ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 14

§ 14 Τί θέλει νά εἴπη ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ πού εἶναι δίπλα στήν εἰρήνη;
 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 24-25 : «Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» ε΄

   ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πλήρης συμμόρφωσις τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ ἀγγέλου
«Ἀλλά καὶ ὁ ὅρος «πρωτότοκος» σκανδαλίζει μερικούς. Ἰδού, λέγουν. Τὸν Χριστὸν τὸν ὀνομάζει ὁ Εὐαγγελιστὴς πρωτότοκον. Καὶ πρωτότοκος, λέγουν, σημαίνει τὸ παιδί, τὸ ὁποῖον πρῶτον ἐγεννήθη, τὸ ὁποῖον ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα. Σφάλλονται ὅμως. Διότι, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Ζιγαβηνός, «Πρωτότοκον λέγει οὐ τὸν πρῶτον ἐν ἀδελφοῖς, ἀλλά τὸν καὶ πρῶτον καὶ μόνον. Ἔστι γὰρ τι καὶ τοιοῦτον εἶδος ἐν ταῖς σημασίαις τοῦ πρωτοτόκου. Καὶ γὰρ πρῶτον ἐστιν, ὅτε τὸν μόνον ἡ Γραφὴ καλεῖ· ὡς τὸ ἐγώ εἰμι Θεὸς πρῶτος, καὶ μετ' ἐμέ οὐκ ἔστιν ἕτερος». «Πρωτότοκος» λοιπόν, ὁ πρῶτος καὶ μόνος. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ὀρθόδοξος ἑρμηνεία τοῦ ὅ-ρου. Καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τὸν ἐδέχθη σύσσωμος ἡ Ἱερὰ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων χορεία, καὶ ἀνεπιφυλάκτως παραδέχονται οἱ πιστοί.
«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν». Ὁ Ἰωσὴφ δηλαδὴ ἀπεδέχθη τὴν κατὰ νόμον πατρότητα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὀνομάσας αὐτὸς τὸ παιδίον Ἰησοῦν, ἀνεγνώρισεν αὐτὸ δημοσίᾳ ὡς νομίμως γεννηθὲν μέλος τῆς οἰκογενείας του.
Μὲ πολλὴν χάριν καὶ ἁπλότητα, ἀλλά συγχρόνως καὶ μὲ μεγάλην ἱστορικὴν ἀκρίβειαν ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ὡς ἀληθὴς ἱστορικὸς ἐκθέτει τάς συνθήκας τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ. Μόνος αὐτὸς ὁμιλεῖ περὶ φάτνης ἀλόγων ζώων, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπετέθη καὶ ἀνεκλίθη τὸ παιδίον, καθὼς καὶ μόνος αὐτὸς ἠξιώθη ἀπό τὸ ἅγιον Πνεῦμα νὰ ἐκθέση τὴν θαυμασίαν σκηνὴν τῆς ἀγγελοφανείας ὑπό τῶν ποιμένων τῆς περιχώρου τῆς Βηθλεέμ, καθὼς καὶ τὸν ὕμνον τῶν ἀγγέλων καὶ τὴν προσκύνησιν τοῦ παιδίου ὑπό τῶν ἁπλῶν ἐκείνων ποιμένων, ποὺ πρῶτοι ἐπληροφορήθησαν τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν εἰς τούς Ναούς μας κατὰ τάς ἱεράς ἀκολουθίας τῶν Χριστουγέννων ἀκούωμεν την ὡραίαν διήγησιν, μεταφερόμεθα νοερῶς εἰς τὸ σπήλαιον τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἔκπληκτοι παρακολουθοῦμεν τὴν ἐν μέσῳ τόσης πτωχείας γέννησιν τοῦ Προαιωνίου, ἐνῶ συγχρόνως σπεύδομεν νὰ ἀποθέσωμεν τὸν ἀσπασμόν τῆς εὐλαβείας μας παρὰ τοὺς πόδας τοῦ τεχθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Τώρα ἃς παρακολουθήσωμεν τὴν ἔξοχον διήγησιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ ἐν εὐσεβείᾳ μελέτη τῶν συνθηκῶν τῆς Γεννήσεως τοῦ λατρευτοῦ μας Ἰησοῦ θὰ γίνη ἀφορμὴ θερμότερον νὰ ἀγαπήσωμεν Ἐκεῖνον, ποὺ «δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» ἐσαρκώθη καὶ ἔλαβε δούλου μορφήν, ἵνα μᾶς ἀνακαινίση καὶ μᾶς ὁδηγήση εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος.» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 13

§ 13 Ἀλλά ποιό εἶναι τό αἴτιο αὐτῆς τῆς κοινῆς δοξολογίας ἀγγέλων καί ἀνθρώπων καί ποιό εἶναι ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 12

§ 12 Καί αὐτά μέν προανεκήρυξε φανερά ὁ Ἡσαΐας. Οἱ ἴδιοι οἱ μάγοι προσκήνυσαν προσφέροντας ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 24-25 : «Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» δ΄

   ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πλήρης συμμόρφωσις τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ ἀγγέλου
«Εἰς τὸν ψαλμὸν ρθ' 1 λέγει ὁ Θεός• «κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου». Εἰς τὸν χριστολογικὸν αὐτὸν ψαλμὸν παρουσιάζεται ὁ Θεὸς Πατὴρ λέγων εἰς τὸν ΥΙόν του· Κάθησε εἰς τὰ δεξιά μου, ἕως ὅτου νὰ ὑποτάξω τοὺς ἐχθρούς σου καὶ νὰ τοὺς θέσω ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Ἀλλὰ μόνον ἕως ὅτου οἱ ἐχθροὶ θὰ τεθοῦν κάτω ἀπό τὰ πόδια τοῦ Υἱοῦ του θὰ κάθηται Ἐκεῖνος εἰς τὰ δεξιά του; Κάθε ἄλλο. Θὰ κάθηται πάντοτε. Αἰωνίως. Ὁ θεόπνευστος ὅμως συγγραφεὺς μὲ τὸ «ἕως οὗ» ἐνδιαφέρεται διὰ νὰ τονίση, ὅτι θὰ ἔλθη καιρός, κατὰ τὸν ὁποῖον οἱ ἐχθροί τοῦ Κυρίου θὰ ἐξουδετερωθοῦν, ἐνῶ ὁ Υἱός θὰ κάθηται εἰς τὰ δεξιά τοῦ Πατρός. Τὰ περαιτέρω εἶναι ὑπόθεσις ἄλλη. Ἐξ αὐτοῦ λοιπόν, ἀλλά καὶ ἐκ τῶν χωρίων Ψαλμ. πθ' 2 καὶ οα' 7 γίνεται φανερόν, ὅτι τὸ νόημα τοῦ «ἕως οὗ» εἶναι, ὅτι οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς καθόλου δὲν ἀποκλείουν παντοτεινὴν κατάστασιν ὁμοίαν ἐκείνης ποὺ περιγράφουν, περιορίζουν ὅμως τὴν προσοχὴν τῶν ἀναγνωστῶν εἰς τὸ γεγονὸς ποὺ θέλουν νὰ τονίσουν ἰδιαιτέρως. Ἄς ἀποστρέφουν, λοιπόν, οἱ πιστοὶ τὰ ὦτα των ἀπό τοιαύτας ἀσεβεῖς καὶ βλασφήμους θεωρίας, ὅταν τύχη νὰ ἀκούσουν τοιαύτας καὶ ἂς πιστεύουν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν τὴν ἀλήθειάν τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἀποτελεῖ ἀλήθειαν καὶ δόγμα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 11

§ 11 Γιατί λοιπόν ἐκρύφθηκε, ὅταν ἔφθασαν ἐκεῖ; Γιά νά τούς καταστήση μέ τήν ἐρώτησι ...
 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ"

Παρακολουθήστε εδώ ζωντανά, όλο το 53ο Συνέδριο του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως "Ο Μέγας Βασίλειος"

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 24-25 : «Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» γ΄

  ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »
ΣΧΟΛΙΟ


Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 10

§ 10 Καί ἴδετε εὐθύς ἀμέσως τά σύμβολα τῆς ἀπόρρητης συναφείας καί τῆς ἀπό αὐτήν ὠφέλειας πού χύνεται καί ἐπάνω στούς ἀπομακρυσμένους. Τό ἄστρο συνώδευε τούς μάγους, ὅταν ...
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 24-25 : «Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» β΄

