήν ὥρα σέ καλή κατάστασι ἤ ἀπό τό ὅτι ἔχει ἀηδία πρός αὐτόν. Ὑπάρχουν δέ καί ἄλλα πολλά αἴτια τούτου, τά ὁποῖα ἔχουν διάφορες ἑρμηνεῖες. Τό γενικό ὅμως αἴτιο κάθε ταραχῆς, ἐάν τό ἀναζητήσωμε μέ ἀκρίβεια, εἶναι τό ὄτι δέν μεμφόμαστε ἑαυτούς. Ἀπό ἐκεῖ ἔχουμε ὅλη τή συντριβή, ἀπό ἐκεῖ δέν εὑρίσκομε ποτέ ἀνάπαυσι. Δέν εἶναι ἀξιοθαύμαστο τό ὄτι ἀκοῦμε ἀπό ὅλους τούς ἀγίους ὅτι δέν ὐπάρχει ἄλλος δρόμος ἀπό αὐτόν, καί γνωρίζομε ὅτι κανείς ποτέ δέν εὑρῆκε ἀνάπαυσι βαδίζοντας ἄλλο δρόμο, καί περιμένομε ἐμεῖς νά ἀναπαυθοῦμε ἤ γενικά νά ἀκολουθοῦμε ἴσο δρόμο, ἐνῶ δέν ἀνεχόμαστε νά αὐτοκατηγορηθοῦμε; Πραγματικά, ἐάν κάμη ὁ ἄνθρωπος μυρία καλά ἔργα ἀλλά δέν κρατήση τόν δρόμο τοῦτο, ποτέ δέν θά παύση νά θλίβη καί νά θλίβεται καί νά χάνη ὅλους τούς κόπους του. Ἀντίθετα δέ ποιά χαρά, ποιά ἀνάπαυσι δέν ἔχει, ὅπου νά μεταβῆ ἐκεῖνος πού κατηγορεῖ τόν ἑαυτό του, ὅπως εἶπε καί ὁ ἀββᾶς Ποιμήν. Ὅ,τι καί ἄν τοῦ συμβῆ, εἴτε ζημία εἴτε προσβολή εἴτε ὁποιαδήποτε θλῖψις, αὐτός προλαβαίνει νά θεωρῆ τόν ἑαυτό του ἄξιο γι' αὐτήν καί δέν ταράσσεται ποτέ. Ὑπάρχει τίποτε περισσότερο ἀμέριμνο ἀπό αὐτό;".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Κολασσαείς γ΄ 1,2 : "Έἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς".

 
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Έἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἐάν λοιπόν ἀνεστήθητε μαζί μέ τόν Χριστόν εἰς τό βάπτισμα, πρέπει νά ζητᾶτε τά ἄνω, δηλαδή τά ἐπουράνια, τά ὁποῖα εἶναι ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός, καθήμενος εἰς τά δεξιά τοῦ Θεοῦ. Πρός τά ἄνω διευθύνατε καί προσηλώσατε τάς σκέψεις σας· ὄχι πρός τά γήϊνα" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Μόνος ὁ ἄνθρωπος, ἀπό ὅλα τά ἐπίγεια δημιουργήματα, εἶναι εἰς θέσιν νά σκέπτεται καί νά ἐννοεῖ τά ἀνώτερα, τά πνευματικά, τά οὐράνια. Αὐτό μαρτυρεῖ ὅτι δέν ἐπλάσθη διά τήν ὕλην, διά τήν γῆν καί τά γήϊνα, διά τά φθαρτά καί τά πρόσκαιρα τῆς ζωῆς αὐτῆς. Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά γίνει πολίτης τοῦ οὐρανοῦ εὐτυχισμένος καί ἔνδοξος· νά ὑψωθεῖ δηλαδή καί νά φθάσει ἐκεῖ, ὅπου εὑρίσκεται μετά τήν ἀνάστασίν του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Δι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζητεῖ ν' ἀποσπάσει τήν προσοχήν μας καί τήν καρδία μας ἀπό τά φθαρτά καί ἐπίγεια ἀγαθά, εἰς τά ὁποῖα δουλεύουν οἱ πολλοί. Μᾶς συμβουλεύει νά ἐπιδιώκωμεν τά ἄνω, τά ὑψηλά, τά οὐράνια, τά αἰώνια. Μᾶς προτρέπει νά ἔχωμεν φρονήματα ὄχι γήϊνα καί εὐτελῆ καί σαρκικά καί μάταια· ἀλλά φρονήματα σύμφωνα μέ τήν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τόν μεγάλον προορισμόν πού μᾶς ἔχει τάξει, ἀνάλογα μέ τό μέλλον τό αἰώνιον πού ἔχει ἑτοιμάσει εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Ο θυμός

  
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ὁμιλία ΚΣΤ΄εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο
Ὁ θυμός εἶναι φοβερή φωτιά, πού τά κατακαίει ὅλα. Βλάπτει τό σῶμα, καταστρέφει τή ψυχή καί ἀσχημίζει τόν ἄνθρωπο ἔτσι, ὥστε νά μή θέλεις νά τόν ἰδεῖς. Ἄν ἦταν δυνατό νά ἰδεῖ αὐτός πού θυμώνει, τόν ἑαυτό του κατά τήν ὥρα τοῦ θυμοῦ, δέ θά χρειαζόταν ἄλλη συμβουλή, γιά νά πάψει νά θυμώνει. Θά τό καταλάβαινε μόνος του, γιατί τίποτε δέν εἶναι πιό ἄσχημο ἀπό τό ὀργισμένο πρόσωπο. Ὁ θυμός εἶναι ἕνα εἶδος μέθης, μᾶλλον δέ χειρότερος ἀπό τή μέθη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Η πνευματική ζωή χρειάζαι οδηγό

  
Ἀββᾶ Δωροθέου· "Περί τοῦ μή ὀφείλειν τινα στοιχεῖν τῇ ἰδίᾳ συνέσει (Φιλοκαλία ΕΠΕ τ. 12, σ. 361-362)
"Στό βιλίο τῶν Παροιμιῶν λέγεται, <ὅσοι δέν ἔχουν καθοδήγησι πίπτουν σάν φύλλα· σωτηρία δέ ὑπάρχει στήν πολλή συμβουλή>. Ἰδέτε τή δύναμι τοῦ λόγου, ἀδελφοί, ἰδέτε τί μᾶς διδάσκει ἠ Γραφή· μᾶς προειδοποιεῖ νά μή στηριζώμαστε στούς ἑαυτούς μας, νά μή θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας συνετούς, νά μή πιστεύουμε ὅτι μποροῦμε νά διευθύνωμε τούς ἑαυτούς μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε αὐτούς πού μᾶς κατευθύνουν μετά τό Θεό. Τίποτε δέν εἶναι ἀθλιώτερο, τίποτε εὐαλωτότερο ἀπό ἐκείνους πού δέν ἔχουν κάποιον νά τούς ὁδηγῇ στήν ὁδό τοῦ Θεοῦ. Διότι, τί λέγει; <Ὅσοι δέν ἔχουν καθοδήγησι πίπτουν σάν φύλλα>; Τό φύλλο στήν ἀρχή εἶναι πάντοτε χλωρό, θαλλερό, τερπνό, ἔπειτα βαθμιαίως ξηραίνεται καί πίπτει, καί τέλος περιφρονεῖται καί καταπατεῖται. Ἔτσι εἶναι καί ὁ ἄνθρωπος πού δέν καθοδηγεῖται ἀπό κάποιον... .......................
Γι' αὐτούς ὅμως πού ἀνακοινώνουν τίς σκέψεις τους καί πράττουν τά πάντα παίρνοντας συμβουλή λέγει, <σωτηρία δέ ὑπάρχει στήν πολλή συμβουλή>. Λέγει <πολλή συμβουλή>, ὄχι μέ τήν ἔννοια ὅτι πρέπει κανείς νά συμβουλεύεται ὅλους, ἀλλά ὅτι πρέπει σέ ὅλα νά συμβουλεύεται ἀκριβῶς ἐκεῖνον πρός τόν ὁποῖο ἔχει πλήρη ἐμπιστοσύνη· καί νά μή σιωπᾶ μερικά καί μερικά νά λέγη, ἀλλά πρέπει νά τά ἀναγγέλλη ὅλα καί γιά ὅλα, ὅπως εἶπα, νά συμβουλεύεται. Διότι γι' αὐτόν ἀκριβῶς, < ὑπάρχει σωτηρία στήν πολλή συμβουλή>".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


ΕΝΑΡΞΗ - ΣΥΝΘΗΜΑ Χ.Φ.Δ. 2012-13


Ιωάννου ιδ΄ 23 : "... Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"... Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"... Ὅποιος δηλαδή μέ ἀγαπᾶ, θά φυλάξη τόν λόγον μου καί ὁ Πατήρ μου θά ἀγαπήσῃ αὐτόν καί θά ἔλθωμεν πρός αὐτόν ἐγώ καί ὁ Πατήρ μου καί θά κατοικήσωμεν μονίμως εἰς αὐτόν μεταβάλλοντες τήν καρδίαν του εἰς ἔμψυχον καί ζωντανόν ναόν μας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".
ΣΧΟΛΙΟ
"Ἄριστον μέσο, διά νά κερδίσωμεν τήν ἀγάπην τοῦ οὐρανίου Πατρός, εἶναι νά ἀγαπήσωμεν τόν Υἱόν του, τόν Σωτῆρα Χριστόν. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστόν εἶναι ἀγάπη πρός τόν Πατέρα τόν ἐπουράνιον. Καί εἶναι φυσικόν μέ τήν ἀγάπην αὐτήν νά προσελκύσωμεν τήν ἀγάπην τοῦ οὐρανίου Πατρός εἰς τόν ἑαυτόν μας. Ἀλλά ποία ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν εἶναι ἀληθινή καί γνησία; Μόνον ἐκείνη, πού δείχνεται εἰς ἔργα· ἐκείνη πού ὁδηγεῖ εἰς πράξεις, μέ τάς ὁποίας θά εὐχαριστήσωμεν τόν ἀγαπώμενον. Τίποτε ἄλλο λοιπόν δέν φανερώνει πραγματικήν ἀγάπην πρός τόν Χριστόν, καί τίποτε ἄλλο δέν τόν εὐχαριστεῖ περισσότερον, ὅσον τό νά κρατῶμεν τό λόγια του, νά φυλάττωμεν τάς ἐντολάς του. Μέ τήν ὑπακοήν εἰς τάς ἐντολάς του, ἐνῶ δείχνωμεν τήν ἀγάπην μας πρός Αὐτόν, κερδίζομεν καί ἡμεῖς τήν ἀγάπην τοῦ οὐρανίου Πατρός. Ὅπου ἀγάπη πρός τόν Χριστόν, ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Υἱός καί ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος διά νά μεταδίδῃ τήν χαράν καί τήν εὐτυχίαν" ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

"ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ!"

Τό ἐτήσιο σύνθημα τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Ὁμάδων "Χαρούμενων Ἀγωνιστῶν" γιά τό σχολικό - άγωνιστικό -  ἱεραποστολικό ἔτος 2012 - 13

 

Για την απόκτηση της αρετής

Ἀββᾶ Δωροθέου
Περί τοῦ μετά σκοποῦ καί νήψεως ὁδεύειν (ΕΠΕ Φιλοκαλία τ.12, σ.456)
"... Ἄν θέλει κανείς νά ἀποκτήση ἀρετή, δέν ὀφείλει νά ἀδιαφορῆ οὔτε νά κυμαίνεται· διότι, ὅπως ἐκεῖνος πού θέλει νά μάθη τεκτονική (τήν τέχνη τοῦ κτίστη), δέν προσέχει ἄλλη τέχνη, ἔτσι εἶναι καί μέ ἐκείνους πού θέλουν νά ἀποκτήσουν πνευματική ἐργασία. Δέν ὀφείλουν νά προσέχουν σέ ἄλλο πρᾶγμα, ἀλλά νά μελετοῦν νύκτα καί ἡμέρα αὐτήν, πῶς νά μπορέσουν νά τήν ἀποκτήσουν. Ἐκεῖνοι δέ πού δέν προσέρχονται μέ τέτοια πρόθεσι στό πρᾶγμα αὐτό, ὄχι μόνο δέν προκόπτουν, ἀλλά καί συντρίβονται, περιφερόμενοι τόσο ἄσκοπα. Ἐάν δέν ἀγρυπνῆ καί δέν ἀγωνίζεται κανείς, εὐχερῶς ἐκπίπτει ἔξω ἀπό τίς ἀρετές. Διότι οἱ ἀρετές εἶναι μέσες, εἶναι ἡ βασιλική ὁδός περί τῆς ὁποίας ὡμίλησε ὁ ἅγιος ἐκεῖνος γέρων· <νά βαδίζετε στή βασιλική ὁδό καί νά μετρῆτε τά μίλια>. Μέσες, λοιπόν εἶναι, ὅπως εἶπα, οἱ ἀρετές, μεταξύ τῶν ὑπερβολῶν καί τῶν ἐλλείψεων".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιωάννου ιγ΄ 35 : "Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις".


ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μέ αὐτό θά μάθουν ὅλοι ὅτι εἶσθε μαθηταί ἰδικοί μου, ἐάν ἔχετε ἀγάπην μεταξύ σας. Ἡ ἀγάπη αὐτή θά σᾶς ἐξασφαλίσῃ τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησιν τῶν ἀνθρώπων περισσότερον ἀπό τήν θαυματουργικήν σας δρᾶσιν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Ὄχι ὀλίγοι παρουσιάζονται πάντοτε μέ τήν ἀξίωσιν ὅτι εἶναι χριστιανοί, ὅτι ἀνήκουν εἰς τόν Κύριον, ὅτι εἶναι γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τούτοις ὁ Κύριος καθορίζει τό κυριώτερον καί διακριτικώτερον γνώρισμα, τό ὁποῖον πιστοποιεῖ ποῖοι εἶναι πραγματικοί μαθηταί του, γνήσιοι ὀπαδοί του. Τό γνώρισμα αὐτό εἶναι ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν χριστιανῶν. Ἡ χριστιανική ἀγάπη, πού εἶναι ἰσχυροτέρα συνδετική δύναμις, πού κατορθώνει νά ἐξαλείψη κάθε διχόνοιαν καί διαίρεσιν καί ἀντιπάθειαν καί ἰδιοτέλειαν, ἡ ἀγάπη αὐτή, πού συνενώνει τούς πολλούς εἰς μίαν ψυχήν καί καρδίαν, εἶναι ὁ θαυμασιώτερος καρπός τῆς ζωντανῆς πίστεως, καρπός τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι λοιπόν βέβαιον, ὅτι ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη αὐτή καί ἡ ἑνότης μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Χριστός, ἐκεῖ ἐνεργεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐκεῖ φανερώνεται ἡ θαυματουργός ἀναμορφωτική δύναμις τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅπου ἀγάπη πραγματική, ἐκεῖ καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Το κέρδος της αποφυγής της κατακρίσεως

  
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Γ΄ Λόγος εἰς τούς ἀνδριάντας, ΕΠΕ 32,42
Αὐτός πού ἐξετάζει καί ἀσχολεῖται μέ τά παραπτώματα τῶν ἄλλων μέ σκληρότητα δέν θά ἀπολαύσει ποτέ καμμιά ἐπιείκεια καί συγχώρηση γιά τά δικά του ἁμαρτήματα. Διότι ὁ Θεός θά ἀποφασίσει γιά τόν καθένα μας ὄχι μόνο ἀνάλογα πρός τό εἶδος τῶν ἁμαρτημάτων μας ἀλλά καί ἀνάλογα πρός τήν κρίση πού κάμνεις σύ, ἄνθρωπε, γιά τίς πράξεις τῶν ἄλλων. Γι' αὐτό καί προτρέπει καί λέγει πρός ὅλους: "Μή κρίνετε γιά νά μή κριθεῖτε". Διότι κάθε ἁμάρτημα δέ θά παρουσιαστεῖ κατά τήν ὥρα τῆς πογκοσμίου Κρίσεως ὅπως ἔγινε μόνο, ἀλλά θά προστεθεῖ σ' αὐτό ἀπαράιτητα καί ἡ κριτική πού ἔγινε ἀπό μέρους σου πρός τό σύνδουλο καί συνάνθρωπό σου. Διότι ὅπως αὐτός πού εἶναι φιλάνθρωπος καί πρᾶος καί ἐκδηλώνει συμπάθεια καί συγχωρεῖ τόν ἄλλο περικόπτει τόν περισσότερο ὄγκο τῶν ἁμαρτημάτων του, ἔτσι ἀντίθετα καί αὐτός πού κρίνει καί κατακρίνει μέ πικρή διάθεση καί σκληρότητα τούς ἄλλους μεγαλώνει περισσότερο τά δικά του ἁμαρτήματα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιωάννου ια΄ 25,26 : "Εἶπεν αὐτη ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται· καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο";

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Εἶπεν αὐτη ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται· καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο";
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Εἶπεν εἰς αὐτήν ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ἔχω τήν δύναμιν νά ἀνασταίνω, διότι εἶμαι ἐγώ καί ἡ πηγή τῆς ζωῆς. Ἐκεῖνος πού πιστεύει εἰς ἐμέ, καί ἄν ἀποθάνῃ σωματικῶς, ὅπως ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός σου, θά ζήσῃ, διότι ἐκτός τῆς οὐρανίας καί πνευματικῆς ζωῆς, τήν ὁποίαν θά μεταδώσω εἰς τήν ψυχήν του, ἐν καιρῷ θά ἀναστηθῇ οὗτος ἀπό ἐμέ καί κατά τό σῶμα. Καί καθένας ἐξ ἐκείνων πού δέν ἀπέθαναν ἀκόμη ἀλλά ζοῦν τήν ἐπίγειον ζωήν, ἐφ' ὅσον πιστεύει εἰς ἐμέ, θά ἀντιμετωπίσῃ γεμᾶτος ἀφοβίαν τόν πρόσκαιρον θάνατον, τόν ὁποῖον οἱ μακράν ἐμοῦ ἄνθρωποι τρέμουν καί φοβοῦνται, ἐπειδή δέ θά μένῃ πάντοτε ἑνωμένος μέ τόν Θεόν, δέν θά δοκιμάσῃ ποτέ πνευματικόν θάνατον, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ πραγματικός ἀνεπανόρθωτος θάνατος. Τό πιστεύεις αὐτό" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Τίποτε ἄλλο δέν φοβεῖται τόσον ὁ ἄνθρωπος, ὅσον τόν θάνατον. Ἀλλά ἀπό τόν φόβον αὐτόν τόν τυραννικόν, πού τρομοκρατεῖ καί τόν πλέον ἀνδρεῖον καί γενναιόψυχον, ἔρχεται ὁ Κύριος νά μᾶς ἀπαλλάξῃ. Αὐτός πού ἐδοκίμασε τόν θάνατον, ἀλλά καί ἀνεστήθη μέ δόξαν ἀπέδειξε μέ τόν τρόπον αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ ἐξουσιαστής τοῦ θανάτου. Εἶναι λοιπόν ἀληθής καθ' ὅλα ἡ βεβαίωσις, πού μᾶς κάμνει ὁ Κύριος. Βεβαιώνει ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Διότι Αὐτός μέ τήν θείαν Του δύναμιν πρόκειται νά ἀναστήσῃ μίαν ἡμέραν ὅλους τούς νεκρούς. Αὐτός θά δώσῃ νέαν ζωήν, πνευματικήν καί αἰώνιον, πού θά εἶναι ζωή εὐτυχίας διά τούς ἰδικούς του, κόλασις δέ διά τούς ἀσεβεῖς καί ἀπίστους. Ὅλοι βέβαια θά περάσουν ἀπό τήν θλῖψιν τοῦ θανάτου. Διότι αὐτό εἶναι ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ κατόπιν τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσοι ὅμως συνδέονται μέ τόν Χριστόν, τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς, μέ ζωντανήν καί ἀκλόνητον πίστιν, αὐτοί θά ἴδουν μέ χαράν τήν τελικήν των ἀνάστασιν, πού θά εἶναι εἴσοδος εἰς τήν μακαρίαν ζωήν" (Ἀπό τό βιβλίο ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Η υψοποιός ταπείνωσις

  
Μεγάλου Βασιλείου, περί ταπεινοφροσύνης
Θά ἔπρεπε νά εἶχε μείνει ὁ ἄνθρωπος μέ τήν δόξαν πού δίδει ὁ Θεός καί θά εἶχε μεγαλεῖο ὄχι ἐπίπλαστη, ἀλλά ἀληθινό. Θά μεγαλυνόταν μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, θά χαιρόταν μέ τή θεία σοφία, θά εὐφραινόταν μέ τήν αἰώνια ζωή καί τά ἀγαθά της. Ἐπειδή ὅμως μετέθεσε τήν ἐπιθυμία τῆς θείας δόξης καί ἔλπισε ἀνώτερα καί ἔτρεξε πρός ἐκεῖνο πού δέν ἦταν δυνατό νά λάβει, ἔχασε αὐτό πού ἦταν δυνατό νά ἔχει. Γι' αὐτό εἶναι πολύ μεγάλη τιμωρία γι' αὐτόν καί θεραπεία τῆς ἀρρώστιας καί συγχρόνως ἐπάνοδος στήν ἀρχική κατάσταση ἡ ταπεινοφροσύνη. Νά μή φαντάζεται ὅτι θά περιβληθεῖ κάποια δόξα μέ τίς δικές του δυνάμεις, ἀλλά νά τήν ζητᾶ ἀπό τό Θεό. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά διορθώσει τό σφάλμα, θά θεραπεύσει τήν ἀσθένεια, θά ἐπιστρέψει πρός τήν ἱερή ἐντολή, τήν ὁποία ἐγκατέλειψε... Ἔτσι μέ τρόπο ὀρθό θά βαδίσεις πρός τήν ἀληθινή δόξα, αὐτή πού ἔχουν οἱ Ἄγγελοι, τή δόξα πού χαρίζει ὁ Θεός. Θά σέ ὁμολογήσει δέ ὁ Χριστός ὡς δικό Του μαθητή, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων καί θά σέ δοξάσει, ἐάν γίνεις μιμητής τῆς ταπεινώσεως αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει· "μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν" (Ματθ. ια΄ 29).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιωάννου ι΄ 11 : " Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός. Ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων".

 
ΚΕΙΜΕΝΟ
" Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός. Ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἐγώ εἶμαι ὁ ποιμήν ὁ καλός καί στοργικός, πού πονῶ καί ἐνδιαφέρομαι εἰλικρινῶς διά τά πρόβατα. Ὁ ποιμήν ὁ καλός παραδίδει τήν ζωήν του διά νά ἀπομακρύνῃ κάθε κίνδυνον ἀπό τά πρόβατά του καί διά νά ὑπερασπισθῇ τήν ζωήν αὐτῶν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Μεγάλη ἀγάπη καί στοργή αἰσθάνεται ὁ καλός βοσκός πρός τά πρόβατά του. Ὄχι μόνο τά ὁδηγεῖ στή βοσκή, ἀλλά καί τά συντροφεύει διαρκῶς καί τά προφυλάσσει ἀπό κινδύνους καί εἶναι πρόθυμος καί νά κινδυνεύσῃ ἀκόμη γιά χάρη τους. Ἀσφαλῶς ὅμως ὁ τέλειος τύπος τοῦ καλοῦ βοσκοῦ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Πρόβατα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν μέ πίστη καί μέ ἀγάπη. Πρός αὐτά λοιπόν τά λογικά πρόβατά του αἰσθάνεται ὁ Κύριος ἐξαιρετική ἀγάπη. Τούς προσφέρει ὄχι μόνο τροφή πνευματική μέ τή διδασκαλία του, ὄχι μόνο τά προστατεύει ἀπό τούς κινδύνους τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί δέχτηκε γιά χάρη τους τή μεγαλύτερη θυσία. Ἔδωκε τή ζωή του πάνω στό σταυρό, γιά νά βροῦν τή σωτηρία τά ἀγαπημένα του πρόβατα, οἱ πιστοί ὀπαδοί του. Εἶναι λοιπόν ὁ ἐξαιρετικός καί μοναδικός βοσκός, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀγάπη του καί μέ τή θυσία τῆς ζωῆς του ἐξασφαλίζει τή σωτηρία καί τή ζωή σ' ὅλα τά πρόβατά του (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Πεθαίνουμε για την Ελλάδα


Το παντέφορο βλέμμα του Θεού

"Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Ποίημα Α΄στ. 518-524, P.G. 1008-1009
"Ἄς τρέμουμε τό μεγάλο μάτι τοῦ θεοῦ, τό ὁποῖο καί κάτω ἀπό τή γῆ βλέπει,καί τοῦ πελάγους τό μεγάλο βυθό, καί ὅσα κρύβει ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώπων. Ὁ χρόνος τίποτε δέ χωρίζει ἀλλά εἶναι παρόντα ὅλα στό θεό. Πῶς εἶναι δυνατό κάποιος τήν κακότητά του νά σκεπάζει. Κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα τῆς(Κρίσεως) ποῦ θά κρύψουμε τόν ἑαυτό μας; Ποιός θά μᾶς βοηθήσει τότε; Πῶς θά ἀποφύγομε τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Φιλιππησίους β΄ 9,10 : "Διό καί ὁ Θεός αὐτόν ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Διό καί ὁ Θεός αὐτόν ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Διά τήν ταπείνωσιν δέ καί ὑπακοήν αὐτήν ὁ Θεός ὑπερύψωσεν αὐτόν ὡς ἄνθρωπον καί τοῦ ἐχάρισεν ὄνομα, τό ὄνομα Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πού εἶναι παραπάνω ἀπό κάθε ἄλλο ὄνομα. Τόν ὑπερύψωσεν, ἵνα εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ καμφθῇ ταπεινῶς κάθε γόνατον καί προσκυνήσουν λατρευτικά τόν Ἰησοῦν καί οἱ ἐν οὐρανοῖς ἄγγελοι καί οἱ ἐπί γῆς ἄνθρωποι, ἀλλά καί αὐτά τά ὄντα πού εἶναι εἰς τά καταχθόνια, ὅπως οἱ δαίμονες, μετά τρόμου νά ὑποκλιθοῦν πρό τοῦ μεγαλείου του" ( Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Δέν ἦταν τόσο λαμπρός καί δοξασμένος ὁ Κύριος στήν ἐπίγεια ζωή του, ὅσο παρουσιάζεται μετά τήν ἀνάστασή του. Στήν ἐπίγεια ζωή του ταπεινώθηκε, ὅσο κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ὑπέφερε καί ἔπαθε καί δοκίμασε θάνατο ἀποτρόπαιο. Ἀλλά ποιά ἦταν ἡ κατάληξη ὅλων αὐτῶν; Ὁ Θεός καί Πατήρ ἐβράβευσε πλουσιώτατα τή μέχρι θανάτου ταπείνωση καί ὑπακοή τοῦ υἱοῦ του. Τοῦ ἄξιζε κάθε τιμή καί δόξα. Καί ὁ δίκαιος Θεός τοῦ τήν ἔδωκε. Τοῦ χάρισε τό ὄνομα Κύριος καί Σωτήρ, πού εἶναι τό ὑψηλότερο ὄνομα στόν κόσμο. Στήν πενυματική ἐξουσία τοῦ υἱοῦ του παρέδωκεν ὅλους τούς πιστούς ἀπό ὅλα τά ἔθνη, ἀπό ὅλες τίς γενεές, μέχρι τέλους τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός πλέον εἶναι ὁ πραγματικός βασιληάς τοῦ κόσμου, ὁ ὑπέρτατος νομοθέτης, ὁ ἀγαθός ποιμένας ὅλων τῶν πιστῶν του, ὁ παντοδύναμος κριτής πού θά κρίνει ὅλο τόν κόσμο καί θ' ἀποδώσει στόν καθένα κατά τά ἔργα του. ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Οι ἐνοχοι ὀλα τα φοβούνται

  
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀπό τήν Ε΄ ὁμιλία στό κατά Ἰωάννην, PG 59, 59
Ὅπως ἀκριβῶς τρέμουν ἀπό φόβο αὐτοί πού βαδίζουν τήν ἀσέληνη νύκτα, κι ἄν ἀκόμη δέν εἶναι κοντά τους κάποιος πού νά προκαλεῖ φόβο, ἔτσι τρέμουν, δέν ἔχουν θάρρος καί αὐτοί πού ἁμαρτάνουν, ἔστω κι ἄν δέν ὑπάρχει κανείς γιά νά τούς ἐλέγχει. Ἀλλά φοβοῦνται καί ὑποπτεύονται τά πάντα, καθώς ἐνοχλοῦνται, ἐλέγχονται ἀπό τήν ἔνοχη συνείδησή τους. Καί ὅλα σ' αὐτούς εἶναι γεμᾶτα ἀπό φόβο καί ἀγωνία· ὅλα τριγύρω τά βλέπουν, τά ἐξετάζουν μέ ὑποψία, ὅλα τά φοβοῦνται. Λοιπόν, ἄς ἀποφύγουμε τήν τόσο ὀδυνηρή ζωή, τήν ὁποία προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεῖτε τήν ἐναρξη τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πού πραγματοποιήθηκε
 

Α΄ Κορινθίους α΄ 9 : "Πιστός ὁ Θεός δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Πιστός ὁ Θεός δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Περί αὐτοῦ δέ νά εἶσθε βέβαιοι, διότι ὁ Θεός ἀπό τόν ὁποῖον ἐκαλέσθητε νά γίνετε συμμέτοχοι τῆς ἐνδόξου ζωῆς τοῦ Υἱοῦ του, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἀξιόπιστος καί τηρεῖ ὅλας τάς ὑποσχέσεις του, δι' αὐτό δέ καί ὀφείλει ὁ καθένας μας νά βασίζεται ἀδιστάκτως εἰς αὐτόν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Δέν μᾶς ἐκάλεσεν ὁ Θεός γιά νά γίνουμε ἁπλῶς ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν του. Θέλει νά ἔχουμε σχέση στενή καί ζωντανή ἐπικοινωνία μέ τόν ΥἹό του, τό Σωτήρα Χριστό. Θέλει νά μᾶς ἀνεβάσει σέ ὕψος τιμῆς καί δόξας, τῆς δόξας πού εἶναι φυσικό νά ἔχουν ὅσοι γίνονται παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό μᾶς ἐκάλεσε ὄχι μόνο νά πιστεύσουμε στόν Υἱό του, ἀλλά νά ἑνωθοῦμε μαζί του. Θέλει νά βρισκόμαστε σέ τέτοια σχέση μέ τόν Υἱό του, ὥστε ἀπό αὐτόν νά φωτιζόμαστε καί νά καθοδηγούμαστε, ἀπό αὐτόν νά ἀντλοῦμε δυνάμεις γιά τήν ἀνώτερη ζωή, τή ζωή τῆς ἀρετῆς. Καί δέν χωρεῖ καμμιά ἀμφιβολία, ὅτι καί θέλει καί μπορεῖ ὁ Θεός νά πραγματοποιήσει τό μεγάλο αὐτό σκοπό. Εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀλήθειας, ὁ ἀπολύτως ἀξιόπιστος σέ ὅσα ὑπόσχεται καί βεβαιώνει. Εἶναι λοιπόν βέβαιο, ὅτι θά μᾶς βοηθήσει γιά νά πετύχουμε τό μεγάλο προορισμό μας. Εἶναι βέβαιο ὅτι θά μᾶς ὑψώσει καί θά μᾶς δοξάσει μαζί μέ τόν Υἱό του (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Ευγνώμονες προς το Θεό πάντοτε

  
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ὁμιλία Β΄εἰς τήν πρός Ρωμαίους, α΄, PG 60, 401

Πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό, ὄχι μόνο ὅταν ἔχουμε πλοῦτο καί τά ἔχουμε ὅλα ἄφθονα, ἀλλά καί ὅταν εἰμαστε φτωχοί, ὄχι μόνο ὅταν ἔχουμε ὑγεία, ἀλλά καί ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι, ὄχι μόνο ὅταν εὐημεροῦμε, ἀλλά καί ὅταν ὑπομένουμε τά ἀντίθετα. Διότι τό νά εὐχαριστεῖς τό Θεό ὅταν οἱ περιστάσεις εἶναι εὐνοϊκές ἤ οἱ ὑποθέσεις προχωροῦν καλά, δέν εἶναι καθόλου θαυμαστό. Ὅταν ὅμως ὑπάρχει μεγάλη τρικυμία καί τό σκάφος ἀποκλίνει τῆς πορείας του, περιστρέφεται καί κινδυνεύει, τότε ὑπάρχει μεγάλη ἀπόδειξη τῆς ὑπομονῆς καί τῆς εὐγνωμοσύνης σου. Γι' αὐτό μάλιστα καί ὁ Ἰώβ ἀπ' αὐτό τό γεγονός, μέ τό νά εἶναι ὑπομονητικός καί εὐγνώμων μέσα στίς θλίψεις του, ἔπαιρνε τό στεφάνι τῆς νίκης· καί τό ἀδιάντροπο στόμα τοῦ διαβόλου ἔφραζε καί ἔδειχνε σαφῶς ὅτι δέν εὐχαριστοῦσε τό Θεό ὅταν εὐτυχοῦσε ἐξ αἰτίας τοῦ πλούτου, ἀλλ' ἐξ αἰτίας τῆς πολλῆς του ἀγάπης πρός τό Θεό.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Καλοί συνεργάτες

  
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: Ἐπιστολή ξζ΄, Ἰουλιανῷ, PG 37, 133Β
Ἕνα συντελεῖ στήν ἀσφάλεια, τό σπουδαιότατο (τό ὁποῖο πρέπει κυρίως καί πρωτίστως νά φυλάξεις), τό νά προσλάβεις συνεργάτες πού γνωρίζεις ὅτι διαφέρουν ἀπό τούς ἄλλους καί στή σύνεση καί στή διαγωγή. Διότι σέ τί ὠφελεῖ νά εἶναι ὁ μέν κυβερνήτης τοῦ καραβιοῦ καλός, γενναῖος στό ἔργο του, οἱ δέ κωπηλάτες τούς ὁποίους χρησιμοποιεῖ νά εἶναι ἀνίκανοι καί ἄχρηστοι;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιακώβου β΄ 5: "Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεός ἐξελέξατο τούς πτωχούς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πίστει καί κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεός ἐξελέξατο τούς πτωχούς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πίστει καί κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Δέν ἐξέλεξεν ὁ Θεός τούς πτωχούς κατά τά ὑλίκά ἀγαθά τοῦ κόσμου διά νά γίνουν πλούσιοι εἰς τόν πνευματικόν κόσμον, πού μᾶς διανοίγει ἡ πίστις, καί κληρονόμοι τῆς βασιλείας, πού ὑπεσχέθη ὁ Θεός εἰς ἐκείνους, πού τόν ἀγαποῦν"; (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Οἱ ἄνθρωποι πού δέν φωτίζονται ἀπό τό Εὐαγγέλιο, δίνουν πολλή προσοχή καί ἐκτίμηση σ' ἐκείνους, πού ἔχουν πολλά χρήματα καί ἄφθονα τά ἀγαθά. Τούς πτωχούς δέν τούς προσέχουν, δέν τούς λογαριάζουν, ἀκόμη καί τούς περιφρονοῦν. Ἀλλά πόσο διαφορετική εἶναι ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ! Τούς πτωχούς αὐτούς, πού ὁ κόσμος τούς περιφρονεῖ, ὁ ἄπειρος Θεός τούς προσέχει καί τούς τιμᾶ καί τούς ἀγαπᾶ μέ τέλεια ἀγάπη. Καλεῖ λοιπόν καί αὐτούς σέ σωτηρία καί αἰώνια δόξα, ὅπως καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως· καί τούς πλουτίζει μέ τόν ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῆς πίστεως, μέ τόν ὁποῖο γίνονται παιδιά τοῦ Θεοῦ. Εἶσαι λοιπόν, χριστιανέ, πτωχός σέ ἐπίγεια ἀγαθά; Δέν εἶναι αὐτός λόγος γιά νά νομίζεις ὅτι ἔχεις κατώτερη ἀξία ἀπό τούς ἄλλους. Ἐάν ἔχεις στή ψυχή σου τήν πίστη, τήν ἀλήθεια, τό Σωτήρα Χριστό, ἔχεις τό μεγαλύτερο θησαυρό. Ὁ θησαυρός αὐτός σοῦ δίνει τιμή καί ἀξία πραγματική, πού δέν ἠμποροῦν νά δώσουν ὅλα τά πλούτη τῆς γῆς (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Για να γίνουμε άγιοι