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πλήρης συμμόρφωσις τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ ἀγγέλου
«Ἐγνώρισες, λοιπόν, τί ὁ Θεὸς διέταξε διὰ σέ; Τί διὰ τοῦ ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ λόγου του, διὰ τῶν πραγμάτων, διὰ τῆς φωνῆς τῶν γεγονότων σὲ διατάσσει; Σπεῦσε νὰ τὸ ἐκτελέσης. Ἀπομάκρυνε τὴν ἀναβολὴν ἀποδίωξε τὴν ραθυμίαν καὶ σπεῦσε νὰ συμμορ-φωθῆς. Εἶναι αὐτὸ ἀπόδειξις, ὅτι εἰς σπουδαίαν θέσιν εἰς τὴν ψυχήν σου ἔχεις τοποθετήσει τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· ὅτι φροντίς σου εἶναι τὸ πῶς θὰ ὑπακούης εἰς τὸν Θεόν. Καὶ αὐτὸ ἀναμφιβόλως θὰ σοῦ ἐπιφυλάξη πλουσίαν ἀμοιβήν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ.
«Καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ». Ἀπὸ τὸ σπίτι, εἰς τὸ ὁποῖον διέμενε μέχρι τότε, ἀπό τὸ πατρικόν της σπίτι, τὴν παρέλαβεν εἰς τὸ σπίτι τὸ ἰδικόν του. Ἦτο καιρὸς πλέον νὰ εὕρη προστασίαν ἡ Παρθένος. Νὰ τεθῆ κάτω ἀπό τὴν σκιὰν ἀνδρὸς διὰ νὰ ἀσφαλισθῆ. Καὶ παραλαμβάνεται, λοιπόν, ἡ Παναγία ἀπό τὸν ἅγιον καὶ σώφρονα καὶ δίκαιον Ἰωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν του. Εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ποὺ ἀγνοεῖ τὸ μυστήριον, εἶναι ἡ γυναῖκα του. Εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ πρόσωπον τὸ Ἱερόν, διὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ ὁποίου ἔχει τελείως πεισθῆ ὁ δίκαιος, ποὺ τὸ ἐξέλεξεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ ἔλθη εἰς πέρας ἡ προαιώνιος βουλὴ του διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 9

§ 9 Πραγματικά, ἄν ἦταν ἀπό σπέρμα, δέν θά ἦταν νέος ἄνθρωπος, οὔτε, ἀφοῦ θά ἦταν τῆς παλαιᾶς μερίδος καί κληρονόμος ἐκείνου τοῦ πταίσματος θά μποροῦσε νά δεχθῆ μέσα του τό πλήρωμα τῆς ἄφθαρτης Θεότητος καί νά γίνη πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ ἀνεξάντλητη· κι' ἔτσι ....
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 8

§ 8 Ψάλλει κάπου πρός τόν Θεό ὁ Δαβίδ, πού ἐξ αἰτίας τοῦ τώρα γεννηθέντος ἀπό τήν πατριά του εἶναι θεοπάτωρ, «τά χέρια σου μέ ἔκαμαν καί μ' ἔπλασαν, συνέτισέ με καί θά μάθω τίς ἔντολές σου». Γιατί τό λέγει αὐτό; Διότι μόνο ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 7

§ 7 Γι' αὐτό ὁ Θεός, πού κάθεται ἐπάνω στά Χερουβίμ, εὑρίσκεται σήμερα ὡς βρέφος ἐπάνω στή γῆ· αὐτός πού εἶναι ἀθέατος ἀπό τά ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δέν μποροῦν νά ἰδοῦν ἀτενῶς ὄχι μόνο ...
 

Ματθ. α’ 24-25 : «Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» α΄

  ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »
ΣΧΟΛΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 6


§ 6 Ἀπό αὐτό τώρα οἱ ἄγγελοι ἔλαβαν τήν ἰδιότητα τοῦ ἀμεταστρόφου, ἀφοῦ ἔμαθαν ἐμπράκτως ἀπό τόν Δεσπότη ὅτι ἡ ὁδός τῆς ὑψώσεως καί τῆς πρός αὐτόν ὁμοιώσεως δέν εἶναι ἡ ἔπαρσις, ἀλλά ἡ ταπείνωσις· ἀπό αὐτό οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τό εὐκο- λοδιόρθωτο, ἀφοῦ ἀναγνωρίσουν ὅτι ἡ ταπείνωσις εἶναι ὁδός ἀνακλήσεως. Ἀπό αὐτό ὁ ἀρχέκακος, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἔπαρσις, καταισχύνθηκε καί κατανικήθηκε, ἐνῶ προηγουμένως ἐφανταζόταν ὅτι κάπως ἐστεκόταν καί ἦταν κάτι. Ἐνῶ ἄλλους μέν ἀπό ἐπιθυμία τοῦ μεγαλυτέρου εἶχε ὑποδουλώσει καί καταρρίψει, ἄλλους δέ ἤλπιζε νά ὑποδουλώση ἀπό μωρία, ἐφάνηκε καλῶς σάν παίγνιο ἀπό ἐκείνους πού προηγουμένως εἶχαν ἀπατηθῆ κακῶς. Καί τώρα πού ἐγεννήθηκε ὁ Χριστός, πατεῖται ἀπό ἐκείνους πού προηγουμένως ἦταν κάτω ἀπό τά πόδια του, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ὑπερόπτες τώρα, ὅπως ἐσυμβούλευε αὐτός ὁ διαφθορεύς, ἀλλά συμβαδίζουν μέ τούς ταπεινούς, ὅπως ὑπέδειξε μέ πράξεις ὁ Σωτήρ, καί διά τῆς ταπεινώσεως ἀποκτοῦν τήν ὑπερκόσμιο ὕψωσι. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «»Ομιλία στήν κατά Σάρκα σωτηριώδη Γέννησι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)


Μόλις Κυκλοφόρησε!

 Μέ κατά λέξη μετάφραση στή Δημοτική

Βασισμένο στην ἑρμηνεία τοῦ Παν. Ν. Τρεμπέλα.

Χρησιμότατο γιά τήν περίοδο τοῦ Δωδεκαημέρου

Ἰδιαιτέρως γιά τούς νέους

Τιμή 2,5 €
 
κδοση ατ ποτελε κατ λέξη μετάφραση τς θείας Λειτουργίας το Μεγάλου Βασιλείου μ βάση τν ρμηνεία το ειμνήστου καθηγητο Π. Ν. Τρεμπέλα.
κατ λέξη ατ μετάφραση γινε γι ν προλαβαίνει πιστς ν παρακολουθε ταυτόχρονα κα τ ρχαο κείμενο κα τν πόδοσή του στ δημοτική.
Στ γκόλπιο ατ μπεριέχεται κόμη εσαγωγ το ειμνήστου καθηγητο Π. Ν. Τρεμπέλα κα ο πεξηγηματικς σημειώσεις του μεταγλωττισμένες. ποτελε να πολύτιμο βοήθημα γι κάθε πιστό.

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 5

§ 5 Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Θεός τώρα εὐδόκησε νά λύση τήν πρόφασι τῆς ὑπερηφάνειας πού κατέρριπτε τά λογικά πλάσματά του, ἐξομοιώνει τό πᾶν μέ τόν ἑαυτό του· καί ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 22-23 : «Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπό τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» (γ)

   ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπό τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» (γ)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ὅλον τὸ θαῦμα αὐτὸ τῆς ὑπερφυσικῆς συλλήψεως τῆς Παρθένου ἔγινε διὰ νὰ λάβῃ πλήρη πραγματοποίησιν καὶ ἐπαλήθευσιν ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη ἀπό τὸν Κύριον διὰ μέσου τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ὁ ὁποῖος εἶπε πολλοὺς αἰῶνας προτήτερα• Ἰδοὺ ἡ Παρθένος, ποὺ δὲν ἐγνώρισεν ἄνδρα, θὰ συλλάβη καὶ θὰ γεννήση υἱόν καὶ ὅσοι θὰ πιστεύσουν εἰς αὐτὸν θὰ τὸν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ, ὄνομα Ἑβραϊκον, ποὺ μεταφράζεται εἰς τὰ ἑλληνικά· ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.»
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ἐκπλήρωσίς της προφητείας (γ)
 

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 4

 
§ 4 Διότι αὐτός πού παρήγαγε τά πάντα ἐκ μή ὄντων, ἐπίγεια καί ἐπουράνια, ὅταν εἶδε τά λογικά κτίσματά του ν' ἀχρειώνωνται ἀπό πόθο τῶν μεγαλυτέρων, τούς χαρίζει τόν ...
 

Στιγμές από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας!


Οι Ομάδες των «Χαρ. Αγωνιστριών» και των «Χελιδονιών» Ηλιούπολης παρουσίασαν και φέτος στο κοινό την Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους!
Ποιήματα, τραγούδια επίκαιρα, κάλαντα από την Ελλάδα, μικρά θεατρικά και ταμπλό, προβολές για τα Χριστούγεννα...
Είχαν ετοιμάσει και μια
 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 22-23 : «Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπό τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» Β΄

   ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπό τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ὅλον τὸ θαῦμα αὐτὸ τῆς ὑπερφυσικῆς συλλήψεως τῆς Παρθένου ἔγινε διὰ νὰ λάβῃ πλήρη πραγματοποίησιν καὶ ἐπαλήθευσιν ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη ἀπό τὸν Κύριον διὰ μέσου τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ὁ ὁποῖος εἶπε πολλοὺς αἰῶνας προτήτερα• Ἰδοὺ ἡ Παρθένος, ποὺ δὲν ἐγνώρισεν ἄνδρα, θὰ συλλάβη καὶ θὰ γεννήση υἱόν καὶ ὅσοι θὰ πιστεύσουν εἰς αὐτὸν θὰ τὸν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ, ὄνομα Ἑβραϊκον, ποὺ μεταφράζεται εἰς τὰ ἑλληνικά· ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.»
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ἐκπλήρωσίς της προφητείας (β)
 Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 3

§ 3 «Σέ ἔχρισε», λέγει, «ὁ Θεός ὁ Θεός σου μέ ἔλαιο ἀγαλλιάσεως ἐπάνω ἀπό τούς συντρόφους σου». Ὁ ἴδιος εἶναι καί Θεός καί ἄνθρωπος τέλειος· ὁ ἴδιος εἶναι ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ματθ. α’ 22-23 : «Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπό τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπό τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ὅλον τὸ θαῦμα αὐτὸ τῆς ὑπερφυσικῆς συλλήψεως τῆς Παρθένου ἔγινε διὰ νὰ λάβῃ πλήρη πραγματοποίησιν καὶ ἐπαλήθευσιν ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη ἀπό τὸν Κύριον διὰ μέσου τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ὁ ὁποῖος εἶπε πολλοὺς αἰῶνας προτήτερα• Ἰδοὺ ἡ Παρθένος, ποὺ δὲν ἐγνώρισεν ἄνδρα, θὰ συλλάβη καὶ θὰ γεννήση υἱόν καὶ ὅσοι θὰ πιστεύσουν εἰς αὐτὸν θὰ τὸν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ, ὄνομα Ἑβραϊκον, ποὺ μεταφράζεται εἰς τὰ ἑλληνικά· ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.»
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ἐκπλήρωσίς της προφητείας (α)
 

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση 2

§ 2 Ὁ προαιώνιος καί ἀπερίληπτος καί παντοκράτωρ Λόγος γεννᾶται τώρα κατά σάρκα σέ σπήλαιο ὡς ἀνέστιος, ἄστεγος, ἄοικος, εἶναι βαλμένος ὡς βρέφος ἐπάνω στή ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Πράξεων ε΄ 29 : "Ἀποκριθείς δέ Πέτρος καί οἱ Ἀπόστολοι εἶπον· πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις"


ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἀποκριθείς δέ Πέτρος καί οἱ Ἀπόστολοι εἶπον· πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἀπεκρίθη δέ ὁ Πέτρος ἐξ ὀνόματος καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων καί εἶπεν· Ὑποχρέωσιν καί καθῆκον ἔχομεν νά πειθαρχῶμεν μᾶλλον εἰς τόν Θεόν, πού μᾶς διέταξε διά τοῦ ἀγγέλου του νά ἐξακολουθήσωμεν τό δημόσιον κήρυγμά μας, παρά εἰς σᾶς τούς ἀνθρώπους, πού μᾶς διετάξατε νά σιωπῶμεν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
 

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση

§ 1 Ἡ τωρινή τελετή εἶναι τῆς παρθενικῆς γέννας. Καί κατ' ἀνάγκη ὁ λόγος θά συνυψωθῆ μέ τό μέγεθος τῆς ἑορτῆς καί θά προχωρήση μέσα στό μυστήριο, ὅσο εἶναι ἐφικτό καί θεμιτό καί ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Τίτ.γ΄ 5 : "Οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλά κατά τόν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλά κατά τόν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου"
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μᾶς ἔσωσεν ὄχι ἀπό ἔργα ἀρετῆς, πού ἐκάμαμεν ἡμεῖς, ἀλλά σύμφωνα μέ τό ἔλεός του, διά τοῦ λουτροῦ τοῦ βαπτίσματος, εἰς τό ὁποῖον μᾶς ξαναγεννᾶ καί μᾶς ξανακαινουργώνει τό Ἅγιον Πνεῦμα" (Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
 

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Μεγάλου Βασιλείου «Εἰς τό πρόσεχε σεαυτῷ» παρ.7 (συνέχεια Ζ)

Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο τῶν ἔργων Μ.Βασιλείου, Ἔκδοση ΕΠΕ.
«7. Ἐάν προσέχης τὸν ἑαυτόν σου, αὐτὰ καὶ πολὺ περισσότερα θὰ εὕρης γύρω σου. Καὶ τὰ μὲν παρόντα θὰ ἀπολαύσης, δὲν θὰ στενοχωρηθῆς δὲ δι' αὐτὸ ποὺ λείπει. Παντοῦ ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκεσαι τὸ παράγγελμα αὐτὸ θὰ σοῦ προσφέρη ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ιωάννου α΄ 29, 34: Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρός αὐτόν καί λέγει· ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου... κἀγώ ἑώρακα καί μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ.

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρός αὐτόν καί λέγει· ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου... κἀγώ ἑώρακα καί μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Κατά τήν ἄλλην ἡμέραν εἶδεν ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦν νά ἔρχεται πρός αὐτόν καί εἶπεν· Ἰδού ἐκεῖνος, πού ἐπροφήτευσεν ὁ Ἡσαῒας καί τόν ὁποῖον μᾶς ἀπέστειλεν ὁ Θεός διά νά θυσιασθῇ ὡς ἀρνίον καί σηκώσῃ μέ τήν σφαγήν καί θυσίαν του ὁλόκληρον τήν ἁμαρτίαν καί ἐνοχήν τοῦ κόσμου ἐξαλείφων αὐτήν... Πράγματι δέ ἐγώ εἶδα τό Πνεῦμα νά κατεβαίνῃ καί νά μένῃ ἐπ' αὐτόν. Καί ἔχω δώσει μαρτυρίαν, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
 

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Μ.Βασιλείου ὁμιλία εἰς τό «Πρόσεχε σεαυτῷ», παρ. 5 (συνέχεια Ε)

Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο «Μεγάλου Βασιλείου ἔργα», τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ

«5. Δὲν θὰ μοῦ ἐπαρκέση ἡ ἡμέρα νὰ διηγοῦμαι καὶ τὰ κατορθώματα τῶν συνεργῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δύναμιν τοῦ προστάγματος, πόσον καλὰ ἁρμόζει εἰς ὅλους. «Πρόσεχε σεαυτῷ». Νὰ εἶσαι ...
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ιακώβου γ΄ 13 : "Τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τά ἔργα αὐτοῦ ἐν πραότητι σοφίας".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τά ἔργα αὐτοῦ ἐν πραότητι σοφίας".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Σπεύδετε νά πάρετε τήν θέσιν τοῦ διδασκάλου διά νά ἐμφανίζεσθε ὡς σοφοί. Ἀλλά ποῖος εἶναι μεταξύ σας ἀληθινά καί κατά Θεόν σοφός καί φωτισμένος; Ἄς δείξῃ, ὄχι μέ λόγια, ἀλλά διά τοῦ καλοῦ του βίου τά ἔργα του· ἄς δείξῃ δέ ταῦτα μέ πραότητα, τήν ὁποίαν δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον ἡ ἀληθής σοφία" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Εἶναι δυνατό καί ὁ πιό σοφός ἄνθρωπος, πού ἔχει θησαυρίσει γνώσεις πολλές, νά παρουσιάζει ἐλαττώματα καί παρεκτροπές, πού ἀφαιροῦν κάθε ἀξία ἀπό τή νομιζόμενη σοφία του. Ἀληθινά σοφός εἶναι μόνο ἐκεῖνος πού συνδυάζει ἁρμονικά γνώσεις χρήσιμες μέ συμπεριφορά ἀνεπίληπτη, τήν ὁποία χαρακτηρίζει ἡ εἰλικρίνεια, ἡ πραότητα, ἡ ταπεινοφροσύνη καί ἡ ἀγάπη. Οἱ χριστιανικές ἀρετές εἶναι τό ὡραιότερο πλαίσιο τῆς ἀνθρώπινης σοφίας. Εἶναι μιά σοφία ἀξιοθαύμαστη, ἀνώτερη ἀπό τή σοφία τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων καί ἀνακαλύψεων. Ἐάν αὐτές λείπουν, καί ἄν τή θέση τους κατέχουν κακίες καί μικρότητες καί ἐμπάθειες καί ἐγωϊσμοί, τότε οἱ γνώσεις οἱ πολλές ὄχι μόνο χάνουν κάθε ἀξία, ἀλλά καί ἐπιβαρύνουν τόν ἄνθρωπο περισσότερο. Διότι, ἐνῶ ἐκοπίασε γιά νά θησαυρίσει γνώσεις πολλές, δέν ἐφρόντισε συγχρόνως νά ἐξωραῒσει τό χαρακτήρα του καί τή ζωή του μέ διαγωγή πού ἁρμόζει σέ σοφούς. (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Μεγάλου Βασιλείου Ὁμιλία εἰς τό «Πρόσεχε σεαυτῷ» Παράγρ. 4


Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τά «Μεγάλου Βασιλείου ἔργα», τ. 6ος σ.225-229, τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ


"4. Τὸ ἴδιον αὐτὸ παράγγελμα καὶ διὰ τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι χρήσιμον καὶ διὰ τοὺς γεροὺς πολὺ κατάλληλον. Κατὰ τάς ἀσθενείας οἱ ἰατροί παραγγέλλουν εἰς τοὺς ἀρρώστους νὰ προσέχουν οἱ ἴδιοι τους ἑαυτοὺς των καὶ νὰ μὴ παραμελοῦν τίποτε ἀπό αὐτὰ ποὺ συντελοῦν εἰς τὴν θεραπείαν. Ὁμοίως καὶ ὁ λόγος, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν μας, μὲ τὸ μικρὸν τοῦτο βοήθημα θεραπεύει τὴν ψυχὴν ποὺ ἔχει ταλαιπωρηθῆ ἀπό τὴν ἁμαρτίαν. Πρόσεχε, λοιπόν, τὸν ἑαυτόν σου, διὰ νὰ λάβης ἀνάλογον πρὸς τὸ παράπτωμα καὶ τὴν βοήθειαν ἀπό τὴν θεραπείαν. Εἶναι μεγάλο καὶ βαρὺ τὸ ἁμάρτημα; Σοῦ χρειάζεται πολλὴ ἐξομολόγησις, πικρὰ δάκρυα, συνεχὴς ἀγρυπνία καὶ διαρκής νηστεία. Εἶναι ἐλαφρόν τὸ ἁμάρτημα καὶ ὑποφερτόν; Νὰ ἐξισωθῆ καὶ ἡ μετάνοια. Μόνον νὰ προσέχης τὸν ἑαυτόν σου, διὰ νὰ γνωρίζης τὴν ὑγείαν καὶ τὴν ἀρρώστιαν τῆς ψυχῆς. Διότι πολλοὶ ποὺ νοσοῦν ἀπό μεγάλην καὶ ἀνίατον ἀσθένειαν λόγω τῆς μεγάλης ἀπροσεξίας, δὲν γνωρίζουν οὔτε αὐτὸ τὸ ἴδιον, ὅτι δηλαδὴ νοσοῦν. Ἐπίσης μεγάλο εἶναι τὸ κέρδος ἀπό τὸ παράγγελμα καὶ εἰς τοὺς ὑγιεῖς ὡς πρὸς τάς πράξεις, ὥστε τὸ ἴδιον καὶ τοὺς ἀρρώστους θεραπεύει καὶ τοὺς ὑγιεῖς τελειοποιεῖ. Διότι ὁ καθένας ἀπό μας ποὺ μαθητεύομεν εἰς τὸν λόγον γίνεται ὑπηρέτης κάποιας πράξεως ἀπό αὐτάς ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιόν μας ἔχουν διαταχθῆ. Δηλαδὴ εἰς τὴν μεγάλην οἰκίαν, τὴν Ἐκκλησίαν αὐτήν, δὲν ὑπάρχουν μόνον διάφορα σκεύη, χρυσά, ἀργυρᾶ, ξύλινα καὶ πήλινα ἀλλά καὶ διάφορα ἐπαγγέλματα. Ἔχει δηλαδὴ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ, «ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ», κυνηγούς, πεζοπόρους, ἀρχιτέκτονας, οἰκοδόμους, γεωργούς, βοσκούς, ἀθλητάς, στρατιώτας. Εἰς ὅλους ὁ μικρὸς αὐτὸς λόγος θὰ εὕρη ἐφαρμογὴν καὶ θὰ ἐμβάλη εἰς τὸν καθένα καὶ ὀρθοπραξίαν καὶ ἐπιμέλειαν τῆς προαιρέσεως. Ἔχεις ἀποσταλῆ κυνηγὸς ἀπό τὸν Κύριον, ποὺ εἶπε• «Νὰ ἐγὼ ἀποστέλλω πολλοὺς κυνηγοὺς καὶ θὰ θηρεύσουν αὐτοὺς ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ βουνά». Νὰ προσέχης λοιπὸν μὲ ἐπιμέλειαν, μὴ σὲ διαφύγη ἀπό πουθενὰ τὸ θήραμα, διὰ νὰ ὁδηγήσης εἰς τὸν σωτήρα αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐξαγριωθῆ ἀπό τὴν κακίαν, ἀφοῦ τοὺς συλλάβης μὲ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Εἶσαι πεζοπόρος παρομοίως μὲ ἐκεῖνον ποὺ εὔχεται: «τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον»• πρόσεξε μὴ παραστρατήσης, νὰ μὴ κλίνης πρὸς τὰ δεξιὰ ἡ πρὸς τὰ ἀριστερά. Βάδιζε τὴν βασιλικὴν ὁδόν. Ὁ ἀρχιτέκτων μὲ ἀσφάλειαν νὰ καταθέση τὸν θεμέλιον τῆς πίστεως, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ κτίστης νὰ βλέπη πῶς κτίζει· «μὴ ξύλα, μὴ χόρτον, μὴ καλάμην, ἀλλά χρυσίον, ἀργύριον, λίθους τιμίους». Ὁ ποιμὴν νὰ προσέχη μὴ διαφύγη κάτι ἀπό αὐτὰ ποὺ ἐπιβάλλονται εἰς τὴν τέχνην τῆς ποιμαντικῆς. Καὶ ποῖα εἶναι αὐτά; Νὰ ἐπιστρέφη τὸ πλανημένον, νὰ ἐπιδένη τὸ πληγωμένον, νὰ θεραπεύη τὸ ἄρρωστον. Ὁ γεωργὸς νὰ σκάβη γύρω ἀπό τὴν ἄκαρπον συκιὰν καὶ νὰ ἐφαρμόζη αὐτὰ ποὺ βοηθοῦν εἰς τὴν καρποφορίαν. Ὁ στρατιώτης νὰ «συγκακοπαθήση διὰ τὸ εὐαγγέλιον», νὰ ἐκστρατεύη τὴν καλὴν ἐκστρατείαν ἐναντίον τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ἐναντίον τῶν σαρκικῶν παθῶν, νὰ φορέση ὅλην τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ. Μὴ ἐμπλέκεσαι εἰς τάς βιοτικάς ὑποθέσεις, διὰ νὰ ἀρέσης εἰς αὐτὸν ποὺ σὲ ἐπεστράτευσεν. Ὁ ἀθλητὴς ἄς προσέχη τὸν ἑαυτόν του, μὴ τυχὸν παραβῆ τοὺς ἀθλητικοὺς κανονισμούς. Διότι «κανεὶς δὲν στεφανώνεται ἐὰν δὲν ἀθλήση νομίμως» . Νὰ μιμῆσαι τὸν Παῦλον ποὺ καὶ ἔτρεχε καὶ ἐπάλαιε καὶ ἐπυγμαχοῦσε . Καὶ ὁ ἴδιος σὰν καλὸς πυγμάχος νὰ ἔχης ἀσάλευτον τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς. Προφύλαγε τὰ εὐαίσθητα ὄργανα τοῦ σώματος μὲ τὴν πρόταξιν τῶν χεριῶν. Τὸ βλέμμα σου νὰ ἀτενίζη τὸν ἀντίπαλον. Νὰ προπορεύεσαι εἰς τοὺς ἀγώνας δρόμου. Ἔτσι νὰ τρέχης, διὰ νὰ προλάβης. Εἰς τὴν πάλην νὰ ἀνταγωνίζεσαι ἐναντίον τῶν ἀοράτων. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τέτοιον σὲ θέλει νὰ εἶσαι· ὄχι τεμπέλην καὶ κοιμισμένον, ἀλλὰ νηφάλια καὶ ἄγρυπνα προιστάμενον τοῦ ἑαυτοῦ σου».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