 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ΚΓ΄εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, δ΄ PG 60, 182

Ἄς ἀρχίσουμε λοιπόν τόν πνευματικό ἀγώνα, ἄς κάνουμε ἀρχή τῆς ἀρετῆς· ἄς φροντίσουμε μόνο γι' αὐτήν, νά τήν ἀποκτήσουμε σάν τό μεγάλο θησαυρό μας, καί θά δεῖς ποιά εἶναι τά ἀγαθά της πού θά ἀπολαμβάνεις. Ἐάν μάλιστα πρέπει νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, ἐκεῖνα τά ἐπίγεια ἀγαθά μᾶλλον εἶναι συνδεδεμένα μέ κόπους, καί μέ μεγαλύτερο κόπο ἐπιτυγχάνονται, ἐνῶ τά πνευματικά ἀγαθά, ἄν θέλουμε, ἐπιτυγχάνονται μέ ἐυκολία. Ἄς μή ἀπομακρυνόμαστε λοιπόν, παρακαλῶ, ἀπό τά θεῖα Μυστήρια, διά τῶν ὁποίων γινόμαστε ἐνάρετοι καί ἅγιοι.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Πράξεων ιε΄ 11 : " Ἀλλά διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὅν τρόπον κἀκεῖνοι".


ΚΕΙΜΕΝΟ
" Ἀλλά διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὅν τρόπον κἀκεῖνοι".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἀλλά πιστεύομεν, ὅτι καί ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θά σωθῶμεν, κατά τόν αὐτόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον θά σωθοῦν καί ἐκεῖνοι, ἤτοι οἱ ἐθνικοί" "Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ σωτηρία, τήν ὁποία μᾶς προσφέρει ὁ οὐράνιος Πατήρ, δέν εἶναι ἀνταμοιβή τῶν δικῶν μας ἀρετῶν καί ἀγαθῶν ἔργων. Εἶναι Χάρη, δηλαδή πράξη χαριστική, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δωρεά καί εὐλογία, πού δίνει ὁ Θεός σέ ὅσους πιστεύουν στόν Υἱό του καί ἀκολουθοῦν τίς ἐντολές του. Εἶναι πράξη ἀγάπης, ἀλλά καί πράξη δικαιοσύνης. Διότι μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ δίκαιος Θεός βραβεύει τήν τέλεια ὑπακοή τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καί ἱκανοποιεῖ τή σταυρική του θυσία, μέ τήν ὁποία πληρώθηκε τό χρέος τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. Βραβεύει συγχρόνως ὁ Θεός καί τήν καλή διάθεση τοῦ χριστιανοῦ, πού πιστεύει στό Σωτήρα Χριστό. Καί ἀφοῦ λοιπόν ἡ συγχώρηση καί ἡ σωτηρία πηγάζει ἀπό τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τή θυσία τοῦ Υἱοῦ του, εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ αἰώνια σωτηρία καί εὐτυχία μας. Ἀρκεῖ νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τό Χριστό, νά ζοῦμε κατά τό θέλημά του, καί εἶναι ἀσφαλής καί βέβαιη ἡ σωτηρία μας ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Το κέρδος της αποφυγής της κατακρίσεως

 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Ε΄ εἰς τούς Ἀνδριάντας, ΕΠΕ 32, 42.

Αὐτός πού ἐξετάζει καί ἀσχολεῖται μέ τά παραπτώματα τῶν ἄλλων μέ σκληρότητα δέν θά ἀπολαύσει ποτέ καμμιά ἐπιείκεια καί συγχώρηση γιά τά δικά του ἁμαρτήματα. Διότι ὁ Θεός θά ἀποφασίσει γιά τόν καθένα μας ὄχι μόνο ἀνάλογα μέ τό εἶδος τῶν ἁμαρτημάτων μας ἀλλά καί ἀνάλογα μέ τήν κρίση πού κάμνεις ἐσύ, ἄνθρωπε, γιά τίς πράξεις τῶν ἄλλων. Γι' αὐτό καί προτρέπει καί λέγει πρός ὅλους: "Μή κρίνετε γιά νά μή κριθεῖτε". Διότι κάθε ἁμάρτημα δέ θά παρουσιαστῆ τήν ὥρα τῆς παγκόμσιας Κρίσης ὅπως ἔγινε μόνο, ἀλλά θά προστεθεῖ σ' αὐτό ἀπαραίτητα καί ἡ κριτική πού ἔγινε ἀπό μέρους σου πρός τό σύνδουλο καί συνάνθρωπό σου. Διότι ὅπως αὐτός πού εἶναι φιλάνθρωπος καί πρᾶος καί ἐκδηλώνει συμπάθεια καί συγχωρεῖ τόν ἄλλο περικόπτει τόν περισσότερο ὄγκο τῶν ἁμαρτημάτων του, ἔτσι ἀντιθέτως καί αὐτός πού κρίνει καί κατακρίνει μέ πικρή διάθεση καί σκληρότητα τούς ἄλλους μεγαλώνει πολύ περισσότερο τά δικά του ἁμαρτήματα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιωάν.ιε΄ 5 : "Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτω, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτω, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἐγώ εἶμαι ἡκληματαριά καί σεῖς εἶσθε οἱ κλάδοι της. Ἐκεῖνος πού μένει ἑνωμένος μαζί μου καί μένω καί ἐγώ μέσα του, αὐτός φέρει ἄφθονον καί ἐκλεκτόν καρπόν, διότι χωρίς ἐμέ καί χωρίς νά ἔχετε τήν ζωτικήν δύναμιν, πού πηγάζει ἀπό ἐμέ, δέν ἠμπορεῖτε νά κάνετε τίποτε διά τήν δικαίωσιν καί τόν ἐξαγιασμόν σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ κληματαριά καί ἡ βέργα της ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα. Καί ὁ Κύριος θέλει νά εἶναι ἕνα σῶμα μέ τούς πιστούς ὀπαδούς του. Θέλει νά εἴμαστε στενότατα ἑνωμένοι μαζί του, γιά νά παίρνουμε ἀπ' αὐτόν χυμούς θρεπτικούς, ὅπως ἡ βέργα ἀπό τό κλῆμα, γιά νά μποροῦμε νά παρουσιάσουμε καρπούς ἀρετῆς. Ἔξω ἀπό τό Χριστό, χωρίς τή δική του χάρη καί βοήθεια, δέ μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀρετή πραγματική καί γνήσια. Ὅπως ἡ βέργα, ἐάν κοπεῖ ἀπό τό κλῆμα, μαραίνεται καί ξηραίνεται, κατά παρόμοιο τρόπο καί ὁ χριστιανός, ἐάν χωριστεῖ ἀπό τό Χριστό, καταντᾶ ἀτροφικός κατά τήν ψυχή, ἀνίκανος νά ἀντισταθεῖ στήν ἁμαρτία καί νά βαδίσει τό δρόμο τῆς ἀρετῆς. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή καί ἡ ρίζα. Εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. Γι' αὐτό, μόνο ὅσοι συνδέονται μαζί του μέ θερμή πίστη καί ἀφοσίωση καί ἀγάπη, μόνο αὐτοί καρποφοροῦν καρπούς ἀγαθῶν ἔργων καί θεαρέστων πράξεων, πού εἶναι τιμή καί δόξα καί εὐτυχία γι' αὐτούς ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Μέ τά λόγια μας νά μή ἀναξέουμε πληγές πονεμένων ψυχῶν

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Περί Ἄννης Λόγος Β΄, Ἄπαντα τῶν Ἁγίων Πατέρων τ.31, 715BC
Ὅπως ἀκριβῶς τά μεγάλα τραύματα δέν ἀνέχονται τό ὁποιοδήποτε πείραγμα καί χειροτερεύουν, ὅταν κάποιος τά ἐγγίσει καί τά πειράξει, ἔτσι καί ἡ ταραγμένη ψυχή, ἡ πονεμένη καί ἀδικημένη, εἶναι δυσαρεστημένη καί δυσφορεῖ μέ ὅλα καί πληγώνεται ἀπό κάθε ἐπιπόλαιο λόγο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ὁ γενναῖος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τήν προσεχή
Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ.Ε.Χ.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τήν προσεχῆ Κυριακή 21/10/2012 θά γίνουν οἱ ἀκόλουθες ὁμιλίες:


Ιωάννου ιδ΄ 1: "Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἠ καρδία· πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, καί εἰς ἐμέ πιστεύετε".

  

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Να καταδιώκουμε την αγάπη

  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Εφεσ. δ΄ 25 : "Διό ἀποθέμενοι τό ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ· διότι ἐσμεν ἀλλήλων μέλη".

 
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Διό ἀποθέμενοι τό ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ· διότι ἐσμεν ἀλλήλων μέλη".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Δι' αὐτό ἀφοῦ ἀποθέσετε μιά φορά γιά πάντα τό ψεῦδος, νά λαλῆτε ἀλήθειαν ὁ καθένας σας μέ τόν πλησίον του, διότι ἀποτελοῦμεν ὅλοι μας ἕνα σῶμα καί εἴμεθα μεταξύ μας μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Τό ψέμα εἶναι πάντοτε ὅπλο ἀδικίας καί ἀτιμίας. Οἱ ἄνθρωποι πού προσέχουν μόνο τό δικό τους συμφέρον, χωρίς νά λογαριάζουν τό δίκαιο καί τήν ἠθική, μέ τό ψέμα ζητοῦν νά ἐπιτύχουν τούς παράνομους σκοπούς τους, τούς ὁποίους δέν εὐνοεῖ ἡ ἀλήθεια καί ἡ εἰλικρίνεια. Δέν διστάζουν λοιπόν νά διαστρέψουν τήν ἀλήθεια, νά παρουσιάσουν τό ψέμα ὡς ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια ὡς ψέμα. Χρησιμοποιοῦν τόσο πολύ τήν ἀπάτη τοῦ ψεύδους, ὥστε στό τέλος νά τό πιστεύουν καί οἱ ἴδιοι. Δέν μποροῦν νά διακρίνουν τί ἀληθεύει στήν πραγματικότητα. Εἶναι ὅμως φανερό, ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή, πού διαστρέφει τόν ἄνθρωπο,τόν ἐξομοιώνει μέ τόν ἐφευρέτη καί ἀρχηγό τοῦ ψεύδους διάβολο. Ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι ἐντελῶς ἀνάρμοστη σέ χριστιανό, στήν ψυχή τοῦ ὁποίου κατοικεῖ ἡ χάρη καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανός ἀποστρέφεται τό ψεῦδος καί ἀγαπᾶ τήν ἀλήθεια. Καί θεωρεῖ καθῆκον καί τιμή του νά ὁμιλεῖ πρός ὅλους τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας καί τῆς εἰλικρίνειας (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Η δύναμη του Σταυρού

 
Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Εἰς τόν Τίμιον καί ζωοποιόν Σταυρόν
Ἡ πλάνη τῶν εἰδώλων ἔχει καταργηθεῖ, ὁ θάνατος ἔχει ἀποδυναμωθεῖ, ἡ αἰχμαλωσία στόν ἅδη ἔχει ἀνακληθεῖ, ἡ βασιλεία τῆς πολυθεϊστικῆς πλάνης ἔχει συντριβεῖ, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐλευθερωθεῖ, ὁ Θεός ἐβασίλευσε, ἡ κτίση εὐφραίνεται, ἐπικρατεῖ τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ. Αὐτόν προσκυνοῦν ὅλα τά ἔθνη καί οἱ λαοί, φυλές καί γλῶσσες· γι' αὐτόν καί καυχώμαστε μαζί μέ τό μακάριο Παῦλο λέγοντας: "Ὡς πρός ἡμᾶς μή γένοιτο νά καυχώμεθα παρά μόνον διά τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Γαλ. στ΄14). Γι' αὐτό τό ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί πάνω στίς πόρτες τῶν σπιτιῶν μας καί στό μέτωπο καί στά μάτια μας καί στό στόμα καί στό στῆθος καί σέ ὅλα μας τά μέλη ἄς τόν περιφέρουμε καί μέ αὐτόν νά ὁπλιζώμαστε, τό ἀνίκητο ὅπλο τῶν χριστιανῶν, τό νικητή τοῦ θανάτου, τήν ἐλπίδα τῶν πιστῶν, τό φῶς τῶν περάτων (τῆς γῆς), αὐτόν πού ἄνοιξε τόν Παράδεισο, αὐτόν πού σύντριψε τίς αἱρέσεις, τό στήριγμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τό μεγάλο φρουρό τῶν πιστῶν, τό σωτήριο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτόν, Χριστιανοί, ἄς μή παραμελοῦμε κάθε ὥρα καί στιγμή νά τόν περιφέρουμε σέ κάθε τόπο, καί χωρίς αὐτόν νά μή κάνουμε τίποτε· ἀλλά καί ὅταν κοιμόμαστε καί ὅταν σηκωνόμαστε καί ὅταν ἐργαζόμαστε καί ὅταν τρῶμε καί ὅταν πίνουμε καί ὅταν πεζοποροῦμε καί ὅταν ταξιδεύουμε στή θάλασσα καί ὅταν περνᾶμε ποτάμια, ὅλα τά μέλη μας ἄς τά στολίζουμε μέ τό ζωοποιό σταυρό· καί ποτέ δέ θά φοβηθοῦμε "ἀπό φόβο τῆς νύχτας, ἀπό βέλος πού πετᾶ τήν ἡμέρα, ἀπό πρᾶγμα πού κινεῖται μέσα στό σκοτάδι, ἀπό ἀτύχημα καί δαιμόνιο μεσημβρινό" ( Ψαλμ. 90 5-6). Ἐάν, ἀδελφέ, παίρνεις αὐτόν πάντοτε ὡς βοηθό σου, "δέν θά σέ πλησιάσουν κακά, καί ἀσθένεια δέν θά ἐγγίσει τό σῶμα σου" (στ.10) Διότι ὅταν τόν βλέπουν οἱ ἐχθρικές δυνάμεις (τῶν δαιμόνων), φεύγουν γεμᾶτες φρίκη καί φόβο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιακώβου α΄ 19: "Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι, βραδύς εἰς τό λαλῆσαι, βραδύς εἰς ὀργήν".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι, βραδύς εἰς τό λαλῆσαι, βραδύς εἰς ὀργήν".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
" Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἀφοῦ ὁ Θεός μᾶς ἀνεγέννησε μέ τόν λόγον τῆς ἀληθείας, ἄς εἶναι ὁ καθένας γρήγορος καί πρόθυμος, ὁσάκις τοῦ παρουσιάζεται εὐκαιρία εἰς τό νά ἀκούσῃ τόν σωτηριώδη τοῦτον λόγον, βραδύς δέ καί ἀργός καί δύσκολος εἰς τό νά λαλήσῃ, ὥστε νά μή λέγῃ τίποτε βλάσφημον ἤ ἀνάρμοστον κατά τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι δέ καί βραδύς εἰς τό νά ὀργίζεται, ὅταν οἱ ἄλλοι ἔχουν διάφορον γνώμην πρός αὐτόν ἤ δεικνύονται ἀπρόθυμοι εἰς τήν διδασκαλίαν του καί τάς συμβουλάς του" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Τρεῖς πολύ σοφές πρακτικές ὁδηγίες, ἀπό τίς ὁποῖε'ς ἐξαρτᾶται κατά ἕνα μεγάλο μέρος ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀσφάλειά μας. Τρεῖς παραγγελίες καί συμβουλές, πού ἀξίζουν περισσότερο ἀπό θησαυρούς πολύτιμους. Πρῶτο· πρέπει κάθε ἄνθρωπος νά εἶναι γρήγορος στό νά ἀκούει· ὄχι βέβαια τά βλαβερά καί ἐπιζήμια, ἀλλά τά χρήσιμα καί ὠφέλιμα, στά ὀποῖα πρέπει νά δίνει ὅλη τήν προσοχή του. Δεύτερο· προκειμένου νά ὁμιλήσουμε, δέν πρέπει ποτέ νά βιαζόμαστε. Ἡ γλώσσα δέν πρέπει νά προτρέχει ἀπό τό νοῦ. Τρίτο· δέν πρέπει ὁ χριστιανός νά εἶναι γρήγορος καί εὔκολος στό θυμό. Συγκράτησε τόν ἑαυτό σου. Μήν ἀφήνεις τό θυμό νά σέ κυριεύει. Διότι ὁ θυμός εἶναι πάντοτε κακός σύμβουλος. Ὅσοι δέν ἔχουν ὑπόψη καί δέν ἀκολουθοῦν τίς τρεῖς αὐτές συμβουλές, ἀσφαλῶς εὑρίσκονται ζημιωμένοι καί μεταμελημένοι. Προσοχή στήν ἀκρόαση, προσοχή στή γλώσσα, προσοχή στό θυμό, εἶναι μεγάλη πρακτική σοφία καί μεγάλη ἀσφάλεια γιά τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Αφωσιωμένοι σά αληθινά πράγματα

  
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Εἰς τήν Β΄πρός Κορινθίους Λόγος ΚΘ΄, 5 PG 61, 604-605
Ὅλα τά πράγματα τοῦ παρόντος βίου εἶναι σκιά, εἴτε δόξα πεῖς εἴτε ἐξουσία εἴτε ἐπιτυχία εἴτε πλοῦτο εἴτε ἀπόλαυση εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο βιοτικό... Ὄχι μόνο δέ τά ἀγαθά τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ὀνομάζει σκιά ὁ ἱερός Ψαλμωδός (Ψαλ.λη΄<38> 7, ρα΄<101> 12), ἀλλά καί τά λυπηρά, εἴτε θάνατο πεῖς εἴτε φτώχεια εἴτε ἀρρώστια εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Ποιά λοιπόν εἶναι αὐτά πού μένουν, καί τά ἀγαθά καί τά λυπηρά; Εἶναι ἡ αἰώνια Βασιλεία καί ἡ ἀτελεύτητη κόλαση. Διότι οὔτε ὁ ἀκοίμητος σκώληκας θά πεθάνει, οὔτε τό πῦρ τῆς κολάσεως θά σβήσει· καί θά ἀναστηθοῦν οἱ μέν δίκαιοι σέ ζωή αἰώνια, οἱ δέ ἄλλοι σέ κόλαση αἰώνια. Λοιπόν γιά νά ἀποφύγουμε τήν κόλαση καί νά ἀπολαύσουμε τήν αἰώνια ζωή, ἄς ἀφήσουμε τή σκιά καί ἄς ἀφοσιωθοῦμε μέ κάθε ζῆλο στά ἀληθινά πράγματα· διότι ἔτσι θά κερδίσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Η δύναμη της μυστικής προσευχής

  
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Περί Ἄννης Λόγος Β΄, Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων τ.31 714 Ε -715Α
Διότι αὐτό κυρίως εἶναι προσευχή, ὅταν ἀνεβαίνουν οἱ κραυγές πρός τό Θεό ἀπό τό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς. Καί αὐτό εἶναι γνώρισμα τῆς βασανισμένης ψυχῆς, τό νά ἐκδηλώνει τήν προσευχή της μέ τήν προθυμία τοῦ νοῦ καί ὄχι μέ τόν τόνο τῆς φωνῆς.
Ἔτσι προσευχόταν καί ὁ Μωϋσῆς. Γι' αὐτό καί, ἐνῶ δέν ἔλεγε τίποτε μέ τά χείλη του, ὁ Θεός τοῦ εἶπε: "τί φωνάζεις πρός ἐμένα;". Γιατί οἱ ἄνθρωποι ἀκοῦνε μόνο τή φωνή πού βγαίνει ἀπό τό στόμα, ὁ Θεός ὅμως πρίν ἀπ' αὐτήν ἀκούει τούς ἀνθρώπους πού κράζουν ἐσωτερικά. Ἑπομένως εἶναι δυνατό καί χωρίς νά φωνάζουμε, νά εἰσακουόμαστε ἀπό τό Θεό, καί εἶναι ἐπίσης δυνατό νά προσευχόμαστε κατά νοῦν μέ πολλή προσοχή ἀκόμη καί ὅταν βαδίζουμε στήν ἀγορά. Ἀλλά καί ὅταν βρισκόμαστε μαζί μέ τούς φίλους μας καί ὅ,τι κι ἄν κάνουμε, μποροῦμε μέ πολύ δυνατή φωνή νά καλοῦμε τό Θεό, μέ τήν ἐσωτερική φωνή ἐννοῶ, καί νά μή τή φανερώνουμε σέ κανένα ἀπό τούς παρόντες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιωάν. ιστ΄ 33: "Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοί εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοί εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Σᾶς τά εἶπα αὐτά διά νά ἔχετε εἰρήνην διά τῆς κοινωνίας καί ἐνώσεώς σας μέ ἐμέ. Ἐφ' ὅσον εἶσθε ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου, θά ἔχετε θλῖψιν. Ἀλλ' ἔχετε θάρρος· ἐγώ ἔχω νικήσει τόν κόσμον καί μέ τήν νίκην μου αὐτήν ἐξησφάλισα καί εἰς σᾶς τόν θρίαμβον καί τήν δόξαν" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση Ὁ ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Δέν πρέπει νά τρέφουμε ψεύτικες ἐλπίδες γιά τήν ἐπίγεια ζωή. Δέν πρέπει νά περιμένουμε ὅτι εἶναι δυνατόν νά περάσουμε τή θάλασσα τῆς ζωῆς, χωρίς νά μᾶς βροῦν τρικυμίες καί θύελλες. Ὁ Κύριος προειδοποιεῖ τούς πιστούς , ὅτι θά δοκιμάσουν θλίψεις στή ζωή τους. Γιατί ἆραγε; Διότι τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, πού ἔχει πάντοτε ὑπηκόους πολλούς, εἶναι φυσικό νά προκαλεῖ παθήματα καί θλίψεις. Ἐξ ἄλλου ὁ καταρτισμός τοῦ χριστιανοῦ στήν πίστη καί τήν ἀρετή ἀπαιτεῖ σάν φάρμακο κατ' ἐξοχήν χρήσιμο τή δοκιμασία τῆς θλίψεως. Διότι ἡ θλίψη ὁδηγεῖ πρός τό Θεό, διευκολύνει τή μετάνοια, τονώνει τήν πίστη, σφυρηλατεῖ τήν ὐπομονή, καταρτίζει γιά τήν αἰώνια εὐτυχία. Ὁ Κύριος ἐδοκίμασε τίς φοβερότερες θλίψεις. Ἐν τούτοις βγῆκε νικητής μέ τήν τέλεια αὐταπάρνηση καί ὐπομονή του. Οἱ θλίψεις ἀνέδειξαν περισσότερο τήν ἁγιότητα καί τό μεγαλεῖο του ὡς ἀνθρώπου. Οἱ θλίψεις θά ἀναδείξουν καί τό χριστιανό νικητή στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "ΟΣΩΤΗΡ").

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Ψαλμός λστ΄ (36) στ.23: "Παρά Κυρίου τά διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται, καί τήν ὁδόν αὐτοῦ θελήσει σφόδρα".