"Ἡ φροντίδα μας για τούς κακοιμημένους"

Κυκλοφόρησε ἄλλο ἕνα πολίτιμο φυλλάδιο - χρήσιμο γιά όλους!

Ιερεμίου ιζ΄ 7 : "καί εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος, ὅς πέποιθεν ἐπί τῷ Κυρίῳ, καί ἔσται Κύριος ἐλπίς αὐτοῦ"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"καί εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος, ὅς πέποιθεν ἐπί τῷ Κυρίῳ, καί ἔσται Κύριος ἐλπίς αὐτοῦ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Εὐλογημένος δέ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει στηρίξει τήν ἐλπίδα καί πεποίθησίν του εἰς τόν Κύριον, καί ὁ Κύριος εἶναι ἡ σταθερή καί μόνιμη ἐλπίδα του" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑμρηνείας", τ. 17ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Στή ζωή αὐτή πού εἶναι γεμάτη ἀπό ἀνάγκες καί κινδύνους καί θλίψεις, στηρίζει ὁ ἄνθρωπος σέ πολλά πράγματα τήν πεποίθησή καί τίς ἐλπίδες του. Ὅλα σχεδόν τά ἐξαρτᾶ ἀπό τά προσόντα του, τίς δυνάμεις καί τίς προσπάθειές του. Καί ὅταν αὐτά δέν φαίνονται ἀρκετά, στηρίζει μεγάλες ἐλπίδες σέ πρόσωπα, πού θεωρεῖ ἱκανά καί πρόθυμα νά τόν προστατεύσουν. Ἐν τούτοις ὅλα τά ἀνθρώπινα εἶναι ἀνεπαρκῆ καί ἀβέβαια. Τό μόνο βέβαιο καί σταθερό στόν κόσμο αὐτό, ἡ μόνη ἀσφαλής πηγή προστασίας καί βοηθείας, εἶναι ὁ Θεός, ὁ οὐράνιος Πατέρας μας. Δέν ἐπιτρέπεται βέβαια νά εἴμαστε ὀκνηροί καί ν' ἀφήνουμε τήν ἔντιμη ἐργασία. Ἀλλά συγχρόνως πρέπει νά στηρίζουμε τήν πεποίθησή μας καί τίς ἐλπίδες μας ὄχι μονομερῶς στίς δικές μας δυνάμεις, ἀλλά στόν παντοδύναμο Θεό καί Πατέρα. Θά εἶναι δέ πραγματικά εὐλογημένος καί θά προκόψει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, πού βαδίζει μέ τήν πίστη στό Θεό, μέ ὁδηγό τό νόμο του καί τίς ἐντολές του"( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Μεγάλου Βασιλείου εἰς τό «Πρόσεχε σεαυτῷ» Γ

Ἡ Μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό «Μεγ.Βασιλείου ἔργα», τ. 6ος, σ.321-325, τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ
«3. «Πρόσεχε, λοιπόν, σεαυτῷ». Δηλαδή, οὔτε τὰ δικά σου, οὔτε τὰ γύρω ἀπὸ ἐσέ΄, Ἀλλὰ πρόσεξε μόνον τὸν ἑαυτόν σου. Διότι ἄλλο πρᾶγμα εἴμεθα ἡμεῖς οἱ ἴδιοι καὶ ἄλλο πρᾶγμα
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Παροιμ. κα΄ 9 : "Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπί γωνίας ὑπαίθρου ἤ ἐν κεκονιαμένοις μετά ἀδικίας καί ἐν οἴκῳ κοινῷ"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπί γωνίας ὑπαίθρου ἤ ἐν κεκονιαμένοις μετά ἀδικίας καί ἐν οἴκῳ κοινῷ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Εἶναι προτιμότερον νά κατοικῇς εἰς κάποιαν γωνίαν εἰς τό ὕπαιθρον, παρά νά κατοικῇς εἰς οἰκοδομάς ἀσβεστωμένας, ἀλλά κτισμένας μέ ἀδικίας ἤ καί εἰς πολυκατοικίας, ὅπου κατοικοῦν πολλοί" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 12ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ὅλοι ζηλεύουν μιά ὄρορφη καί πολυτελῆ κατοικία, πού παρουσιάζει καί σχέδιο κομψό καί εὐρυχωρία μεγάλη καί ὅλες τίς εὐκολίες καί τίς ἀνέσεις. Παρά ταῦτα ὅμως, ὅταν ὁ ἰδιοκτήτης εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀδικίας καί θησαύρισε μέ τήν ἀπάτη καί τήν ἐκμετάλλευση καί τήν ἁρπαγή, καί ἄν στό σπίτι του εἶναι ἐγκατεστημένη ἡ φαυλότηττα καί ἡ ἀνηθικότητα, τότε δέν πρέπει κανείς νά ζηλεύει αὐτό τό σπίτι. Προτιμότερο θά εἶναι νά κατοικεῖ σέ μιά γωνιά, ἀκόμη καί στό ὕπαιθρο, ἀλλά μέ συνείδηση ἥσυχη καί μέ γαλήνη στήν ψυχή, πού βραβεύει τόν ἱδρώτα τοῦ τίμιου ἐργάτη. Στή γωνιά ἤ στό καλύβι αὐτό γίνεται συγκάτοικος ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ προστάτης τῶν μικρῶν, τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδύνατων, γιά νά σκορπίζει τίς εὐλογίες του. Καί εἶναι αὐτός ἱκανός νά χαρίζει εὐτυχία καί χαρά καί στό φτωχότερο καλύβι, πού τό θερμαίνει καί τό φωτίζει ἡ πίστη σ' Αὐτόν, ἐνῶ ταραχή καί σύγχυση θά βασιλεύει στά πολυτελῆ κτίρια τῆς ἀδικίας ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Εις το πρόσεχε σεαυτώ Β΄

Μεγάλου Βασιλείου Εἰς τό «πρόσεχε σεαυτῷ» παράγρ. 2
Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ .Βασιλείου στίς ἐκδόσεις ΕΠΕ

«2. «Πρόσεχε, λέγει, τὸν ἐαυτόν σου». Καθένα ἀπό τὰ ζῶα ἔχει ἐκ φύσεως ἀπό τὸν Θεὸν ποὺ ἐδημιούργησε τὰ πάντα, τάς ἀφορμάς διὰ τὴν ...
 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Τήν ΚΥΡΙΑΚΗ αὐτή, 16/12/2012 στίς αἴθουσές μας θά γίνουν οἱ ἑξῆς ὁμιλίες:


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Ὁ Χριστός ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους"