Ψαλμός λστ΄ (36) στ.23
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Παρά Κυρίου τά διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται, καί τήν ὁδόν αὐτοῦ θελήσει σφόδρα".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἀπό τόν Κύριον διευθύνονται πρός ἐπιτυχίαν αἱ λεπτομέρειαι καί αἱ τύχαι τῆς ζωῆς τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, καί τήν ὅλην πορείαν τοῦ βίου του θά εὐλογῇ καί θά ἀποδέχεται ὁ Θεός κατευοδώνων αὐτήν, ὥστε πάντοτε νά εἶναι ἀρεστή ἐνώπιόν του" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ὁ ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πού πιστεύει καί ἐλπίζει στό Θεό, εὑρίσκεται κάτω ἀπό τή στοργική παρακολούθηση τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Διότι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ κόσμου. Ἰδιαίτερα ὅμως εἶναι κυβερνήτης καί προστάτης ἐκείνων, πού θέλουν νά ἀνήκουν στό δικό του βασίλειο. Γι' αὐτό καί κάθε προσπάθεια ἀνθρώπου, καί μάλιστα ἡ προσπάθεια τήν ὁποία ὑπαγορεύει ἡ ἰδέα τοῦ καθήκοντος, ἡ ἀπόφαση τῆς ὑποταγῆς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη πρός τήν ἀρετή καί ὁ πόθος γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ πλησίον, δέν εἶναι δυνατό νά ἀφήσει ἀδιάφορο τόν ἀγαθό Θεό. Ὁ Θεός ἐπεμβαίνει κατά τρόπο πάνσοφο, γιά νά βοηθήσει τίς καλές ἀποφάσεις καί προσπάθειες τῶν παιδιῶν του. Μέ τή δική του βοήθεια καί καθοδήγηση τό καλό ἀποτέλεσμα εἶναι πάντοτε ἐξασφαλισμένο. Μέ τήν εὐλογία καί τή βοήθεια τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ ὁ ἀδύνατος ἄνθρωπος γίνεται ἱκανός γιά πολλά καί κατευοδώνονται σκοποί εὐγενεῖς, ἀγῶνες ἱεροί, ἔργα φιλανθρωπίας καί κοινῆς ὠφέλειας ( ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

"Οι τα Χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες"

 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου,
Χρηστοήθεια, Λόγος ΙΒ΄, μέρος Β΄
"Ὅτι ἐν τῷ καιρω μάλιστα τῆς Θείας Λειτουργίας πρέπει νά στέκουν οἱ χριστιανοί μέ εὐλάβειαν.
Πάντοτε μέν καί εἰς κάθε καιρόν, ὁποῦ εὑρίσκονται οἱ χριστιανοί εἰς τήν Ἐκκλησίαν, εἴτε κατά τόν ὄρθρον, εἴτε κατά τόν ἑσπερινόν, πρέπει διά νά στέκονται μετά πολλοῦ φόβου καί εὐλαβείας, χωρίς νά κάμνουν καμμίαν ἀταξίαν καί σύγχυσιν· μάλιστα δέ καί ἐξαιρέτως εἰς τόν καιρόν τῆς θείας καί φρικτῆς Λειτουργίας, διά τί ἐν τῇ φοβερᾷ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἱερουργεῖται καί θυσιάζεται μυστηριωδῶς αὐτός ὁ ἴδιος Υἱός τοῦ Θεοῦ· καί ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλεται, καί μετουσιοῦται εἰς αὐτό τό θεοϋπόστατον σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῆς παντοδυνάμου χάριτος καί ἐνεργείας τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος· καί τότε, ὅλοι μέν οἱ χοροί τῶν Ἁγίων, Προπατόρων, Πατέρων, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καί Δικαίων, παραστέκονται μέ φόβον πολύν· ὅλοι δέ οἱ χριστιανοί προστάζονται νά εἰκονίζουν τά Χερουβείμ καί ὅλα τά τάγματα τῶν Ἁγγέλων καί τῶν Ἁγίων, καί παρομοίως νά στέκουν καί αὐτοί μετά φόβου καί τρόμου, ἀπορρίπτοντες ἀπό τόν νοῦν τους κάθε μέριμναν κοσμικήν".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Ποιός χαίρεται αληθινά

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
ἀπό τήν Α΄ Ὁμιλία στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, παρ.4, PG 60,400
Τήν εὐφροσύνη καί τή χαρά δέν τή δίνουν συνήθως οὔτε τό μέγεθος τοῦ ἀξιώματος, οὔτε τό πλῆθος τῶν χρημάτων, οὔτε ἡ κυριαρχία τοῦ ἀπόλυτου ἄρχοντα, οὔτε ἡ δύναμη τοῦ σώματος, οὔτε τό πολυτελές τραπέζι, οὔτε τό στόλισμα τῶν ἐνδυμάτων, οὔτε κάτι ἄλλο ἀπό τά ἀνθρώπινα ἀγαθά· ἀλλά τή χαρίζουν μόνο τό πνευματικό κατόρθωμα στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς καί ἡ καθαρή καί ἀνένοχη συνείδηση. Αὐτός ὁ ὁποῖος ἔχει καθαρή τή συνείδησή του, ἀκόμη κι' ἄν εἶναι ντυμένος μέ φθαρμένα ἐνδύματα, καί ἄν λιμοκτονεῖ, εἶναι πιό χαρούμενος ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέ μεγάλες ὑλικές ἀπολαύσεις· ὅπως ἐξ ἄλλου καί ἐκεῖνος πού ἔχει βεβαρημένη τή συνείδησή του, ἀκόμη καί ἄν ἔχει τά χρήματα ὅλων, εἶναι ἀπό ὅλους ὁ πιό δυστυχής... Ἐάν λοιπόν θέλουμε νά αἰσθανόμαστε χαρά ἀληθινή, πρίν ἀπ' ὅλα γενικά τά ἄλλα νά ἀποφεύγουμε τήν κακία καί νά ἐπιδιώκουμε τήν ἀρετή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Β΄ Κορινθίους γ΄ 17 : "Ὁ δέ Κύριος τό Πνευμᾶ ἐστιν· οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ὁ δέ Κύριος τό Πνευμᾶ ἐστιν· οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Πράγματι δέ μέ τήν ἐπιστροφήν του πρός τόν Χριστόν λαμβάνει μέσα του ὁ καθένας καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Τό Πνεῦμα δέ εἶναι ὁ Κύριος. Καί ὅπου ὑπάρχει τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον λαμβάνομεν διά μέσου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἐκεῖ ὐπάρχει καί ἐλευθερία ἀπό τό κάλυμμα καί τήν δουλείαν τοῦ νόμου" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".
ΣΧΟΛΙΟ
Δῶρο ἐξαίρετο μέ τό ὁποῖο ἐπροίκισε ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας ὁ ἀγαθός Θεός τόν ἄνθρωπο, εἶναι καί ἡ ἐλευθερία. Εἶναι ὅμως φυσικό, ὅτι ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐσωτερική καί ἡ ἐξωτερική, δέν εἶναι δυνατό νά διατηρηθεῖ καί νά πάρει πραγματική ἀξία, παρά μόνο ἐκεῖ ὅπου εἶναι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὅπου βασιλεύει μέ τό νόμο Του ὁ Θεός, ὅπου ἀνθίζει ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη πρός αὐτόν. Διότι τότε ὁ ἄνθρωπος μένει ἀδούλωτος, ἐλεύθερος ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τόν τυραννικό ζυγό τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου. Καί τότε ὁ Θεός γίνεται προστάτης καί βοηθός του, ὥστε νά διατηρήσει καί τήν ἐθνική του ἐλευθερία. Ἄς μή φαντασθοῦμε ποτέ, ὅτι ἠμπορεῖ νά σταθεῖ ἐλευθερία πραγματική ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἀσέβεια, ἀπιστία, παραγνώριση τοῦ καθήκοντος, καταπάτηση τῆς δικαιοσύνης, κατάργηση τῆς ἠθικῆς, περιφρόνηση πρός τήν ἀλήθεια καί τήν ἀρετή. Ἐλευθερία πραγματική εἶναι ἐκείνη, πού ἔχει ἄμεση σχέση καί ἐξάρτηση στενή ἀπό τό Θεό πατέρα, τό Θεό τῆς ἐλευθερίας ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Λύπη γιά τίς ἁμαρτίες μας


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΕΠΕ 19, 404
Αὐτός πού λυπᾶται ἐπειδή ἀρρώστησε, ὄχι μόνο δέν διορθώνει τήν κατάστασή του, ἀλλά ἐπιδεινώνει ἀκόμη περισσότερο τήν ἀσθένειά του... Αὐτός πού λυπᾶται γιά τό ὅτι ἔχασε χρήματα, δέν ἐπιδιορθώνει τή ζημιά... Μόνο αὐτός πού λυπᾶται γιά τίς ἁμαρτίες του ὠφελεῖται περισσότερο ἀπό τή λύπη του· διότι ἡ λύπη αὐτή κατατρώει καί ἐξαφανίζει τίς ἁμαρτίες.
Ἄς πονέσουμε ἐδῶ, στήν παρούσα ζωή, ψυχικά μέ τή μετάνοια γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά μή πονέσουμε ἐκεῖ, στήν ἄλλη ζωή, μέ τήν αἰώνια κόλαση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ρωμαίους α΄ 16 : "Οὐ γάρ ἐπαισχύνομαι τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γάρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντί τῷ πιστεύοντι, Ἰουδῳ τε πρῶτον καί Ἕλληνι".

 
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Οὐ γάρ ἐπαισχύνομαι τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γάρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντί τῷ πιστεύοντι, Ἰουδῳ τε πρῶτον καί Ἕλληνι".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Καί ἔχω προθυμίαν εἰς τοῦτο,διότι δέν ἐντρέπομαι νά κηρύττω τό εὐαγγέλιον, πού ἔχει ὡς περιεχόμενον τόν σταυρικόν θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Διότι τό εὐαγγέλιον εἶναι δύναμις Θεοῦ, πού δίδει σωτηρίαν εἰς ὅλους ὅσοι πιστεύουν εἰς τόν Χριστόν, εἰς κάθε Ἰουδαῖον κατά πρῶτον λόγον καί εἰς κάθε Ἕλληνα εἰδωλολάτρην" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".
ΣΧΟΛΙΟ
Ἀπό ὅλες τίς διδασκαλίες τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό ὅλες τίς εἰσηγήσεις, καί ἀπό αὐτές ἀκόμη τίς πιό εὐχάριστες,πάντοτε ἔχει ἀσύγκριτη ὑπεροχή ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἡ καλή ἀγγελία γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, τήν ὁποία περιλαμβάνει τό Εὐαγγέλιό Του. Στά λόγια τά ἁπλᾶ τά ὁποῖα περιέχονται στό Εὐαγγέλιο, ὁμιλεῖ πραγματικά ὁ Θεός. Κρύβεται σ' αὐτά μιά ἀνώτερη σοφία καί δύναμη ὑπερκόσμια, πού προέρχεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀληθείας, ἀπό τό δημιουργό τῆς σοφίας, τό Θεό τόν ἀληθινό. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε φιλολογία,οὔτε ἐπιστήμη ἀνθρώπιν, οὔτε φιλοσοφική θεωρία. Εἶναι δύναμη θεϊκή, πού φέρνει τά μεγαλύτερα ἀποτελέσματα στίς καρδιές καί τίς ψυχές ἐκείνων,πού τό δέχονται καί τό ἀκολουθοῦν μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη. Ὅσοι πιστεύουν στό Εὐαγγέλιο, αὐτοί καί γίνονται ἱκανοί νά καταλάβουν τό βαθύτερο νόημά του, νά αἰσθανθοῦν τήν εὐεργετική του ἐπίδραση, νά ἐννοήσουν ὅτι πραγματικά εἶναι δύναμη Θεοῦ, πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία (Ἀπό τό βιβλίο"Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Μέ ζῆλο να εργαζόμαστε την αρετή

   Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Ὁμιλία λστ΄εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, 2, P.G. 59,206
Ἡ ἀπόλαυση τῆς κακίας εἶναι σύντομη καί ἡ λύπη συνεχής, ἐνῶ ἀντίθετα τῆς ἀρετῆς ἡ χαρά εἶναι ἀγέραστη, παντοτινή, καί ὁ κόπος γι' αὐτήν πρόσκαιρος. Καί ἡ μέν ἀρετή καί πρίν ἔρθουν τά στεφάνια τῆς νίκης προσφέρει ἄνεση σ' αὐτόν πού τήν ἔχει καθημερινό του ἔργο, διότι τόν τρέφει μέ τίς ἐλπίδες ἐνῶ ἡ κακία καί πρίν ἀπό τήν κόλαση τιμωρεῖ αὐτόν πού τήν διαπράττει, ἐπειδή προκαλεῖ ἄγχος καί φόβο στή συνείδησή του καί τόν κάμνει νά ὑποπτεύεται τά πάντα καί τούς πάντες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Παροιμιιών κζ΄1 : "Μή καυχῶ τά εἰς αὔριον, οὐ γάρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα".

 
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Μή καυχῶ τά εἰς αὔριον, οὐ γάρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μή καυχᾶσαι διά τά συμβησόμενα τήν αὐριανήν ἡμέραν, διότι δέν γνωρίζεις, τί ἠμπορεῖ νά φέρῃ εἰς φῶς καί τί ἠμπορεῖ νά σοῦ δημιουργἠσῃ ἡ ἡμέρα πού ἔρχεται" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ.12ος, ἔκδοση ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Πόσο ἀνόητες εἶναι οἱ σκέψεις τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν δέν φωτίζεται καί δέν καθοδηγεῖται ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ! Τήν ἐπίγεια ζωή, πού εἶναι τόσο σύντομη, τή νομίζει ὡς διάστημα ἀτελείωτο. Καί τό αὔριο πού εἶναι τόσο ἄδηλο καί ἀβέβαιο, τό θεωρεῖ τόσο ἀσφαλές, ὥστε νά κάνει προβλέψεις καί νά κανονίζει ὄχι μόνο τό αὔριο καί τό μεθαύριο, ἀλλά καί τό μακρινώτερο μέλλον. Καί ὄχι μόνο κανονίζει τό μέλλον, ἀλλά καί καυχᾶται γιά μελλοντικά κατορθώματα καί ἐπιτυχίες, τίς ὁποῖες ὁ ἴδιος θεωρεῖ ἀξασφαλισμένες. Ἀνόητε ἄνθρωπε! Πῶς εἶναι δυνατό νά γνωρίζεις τό αὔριο μέ ἀσφάλεια; Μήπως δέν παρουσιάζει συχνά ἡ ἀνθρώπινη ζωή κάθε εἴδους ἀπρόοπτα καί ξαφνικές μεταβολές; Μήπως δέν συμβαίνουν τόσα ἀπροσδόκητα καί ἀνέλπιστα; Καί μήπως δέ βρίσκονται καθημερινά τόσοι καί τόσοι, πού στηρίχθηκαν στό ἀβέβαιο μέλλον; Ἐάν λοιπόν καυχᾶσαι γιά πράγματα μελλοντικά καί ἀβέβαια, αὐτό δέν προδίδει πολλή ἄγνοια, ἀλλά καί πολλή ματαιότητα καί κουφότητα; (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ο ανθρωπος της υπομονής

 
Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, "Ἀσκητικά", Περί ὑπομονῆς".
Ὁ ὑπομονετικός ἄνθρωπος χαίρει στίς θλίψεις, ἀγάλλεται στίς δοκιμασίες, εἶναι ἕτοιμος στήν ὑπακοή, εἶναι ὡραῖος στή μακροθυμία... Εὐλογεῖ ἐκείνους πού τόν ὑβρίζουν καί εἰρηνεύει ἐκείνους πού φιλονικοῦν μαζί του. Εἶναι ἕτοιμος στίς νηστεῖες, ὑπομονετικός στίς προσευχές, ἄμεμπτος στήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του, δέχεται εὔκολα τίς ὑποδείξεις καί συμβουλές τῶν ἄλλων, προσφέρει χαρούμενα τίς ὑπηρεσίες του.... καί σέ κάθε πρᾶγμα εἶναι πρόθυμος...
... Ὀφείλεις λοιπόν, ἀδελφέ, νά σηκώνεις τό σταυρό σου κάθε ἡμέρα μέ ὑπομονή. Δηλαδή, νά ὑποφέρεις γιά τό Χριστό κάθε θλίψη... καί ἔχεις πάντοτε τήν ἐλπίδα σου στό Θεό...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Παροιμιών κα΄ 23: "Ὅς φυλάσσει τό στόμα αὐτοῦ καί τήν γλῶσσαν, διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν αὐτοῦ".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ὅς φυλάσσει τό στόμα αὐτοῦ καί τήν γλῶσσαν, διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν αὐτοῦ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ὅποιος προσέχει τό στόμα καί τήν γλῶσσαν του, ὥστε νά λέγῃ τά πρέποντα, γλυτώνει τήν ψυχήν του ἀπό πολλάς θλίψεις καί στενοχωρίας" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ.12ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
"Πόσα κακά προέρχονται ἀπό τά ἀπρόσεκτα λόγια, ἀπό τήν ἀχαλίνωτον γλῶσσαν, δέν εἶναι δύσκολον νά ὑπολογίσῃ κανείς. Ψευδολογίαι, κακολογίαι, λόγια ὑβριστικά καί πειρακτικά, συκοφαντίαι καί βλασφημίαι καί τόσα ἄλλα, πού τά προφέρει ἡ γλῶσσα, δημιουργοῦν παρεξηγήσεις καί ψυχρότητας καί ἀντιπαθείας, προκαλοῦν διαιρέσεις, γεννοῦν σκάνδαλα, διαλύουν φιλίας καί συνεργασίας, ὁδηγοῦν ἀκόμη καί εἰς ἐγκλήματα. Ὅλα δέ αὐτά καρπόν ἔχουν ἔπειτα τήν μεταμέλειαν, τήν θλῖψιν καί τήν πικρίαν. Δι' αὐτό πρέπει νά προσέχωμεν καί νά κρατῶμεν τήν γλῶσσαν μας. Πρέπει νά φυλάττωμεν τό στόμα μας καί νά ζυγίζωμεν καλά τί θά εἴπωμεν, προτοῦ νά τό εἴπωμεν. "Ἡ γλῶσσα κόκκαλα δέν ἔχει καί κόκκαλα τσακίζει", λέγει ἡ λαϊκή παροιμία. Ἐάν βάλωμεν χαλινόν εἰς τήν γλῶσσαν μας, ἐάν μετροῦμεν τά λόγια μας, μάθωμεν δέ καί νά σιωπῶμεν, καταργοῦμεν μίαν μεγάλην πηγήν θλίψεως καί δυστυχίας καί νά εὑρισκώμεθα πάντοτε ὠφελημένοι καί κερδισμένοι" ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Η αγάπη του Θεού μας παιδαγωγεί

  
Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἀπό τά κεφάλαια περί ἀγάπης
(Ἀπό τό βιβλίο Φιλοκαλικές σελίδες 5, Γνῶσις καί ἄγνοια, σ.σ.86,87, ἔκδοση Ἱ.Γυν.Ἡσυχαστηρίου "Αγ.Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς", Κουφάλια Θεσσαλονίκης)

"Ἐκεῖνοι πού στή ζωή αὐτή γυμνάζονται ἀπό τήν Θεία Πρόνοια στήν εὐσέβεια, δοκιμάζονται μέ τούς ἑξῆς τρεῖς τρόπους: ἤ μέ τή δωρεά ἀγαθῶν, ὅπως εἶναι ἡ ὑγεία, ἡ ὀμορφιά, ἡ εὐτεκνία, τά χρήματα, ἡ δόξα καί τά ὅμοια· ἤ μέ τό χτύπημα ἀπό λυπηρά, ὅπως ἡ στέρησις τέκνων καί χρημάτων καί δόξας· ἤ μέ ὅσα προκαλοῦν πόνο στό σῶμα, π.χ. ἀσθένεια, βάσανα καί τά λοιπά. Καί πρός τούς πρώτους ὁ Κύριος λέει: "Ὅποιος δέν ἀπαρνεῖται ὅλα τά ὑπάρχοντά του, δέν μπορεῖ νά εἶναι μαθητής μου". Πρός τούς δεύτερους καί τούς τρίτους: "Μέ τήν ὑπομονή σας θά κερδίσετε τίς ψυχές σας".
"Μή συκγρίνης τόν ἑαυτό σου μέ τούς πιό ἀσθενεῖς ἀνθρώπους, ἀλλά νά αὐξάνης τήν ἀγάπη σου σύμφωνα μέ τήν ἐντολή. Γιατί μέ τή σύγκρισι πέφτεις στό λάκκο τῆς οἰήσεως, ἐνῶ μέ τήν αὔξησι τῆς ἀγάπης ἀνεβαίνεις στό ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης".
"Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν πείθει ἐκεῖνον πού τήν ἔχει νά καταφρονῆ κάθε ἡδονή πού εἶναι περαστική, καί κάθε κόπο καί λύπη. Ἄς σέ πείσουν ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι τόσα ἔπαθαν γιά τόν Χριστόν".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Το άστατο των επιγείων

   Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (PG 37,64)
Τώρα μέν αὐτοί, ὕστερα δέ οἱ ἄλλοι ἀνθοῦν, ἀκμάζουν σέ πλοῦτο καί εὐημερία, καί ἀπανθοῦν καί μαραίνονται. Καί οὔτε ἡ εὐτυχία παραμένει οὔτε ἡ δυστυχία, ὅπως λένε. Ἀλλά τόσο πολύ γρήγορα μετακινοῦνται τά ἀνθρώπινα ἀγαθά καί πηγαίνουν σέ ἄλλους, ὥστε πιστεύει κανείς ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἀέρα πού κινεῖται καί γιά γράμματα πού χαράσσονται στό νερό, παρά γιἀ εὐημερία τῶν ἀνθρώπων. Ὅμως γιατί αὐτή ἡ φορά τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, πού εὔκολα μεταβάλλεται; Μοῦ φαίνεται, γιά νά καταφεύγουμε πιό πολύ στό Θεό καί τή μέλλουσα ζωή, σκεπτόμενοι τήν ἀστάθεια καί τήν ἀνωμαλία τῶν ἐγκοσμίων, καί βέβαια γιά νά ἐπιμελούμαστε καί τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἐνῶ λίγο θά φροντίζουμε γιά τίς σκιές καί τά ὄνειρα, πού εἶναι τά ἐγκόσμια ἀγαθά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Λουκᾶ γ΄28: "Ποιήσατε οὖν καρπούς ἀξίους τῆς μετανοίας, καί μή ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ· λέγω γάρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ".