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
"Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"
Β΄ Τιμοθ. β΄ 24 : "Δοῦλον Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ' ἤπιον εἶναι πρός πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Δοῦλον Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ' ἤπιον εἶναι πρός πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον"
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ὁ δοῦλος δέ τοῦ Κυρίου δέν πρέπει νά φιλονεικῇ, ἀλλ' ὀφείλει νά εἶναι ἤπιος καί γλυκύς πρός ὅλους, ἱκανός εἰς τό νά διδάσκῃ, νά εἶναι ἀνεξίκακος" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Χαρακτῆρες πού κλίνουν πρός τό θυμό καί εἶναι ἀσυγκράτητοι καί εὔκολοι σέ φιλονεικίες καί λογομαχίες καί συγκρούσεις, δέν εἶναι σπάνιοι μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Εἴτε ἀπό φυσική ἰδιοσυγκρασία, εἴτε ἀπό ἐλατήρια ὑλικοῦ συμφέροντος ἤ ἐγωϊσμοῦ, εἶναι πρόχειροι σέ ἐξάψεις καί θυμούς, μέ τούς ὁποίους δημιουργοῦνται ἐπεισόδια καί ἀντιπάθειες καί ἔρχεται ἡ διαίρεση καί ματαιώνεται ἡ συνεννόηση καί γίνεται ἀδύνατη ἡ συνεργασία καί ἀκολουθοῦν ἀναρίθμητα κακά. Στόν χριστιανό ὅμως πού ἐγνώρισε τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί θέλει νά εἶναι δοῦλος του καί νά πράττει τό θέλημά του καί νά γίνεται ὠφέλιμος μέ τή χριστιανική συμπεριφορά του, δέν ἁρμόζουν φιλονεικίες καί διαμάχες. Πρέπει λοιπόν νά κανονίζουμε τίς ἐσωτερικές μας διαθέσεις καί νά ἐπιβαλλόμαστε στόν ἑαυτό μας, γιά νά μή παρασυρόμαστε ἀπό τό θυμό. Πρέπει νά γίνουμε πρᾶοι, ὑπομονητικοί, εὐκολοσυμβίβαστοι, γιά νά συντελοῦμε στό νά ἐπικρατεῖ ἀγάπη καί ὁμόνοια καί εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσεχε στόν εαυτό σου Παρ.1

Μεγάλου Βασιλείου ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ», παράγρ. 1
Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Μ.Βασιλείου τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ

«1. Ὁ Θεὸς πού μας ἔπλασε μας ἔδωσε τὴν χρῆσιν τοῦ λόγου, διὰ νὰ φανερώνωμεν ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον τάς σκέψεις τῶν καρδιῶν καὶ νὰ μεταδίδωμεν ὁ καθένας εἰς τὸν πλησίον, λόγῳ τῆς κοινωνικότητος τῆς φύσεως, ὡσὰν ἀπό κάποια ταμεῖα, προσφέροντες τάς
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Χριστουγεννιάτικες γιορτές Χ. Α. Αθηνών 2012!

Και φέτος, οι “Χαρούμενοι Αγωνιστές”, οι “Χαρούμενες Αγωνίστριες” και τα “Χελιδόνια Χριστού” Αθηνών, οργανώνουμε γιορτές για γονείς και παιδιά σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας, εν όψει της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων!
 

Παροιμ. γ΄5 : "Ἴσθι πεποιθώς ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἐπί Θεῷ, ἐπί δέ σῇ σοφίᾳ μή ἐπαίρου"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἴσθι πεποιθώς ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἐπί Θεῷ, ἐπί δέ σῇ σοφίᾳ μή ἐπαίρου"
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Στήριζε μέ ὅλην τήν ψυχήν σου τήν πεποίθησιν καί τήν ἐμπιστοσύνην σου εἰς τόν Θεόν. Μή ὑπερηφανεύεσαι δέ διά τάς πολλάς γνώσεις σου καί διά τήν ἰδικήν σου σοφίαν" (Ἀπό τήν Π.Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ. 12ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Τήν πρόοδό του καί τό μέλλον του καί τήν εὐτυχία του ὁ ἄνθρωπος ζητεῖ νά τά στηρίζει σέ θεμέλια, πού νομίζει αὐτός στερεά καί ἀσφαλῆ. Καί ἄλλοι μέν στηρίζονται στόν πλοῦτο καί τά πολλά ὑλικά ἀγαθά. Ἄλλοι στή σοφία καί τόν ἐπιστημονικό τους καταρτισμό. Ἄλλοι στήν ἱκανότητά τους καί τά φυσικά τους προσόντα. Ἄλλοι σέ ἀνθρώπους προστάτες καί ἄλλοι σέ ἄλλα. Ὅσο περισσότερο ὅμως στηρίζουμε σ' αὐτά τήν πεποίθησή μας, τόσο λησμονοῦμε τό πραγματικό θεμέλιο. Τό θεμέλιο πού εἶναι ἄπειρες φορές ἰσχυρότερο ἀπ' ὅλα, δηλ. τό Θεό. Ὁ Θεός εἶναι τό αἰώνιο καί ἀκλόνητο καί ἀσάλευτο στήριγμα γιά ἐκείνους πού τόν ἀναγνωρίζουν Θεό παντοδύναμο καί Πατέρα πανάγαθο. Γι' αὐτό καί ὁ θεόπνευστος σοφός, ἀντί νά ὑπερηφανεύεται γιά τή σοφία του, συμβουλεύει μέ πολλή σοφία ὅτι δέν πρέπει νά ἔχουμε πεποίθηση σέ ἀνθρώπους καί σέ ἀνθρώπινα, ἀλλά στό Θεό. Ἐάν σ' αὐτόν καί τίς ἐντολές του στηρίζουμε τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς μας, δέν θά βρεθοῦμε ποτέ ζημιωμένοι καί μεταμελημένοι ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας" ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Από τον "αόρατο πόλεμο" του Αγίου Νικοδήμου

Αγ.Νικοδήμου Αγιορείτου
Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου Ἀόρατος πόλεμος,
Κεφ.Δ΄«Πῶς μπορεῖ νὰ γνωρίση κάποιος ἐάν ἐργάζεται
μὲ τὴν ἔλλειψι ἐμπιστοσύνης στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐλπίδα στὸν Θεὸ"
Ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Συνοδίας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγ.Ὄρος

Πολλὲς φορές, νομίζουν μερικοὶ αὐθάδεις ὅτι δὲν ἔχουν κανένα θάρρος στὸν ἑαυτό τους καὶ ὅτι ὅλη τους τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πεποίθησι, τὴν ἔχουν στὸν Θεό• ὅμως
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Τα πρώτα πετάγματα από τα «Χελιδόνια» της Ηλιούπολης!!!

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

Ένα ολοκαίνουριο παιδικό - νεανικό βιβλίο! Περέχει και cd με τραγούδια.


53ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"

Δημοσιεύουμε την πρόσκληση στο 53ο Παιδαγωγικό Συνέδριο του Συλλόγου "Ο Μέγας Βασίλειος" με θέμα:
 
"ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ"
 

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ, Ανάπαυσις ...


Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ «Ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς κοντὰ στὸν Κύριο» «Πνευματικό Ἀλφάβητο», ἔκδοση Ἱ.Μονῆς Παρακλήτου.


«Ὅσο καί ν' ἀναζητᾶς ἀνάπαυσι καὶ παρηγοριὰ σ' αὐτὸν τὸν πρόσκαιρο κόσμο δὲν θὰ τὴν βρῆς. Τὴν εἰρήνη καὶ τὴν παρηγοριὰ μπορεῖ νὰ τὴ δώση στὴν ψυχὴ μόνον ...

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Όλη η εκδήλωση βιντεοσκοπημένη!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
 

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
 

Ματθαίου στ΄14 : "Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος .

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος .
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Πρέπει δέ, ὅταν ζητῆτε τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν σας, νά συγχωρῆτε καί σεῖς τούς ἄλλους, διότι, ἐάν συγχωρήσετε εἰς τούς ἀνθρώπους τά ἁμαρτήματα, πού ἔκαμαν εἰς σᾶς, καί ὁ Πατήρ σας ὁ οὐράνιος θά συγχωρήσῃ καί εἰς σᾶς τά ἰδικά σας ἀμαρτήματα" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
 

Αποκάλυψις β΄10 : "Μηδέν φοβοῦ ἅ μέλλεις παθεῖν. ἰδού δέ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακήν ἵνα πειρασθῆτε, καί ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστός ἄχρι θανάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Μηδέν φοβοῦ ἅ μέλλεις παθεῖν. ἰδού δέ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακήν ἵνα πειρασθῆτε, καί ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστός ἄχρι θανάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μή φοβῆσαι τίποτε δι' αὐτά, πού πρόκειται νά πάθῃς. Ἰδού ὁ σατανᾶς μέλλει νά ρίψῃ μερικούς ἀπό σᾶς εἰς τήν φυλακήν διά νά δοκιμασθῆτε καί θά ἔχετε θλῖψιν δέκα ἡμερῶν, δηλαδή σύντομον καί ὄχι μακράν. Φρόντιζε νά γίνεσαι πιστός, ἀποφασισμένος καί θάνατον ἀκόμη νά ὑποστῇς διά τήν πίστιν σου αὐτήν. Καί θά σοῦ δώσω ὡς στέφανον τῶν ἀγώνων σου τήν αἰώνιον ζωήν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ὁ ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ


Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ «Θεῖες καί γήϊνες παρηγοριές»

Αγ.Δημητρίου Ροστώφ
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ «Θεῖες καί γήϊνες παρηγοριές»
(Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικό Ἀλφάβητο», ἔκοση Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)
«Ἐὰν δὲν προσκολληθῆς στὰ γήινα πράγματα, θὰ μείνης ἐλεύθερος καὶ ἀπό τὰ δεσμὰ τῶν θλίψεων. Ἄς μὴ σαγηνεύεται ἡ καρδιά σου ἀπό τὰ ὑλικά, γιὰ νὰ μὴ γίνη αἰχμάλωτή τους. Μὴν ἀναζητᾶς ἀνάπαυσι καὶ παρηγοριὰ στὶς σαρκικὲς ἀπολαύσεις, γιατί δὲν θ' ἀναπαυθῆς ποτὲ σ' αὐτές. Ἀναζήτησε τὸν Κύριο, τὸν πλάστη καὶ εὐεργέτη σου. Ὅλα τὰ ἐπίγεια εἶναι πρόσκαιρα καὶ ἀπατηλά, μόνο ὁ Θεὸς καὶ ἡ ἀγάπη Του μένουν στὸν αἰώνα.
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Τήν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12/2012
θά γίνουν οἱ ἀκόλουθες ΟΜΙΛΙΕΣ:

Α΄ Πέτρου ε΄ 6 : "Ταπεινώθητε οὖν ὑπό τήν κραταιάν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ταπεινώθητε οὖν ὑπό τήν κραταιάν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ταπεινώθητε λοιπόν κάτω ἀπό τό δυνατόν χέρι τοῦ Θεοῦ διά νά σᾶς ὑψώσῃ εἰς τόν κατάλληλον χρόνον, ὅταν θά ἀποκαλυφθῇ ὁ Κύριος" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Αγίου Νικοδήμου Αόρατος πόλεμος

Αγίου Νικοδήμου Αόρατος πόλεμος
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου «Ὁ ἀόρατος πόλεμος» ἀπόδοση στή νεοελληνική, ἔκδοση Συνοδίας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη Ἅγιον Ὄρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. «Δέν πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε, οὔτε νά δίνουμε θάρρος ποτέ στόν ἑαυτό μας
Τό νά μήν ἐμπιστεύεσαι στόν ἑαυτό σου , ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, εἶναι τόσο ἀναγκαῖο σέ αὐτόν τόν πόλεμο, πού χωρίς αὐτό, νά εἶσαι βέβαιος ὅτι, ὄχι μόνον δέν θά μπόρεσης νά πετύχης τή νίκη, πού επιθυμεῖς ἀλλ' οὔτε κάν' νά ἀντισταθῆς στό παραμικρό• καί αὐτό ἄς τυπωθῆ καλά στόν νοῦ σου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
 

Λουκά ζ΄11-16 : " Καί προσελθών ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δέ βαστάζοντες ἔστησαν, καί εἶπε· νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι"

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
" Καί προσελθών ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δέ βαστάζοντες ἔστησαν, καί εἶπε· νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
" Καί ἀφοῦ ἐπλησίασεν , ἤγγισε τό φέρετρον. Ἐκεῖνοι δέ πού τό ἐβάσταζαν, ἐστάθησαν. Καί εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Νεανίσκε, εἰς σέ ὁμιλῶ· σήκω" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Αββά Δωροθέου περί θείου φόβου Η ΄τελευταίο

Ἀββᾶ Δωροθέου Περί θείου φόβου (Η΄ τελευταῖο)
Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τήν Φιλοκαλία τόμος 12ος, σελ. 359-361 τῶν ἐκδόσεων Ε.Π.Ε.
24 Σᾶς τὰ λέγω δὲ αὐτά, ὄχι γιὰ νὰ μικροψυχῆτε ἀμέσως καὶ νὰ παραμελῆτε τὰ πράγματα ἢ γιὰ νὰ ἀδιαφορῆτε καὶ ρίπτετε κάτω τὰ ὑλικὰ καὶ καταπατῆτε τὴν συνείδησί σας, θέλοντας νὰ ἀμεριμνητε, οὔτε πάλι γιὰ νὰ ...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΜΑΡΚΟΥ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

Δεῖτε ἐδῶ καί ἐδῶ φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ μέλους τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων " Ὁ Σωτήρ", π. Μάρκου (κατά κόσμον Μηνᾶ)Τζανακάκη.

Ψαλμός 22 1,3 : "Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν με ὑστερήσει... ὡδήγησέ με ἐπί τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ".

  
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν με ὑστερήσει... ὡδήγησέ με ἐπί τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ὁ Κύριος ὡς ὁ καλός ποιμήν μου καί βοσκός μου λαμβάνει πρόνοιαν διά τήν συντήρησιν καί διατροφήν μου καί τίποτε δέν θά μοῦ λείψῃ....μέ ὡδήγησε στοργικῶς εἰς τούς ὁμαλούς καί εὐθεῖς τῆς ἀρετῆς δρόμους" Ἀπό τήν Π.Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Αββά Δωροθέου Περί θείου φόβου (συνέχεια Ζ΄)

  
Ἀββᾶ Δωροθέου περί θείου φόβου (συνέχεια Ζ΄) παράγραφοι 22, 23.
( Ἀπό τήν Φιλοκαλία, τ.12, σελ. 355-359, ἐκδόσεων ΕΠΕ)

"22. Καὶ ἂν ἔχη κανεὶς διακόνημα καὶ εὑρεθῆ κάποιος ἀπό σᾶς νὰ ἔχη ὁποιαδήποτε ἀπαίτησι γιὰ ἐζυπηρέτησι εἴτε ἀπό τὸν κηπουρὸ εἴτε ἀπό τὸν κελλαρίτη εἴτε ἀπό τὸ μάγειρο εἴτε γενικὰ ἀπό ὁποιοδήποτε συνδιακονητή σας, νὰ φροντίζη κι' αὐτὸς ποὺ ζητεῖ ἐξυπηρέτησι κι' ὁ διακονητὴς ποὺ τὴν προσφέρει ...

ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗ Γ.Ε.Χ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Εβραίους ιβ΄ 7 : "Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱός ὅν οὐ παιδεύει ὁ πατήρ";

 
ΚΕΙΜΕΝΟ
"Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱιός ὅν οὐ παιδεύει ὁ πατήρ";
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Ἐάν δέ μέ ὑπομονήν δέχεσθε τήν παιδαγωγίαν, ὁ Θεός συμπεριφέρεται πρός σᾶς σάν σέ παιδιά του. Διότι ποῖος εἶναι ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον δέν παιδαγωγεῖ ὁ πατέρας του; Πράγματι κανείς" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Δοκιμασίες καί θλίψεις, πού ἔρχονται νά ταράξουν τή γαλήνη τῆς ζωῆς μας, νομίζουν πολλοί ὅτι φανερώνουν ἐγκατάλειψη ἀπό τό Θεό ἤ καί τιμωρία ἀπό μέρους του. Ἡ ἰδέα αὐτή, ἐνῶ αὐξάνει τό βάρος τῆς θλίψης, εἶναι ἑπόμενο καί νά ψυχράνει τούς δεσμούς τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἐλπίδας στό Θεό. Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς πίστης ὅμως οἱ θλίψεις δέν ἔχουν αὐτή τή ἐξήγηση. Ἄς μᾶς διδάξει σ' αὐτό ἡ ζωή τῆς οἰκογένειας. Οἱ καλοί γονεῖς, πού ἐνδιαφέρονται γιά τά παιδιά τους, δέ διστάζουν νά τά ὑποβάλλουν σέ ἐκπαίδευση, πού φαίνεται σκληρή καί κουραστική καί δυσάρεστη. Καί οἱ δοκιμασίες λοιπόν, πού στέλλει ὁ Θεός στούς εὐσεβεῖς εἶναι μέτρα παιδαγωγίας. Ἴσως θέλει ὁ Θεός νά μᾶς ξυπνήσει ἀπό κάποια ἀμέλεια καί νά μᾶς κάμει περισσότερο ζηλωτές στήν ἀρετή. Θέλει ἀκόμη νά μᾶς μορφώσει καί νά μᾶς τελειοποιήσει, γιά νά μᾶς βραβεύσει ἔπειτα μέ τά αἰώνια βραβεῖα τῆς πίστης καί τῆς ἀρετῆς ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Αββά Δωροθέου Συνέχεια Στ΄