Λουκᾶ γ΄28


ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ποιήσατε οὖν καρπούς ἀξίους τῆς μετανοίας, καί μή ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ· λέγω γάρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μόνον τό βάπτισμα δέν σᾶς ὠφελεῖ. Ἐάν λοιπόν θέλετε νά σωθῆτε ἀπό τήν ὀργήν, κάμετε ἔργα ἀγαθά, τά ὁποῖα εἶναι καρποί ἄξιοι τῆς ἀληθοῦς μετανοίας, καί δείξατε μέ πράξεις ἐναρέτους τήν εἰλικρινή μετάνοιάν σας καί μήν ἀρχίσετε νά λέγετε μέσα σας· Πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ· διότι σᾶς λέγω, ὅτι ὁ Θεός ἔχει τήν δύναμιν ἀπό τό πλέον ἀκατάλληλον ὑλικόν, ἀκόμη καί ἀπό τούς λίθους αὐτούς νά ἀναστήσῃ ἀπογόνους εἰς τόν Ἀβραάμ" (''Από τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".
ΣΧΟΛΙΟ
Τό δένδρο ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη ἀξία, ὅταν παράγει καρπούς χρήσιμους. Καί ἡ μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀποφασίζει νά ἀφήσει τή ζωή τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀκολουθήσει τό δρόμο τῆς ἀρετῆς, πρέπει νά παρουσιάσει ἀνάλογους καρπούς. Ὑπάρχει μετάνοια ἄκαρπη καί μετάνοια καρποφόρα. Ἡ πρώτη περιορίζεται σέ ἕνα προσωρινό ἐνθουσιασμό, σέ μιά παροδική διάθεση γιά τήν ἀλλαγή ζωῆς, ἔστω ἀκόμη καί λόγια καλά, πού ἐκφράζουν ἐκτίμηση πρός τή ζωή τῆς ἀρετῆς, χωρίς καμμιά ἄλλη συνέχεια καί συνέπεια. Μετάνοια τώρα καρποφόρα, καί ἑπομένως ἡ μόνη σωστική καί ὠφέλιμη, εἶναι ἐκείνη πού δέν στέκει μόνο σέ ἀποφάσεις, ἀλλά προχωρεῖ καί σέ ἔργα καί σέ νέα ζωή, πού δέν ἔχει καμμιά σχέση καί ὁμοιότητα μέ τήν μέχρι τώρα ζωή. Καρποί λοιπόν τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας εἶναι οἱ ἀρετές, πού στολίζουν τή ζωή τοῦ χριστιανοῦ καί φέρνουν σ' αὐτόν καί τήν οἰκογένειά του τήν πλούσια εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ καρποί τῶν ἀγαθῶν ἔργων εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη ἀπόδειξη καί ἐγγύηση, ὅτι ἡ μετάνοιά μας εἶναι εἰλικρινής καί πραγματική καί σωτήρια (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Η συμπεριφορά μας

  
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ΕΠΕ 9, 138)
Ὁ πιστός πρέπει νά εἶναι φῶς καί ἅλας τοῦ κόσμου. Ὅταν ὅμως οὔτε τόν ἑαυτό σου δέ φωτίζεις καί δέν καθαρίζεις, ὅταν οὔτε τή δική σου πνευματική σήψη δέν προλαβαίνεις, πράγμα πού κάμνει τό ἁλάτι στίς τροφές, ἀπό τί καί πῶς θά σέ ἀναγνωρίσουμε σάν πιστό ἄνθρωπο; Μήπως ἀπό τό ὅτι βαπτίστηκες καί μετέχεις στά Ἱερά Μυστήρια. Αὐτό ὅμως ἀντίθετα γίνεται τελικά αἰτία τιμωρίας καί καταστροφῆς σου. Γιατί τό μέγεθος τῆς τιμῆς πού ἔγινε σ' αὐτούς, πού προτιμοῦν νά μή ζοῦν ἀντάξια πρός αὐτή τήν τιμή, ἀποτελεῖ βαρύτερη ένοχή καί ἐπισύρει μεγαλύτερη τιμωρία. Γιατί εἶναι δίκαιο νά λάμπει ὁ πιστός ὄχι μόνο ἀπό ὅσα πῆρε ἀπό τό Θεό, ἀλλά καί ἀπό ὅσα ὁ ἴδιος εἰσέφερε. Καί πρέπει νά ἀναγνωρίζεται σάν πιστός χριστιανός ἀπό κάθε ὄψη τῆς ζωῆς του καί ἐκδήλωση. Ἀπό τό βάδισμά του, ἀπό τό βλέμμα του, ἀπό τήν ἐξωτερική του ἐμφάνιση καί ἐνδυμασία καί ἀπό τόν τρόπο τῆς ὁμιλίας του. Τά λέω αὐτά ὄχι γιά νά ἐπιτηδευόμαστε καί ἐπιδεικνυόμαστε ὡς χριστιανοί, ἀλλά γιά νά συμπεριφερόμαστε ἔτσι, ὥστε νά ὠφελοῦνται ὅσοι μᾶς βλέπουν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Σοφ.Σειράχ κη΄ 1: "Ὁ ἐκδικῶν παρά Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, καί τάς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατρηρῶν διατηρήσει".

ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ὁ ἐκδικῶν παρά Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, καί τάς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατρηρῶν διατηρήσει".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἐκεῖνος πού ἐκδικεῖται τούς ἄλλους, θά εὕρῃ τιμωρίαν καί ἐκδίκησιν ἀπό τόν Κύριον, ὁ Ὁποῖος τάς ἁμαρτίας του ἀφεύκτως καί ἀσφαλῶς θά διατηρήσῃ ἀσυγχωρήτους" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ.13ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ἐκδίκηση εἶναι ἄρνηση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Γιά τούς χριστιανούς ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτι ὀφείλουν νά ἀγαποῦν ὅλους, καί αὐτούς ἀκόμη τούς ἐχθρούς των, καί ἑπομένως νά μή ζητοῦν ἐκδίκηση ἐναντίον τους. Μέ τήν ἐκδίκηση ἀναλαμβάνει ἐκεῖνος πού δέχτηκε τήν ἀδικία νά τιμωρήσει τόν ἔνοχο. Ἑπομένως φανερώνει, ὅτι δέν πιστεύει στό Θεό καί τή θεία δικαοσύνη, ἡ ὁποία ἀργά ἤ γρήγορα ἀποδίδει στόν καθένα κατά τά ἔργα του. Δέν ἐμπιστεύεται οὔτε στήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, πού ἐπεμβαίνει γιά νά τιμωρήσει τό ἔγκλημα καί τήν ἀδικία. Γίνεται ὀ ἴδιος κατήγορος καί δικαστής καί ἐκτελστική ἐξουσία, ὄχι γιά νά σωφρονίσει καί νά διορθώσει τόν ἔνοχο, ἀλλά γιά νά ἱκανοποιήσει τό πάθος τῆς ἔχθρας καί τοῦ μίσους, πού βράζει στήν ψυχή του. Γιά ὅλα αὐτά εἶναι φυσικό ὅτι ὅποιος παίρνει μόνος του τήν ἐκδίκηση, θά λάβει ἐκδίκηση ἀπό τό Θεό. Ἐάν μάλιστα ἔχει ἄλλα ἁμαρτήματα, θά ἐπιβαρύνεται πάντοτε μέ αὐτά καί δέν θά συγχωρηθεῖ ποτέ. Μισθός τῆς κακίας του θά εἶναι ἡ αἰώνια καταδίκη ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας" ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Υπάρχει τρόπος διορθώσεως

 
Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων (ΒΕΠΕΣ 39, 53 καί 57)
Ἕνα χωράφι γεμᾶτο ἀγκάθια, ἐάν καλλιεργηθεῖ καλά, μεταβάλλεται σέ καρποφόρο. Γιατί λοιπόν νά νουμίζουμε ὅτι δέν ὑπάρχει διόρθωση καί σωτηρία γιά ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς;
Ὅλα τά ἁμαρτήματά σου ἄν συγκεντρωθοῦν, δέν ὑπερβαίνουν τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ. Τά τραύματα τῆς ψυχῆς σου δέν εἶναι ἀνώτερα ἀπό τήν πεῖρα τοῦ Ἀρχιάτρου τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. Σύ παράδωσε μόνο μέ ἐμπιστοσύνη σ' Ἐκεῖνον τόν ἑαυτό σου· φανέςρωσε στόν ἰατρό τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς σου...
Ἡ Ἐξομολόγηση ἔχει δύναμη νά σβήσει καί τή φωτιά· ἠμπορεῖ νά ἐξημερώσει καί λιοντάρια.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Ιώβ κη΄ 28: " Εἶπε δέ ἀνθρώπῳ· ἰδού ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τό δέ ἀπέχεσθαι ἀπό τῶν κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη".

ΚΕΙΜΕΝΟ
" Εἶπε δέ ἀνθρώπῳ· ἰδού ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τό δέ ἀπέχεσθαι ἀπό τῶν κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Εἶπε δέ εἰς τόν ἄνθρωπον· Ἰδού, τό νά σέβεσαι καί φοβῆσαι καί λατρεύῃς τόν Θεόν εἶναι σοφία, τό νά ἀπέχῃς δέ ἀπό τά κακά εἶναι κατά Θεόν ἐπιστήμη καί σύνεσις" (Ἀπό τήν Π.Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 11ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀπιστίας ἔχουν τήν ἰδέα, ὅτι οἱ εὐσεβεῖς εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἀμάθειας, ὀπισθοδρομικοί, μέ στενές ἀντιλήψεις. Καί ὅμως τό νά σεβόμαστε τόν ἄπειρο Θεό, αὐτό εἶναι σοφία καί βάση κάθε ἀληθινῆς σοφίας. Πῶς εἶναι δυνατό νά μή γίνεται σοφός ἐκεῖνος, πού ἐπικοινωνεῖ μέ τό Θεό, τό Θεό τῆς ἀλήθειας, τῆς ἁγιότητας, τῆς ἀγάπης, τήν πηγή τῆς σοφίας; Ὄχι μόνο τόν ἄπειρο θεό εἶναι σέ θέση νά ἐννοεῖ καθαρότερα, ἀλλά καί ὁδηγεῖται στόν νά ζεῖ μέ πραγματική σύνεση καί σοφία. Ἡ ζωή τῆς ἀρετῆς κάμνει τόν ἄνθρωπο ἐπιστήμονα· ἐπιστήμονα ὄχι σέ γνώσεις εἰδικές, πού εἶναι γιά λίγους, ἀλλά ἐπιστήμονα στήν τακτοποίηση καί διακυβέρνηση τῆς καθημερινῆς του ζωῆς, ὥστε νά ἐξασφαλίζει τήν εἰρήνη, τήν προκοπή καί τήν εὐτυχία του. Γι' αὐτό, ἐνῶ ἄνθρωποι ξένοι πρός τό Θεό καταντοῦν συχνά σέ πράξεις ἀφροσύνης καί διαγωγή πού ζημιώνει, ὅσοι σέβονται τό θεό ἀποδεικνύονται σοφοί στήν πορεία τῆς ζωῆς τους, ἱκανοί νά καθοδηγήσουν καί ἄλλους. (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Το Τίμιο Αίμα του Χριστού

  
Τό Τίμιο Αἷμα
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία 46, 3 στρό κατά Ἰωάννην PG 59,261
... Αὐτό τό τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν εἰκόνα τή βασιλική ( τό "κατ' εἰκόνα"), πού μᾶς ἐχάρισεν ὁ Θεός τήν κρατᾶ σέ κατάσταση ἀνθηρή. Αὐτό τό Αἷμα γεννᾶ θαυμαστή ὀμορφιά. Αὐτό τό Αἷμα δέν ἐπιτρέπει νά μαρανθεῖ τῆς ψυχῆς ἡ εὐγένεια, μέ τό νά τήν ποτίζει συνεχῶς καί νά τήν τρέφει. Διότι τό μέν αἷμα πού δημιουργεῖται στόν ὀργανισμό μας ἀπό τίς διάφορες ὑλικές τροφές, δέν γίνεται ἀμέσως αἷμα, ἀλλά προηγουμένως κάτι ἄλλο. Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο μέ αὐτό τό θεῖο τοῦ Χριστοῦ Αἷμα. Αὐτό ἀμέσως ποτίζει τή ψυχή καί τῆς δίνει μεγάλη δύναμη. Αὐτό τό Αἷμα, ὅταν τό κοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀξίως, τούς μέν δαίμονες τούς τρέπει σέ φυγή καί τούς ἀπομακρύνει ἀπό ἐμᾶς, προσκαλεῖ δέ κοντά μας τούς ἀγγέλους καί τόν Κύριο τῶν Ἀγγέλων. Διότι ὅπου ἰδοῦν οἱ δαίμονες τό Αἷμα τοῦ Δεσπότου, αὐτοί φεύγουν. Καί προστρέχουν, συγκεντρώνονται οἱ ἄγγελοι. Αὐτό τό Αἶμα, ὅταν χύθηκε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου στό Γολγοθᾶ, ἐξέπλυνε ἀπό τίς ἁμαρτίες ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.