Ἀββᾶ Δωροθέου Περί θείου φόβου (συνέχεια Στ΄) Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τή Φιλοκαλία τόμος 12ος σ. 353-355 τῶν ἐκδόσεων Ε.Π.Ε.
«Ὁ γέρων μοῦ ἔδιδε ὁπωσδήποτε μία παραγγελία ἀπό αὐτὲς τὶς τέσσερις καθὼς ἀναχωροῦσα κάθε Βράδυ, σὰν νὰ προσέφερε σὲ κάποιον ἕνα ἐφόδιο. Καὶ ἔτσι ἐθεωροῦσα αὐτὲς τὶς προτάσεις ὡς φυλακτὸ ὅλης τῆς ζωῆς μου. Καὶ ὅμως, μολονότι εἶχα τέτοια ἐμπιστοσύνη στὸν ἅγιο καὶ ἐδοκίμαζα τόση εὐχαρίστησι στὴν ὑπηρεσία του, μόλις αἰσθάνθηκα ἁπλῶς κάποτε ὅτι ἕνας ἀπό τούς ἀδελφοὺς ἐθλιβόταν διότι ἐπιθυμοῦσε νὰ τὸν ὑπηρέτηση αὐτός, ἐπῆγα στὸν ἀββᾶ καὶ τὸν παρακάλεσα λέγοντας· αὐτὴ ἡ ὑπηρεσία ταιριάζει περισσότερο σ' αὐτὸν τὸν ἀδελφό, ἐάν συμφωνῆς, κύριε". Καὶ δὲν συμφώνησαν μαζί μου οὔτε ὁ ἀββᾶς οὔτε ὁ ἴδιος ὁ γέρων. Πάντως ὅμως ἐγώ ἔτσι ἐξεπλήρωσα τὸ κατὰ δύναμι γιὰ νὰ προτιμηθῆ ὁ ἀδελφός. Καί, μολονότι ἔμεινα ἐκεῖ ἐννέα ἔτη, δὲν γνωρίζω νὰ εἶπα σὲ κανένα δυσάρεστο λόγο, ἂν καὶ εἶχα διακόνημα, γιὰ νὰ μὴ νομίση κανεὶς ὅτι δὲν εἶχα. Καὶ πιστεύσατε, γνωρίζω ὅτι ἕνας ἀδελφὸς συνέχιζε νὰ περιπατῆ ὀπίσω μου ἀπό τὸ νοσοκομεῖο ἕως τὴν ἐκκλησία ὑβρίζοντάς με, καὶ ἐγώ ἐπεριπατοῦσα ἐμ¬πρὸς του χωρὶς νὰ λέγω λέξι· ἀλλά καὶ ὅταν τὸ ἔμαθε ὁ ἀββᾶς (δὲν γνωρίζω ποιὸς τοῦ τὸ εἶπε) καὶ ἠθέλησε νὰ τὸν ἐπιτιμήση, ἐγώ ἐπέμεινα πολὺ κρατώντας τὰ πόδια του καὶ λέγοντας· μή, γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἐγώ ἔσφαλα, τί χρεωστεῖ ὁ ἀδελφός;". Καὶ ἄλλος πάλι εἴτε ἀπό πειρασμὸ εἴτε ἀπό ἁπλοϊκότητα, ὁ Θεὸς γνωρίζει ἀπό τί, κάποια στιγμὴ τὴ νύκτα ἔκαμε τὸ νερὸ του πρὸς τὴν κεφαλή μου, ὥστε νὰ βραχῆ καὶ τὸ στρῶμα μου ἀκόμη. Ὁμοίως καὶ μερικοὶ ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς ἔρχονταν καθημερινὰ καὶ ἐτίνασσαν τὶς ψάθες τους ἐμπρὸς στὸ κελλί μου, καὶ ἔβλεπα τόσο πλῆθος κοριῶν νὰ εἰσέρχωνται στὸ κελλί μου, ὥστε νὰ μὴ μπορῶ νὰ τοὺς σκοτώσω· διότι ἐξ αἰτίας τοῦ καύσωνος ἦσαν ἄπειροι. Λοιπόν, καθὼς ἐπήγαινα νὰ κοιμηθῶ, συναθροίζονταν ὅλοι ἐκεῖνοι ἐπάνω μου, καὶ ἐρχόταν μὲν ὁ ὕπνος μου ἀπό τὸν πολὺ κόπο, ὅταν δὲ ἐσηκωνόμουν ἀπό τὸν ὕπνο, εὔρισκα ὅλο τὸ σῶμα μου καταφαγωμένο. Καὶ ποτὲ δὲν εἶπα σὲ κανένα ἀπό αὐτούς· 'μὴ τὸ κάνης αὐτό', ἤ γιατί τὸ κάνεις αὐτό; Οὔτε γνωρίζω, καθὼς εἶπα, νὰ ἐλάλησα ποτὲ ρῆμα ποὺ ἐπλήγωσε ἤ ἐλύπησε κάποιον. 21. Μάθετε καὶ σεῖς νὰ βαστάζετε τὰ βάρη ἀλλήλων, μάθετε νὰ σέβεσθε ἀλλήλους. Καὶ ἂν κανεὶς ἀπό σᾶς ἀκούση ἀπό κάποιον ἕνα λόγο ποὺ δὲν τοῦ ἀρέσει ἤ ἂν πάθη τίποτε δυσάρεστο, νὰ μὴ χάση ἀμέσως τὴ διάθεσί του, νὰ μὴ ἐρεθισθῆ ἀμέσως, νὰ μὴ εὑρεθῆ σέ καιρὸ ἀγῶνος καὶ ὠφελείας μὲ καρδιὰ χαλαρωμένη, ἀφρόντιστη, ἄτονη, μὴ δυναμένη νὰ δεχθῆ ὁποιαδήποτε ἐχθρικὴ προσβολή, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸ πεπόνι, ποὺ κι' ἕνα μικρὸ χαλίκι ἂν τὸ ἐγγίση, ἀμέσως τραυματίζεται καὶ σήπεται. Ἀλλά νὰ ἔχετε στερεώτερη καρδιά, νὰ ἔχετε μακροθυμία, ὥστε ἡ πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη σας νὰ νικᾶ ὅλα τὰ συμβαίνοντα».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Αββά Δωροθέου περί θείου φόβου Ε΄

  
Ἀββᾶ Δωροθέου περὶ θείου φόβου συνέχεια Ε΄παράγραφοι 15-18. Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴ «Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν καί ἀσκητικῶν», ἔκδοση ΕΠΕ τ.12ος σ. 347-352

15. Πρέπει λοιπὸν νὰ ψηλαφήση τὴν καρδιά του, καὶ ἂν ἰδῆ ὅτι ἔχει κάποια ἐμπαθῆ κίνησι, νὰ μὴ εἰπῆ τίποτε. Ἐάν δὲ βλέπη σαφῶς ὅτι θέλει νὰ εἰπῆ ἀπό συμπόνια καὶ γιὰ ὠφέλεια, παραλλήλως ὅμως ἐνοχλῆται μέσα του ἀπό ἕνα ἐμπαθῆ λογισμό, πρέπει νὰ ἀναγγείλη στὸν ἀββᾶ μὲ ταπείνωσι καὶ τὸ ἰδικὸ του πάθος καὶ τὸ τοῦ συνανθρώπου του, λέγοντας ὅτι 'ή μὲν συνείδησίς μοῦ μαρτυρεῖ ὅτι θέλω νὰ ὁμιλήσω γιὰ διόρθωσι, ἀλλά αἰσθάνομαι ὅτι μέσα μου ἀναμιγνύεται καὶ κάτι σὰν λογισμός, εἴτε εἶναι μνησικακία ἐπειδὴ εἶχα κάποτε κάτι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, δὲν γνωρίζω, εἴτε εἶναι συκοφαντία ποὺ θέλει νὰ μὲ ἐμποδίση νὰ εἰπῶ καὶ γίνη διόρθωσις, δὲν γνωρίζω'. Ἔπειτα ὁ ἀββᾶς θὰ τοῦ εἰπῆ ἐάν πρέπη νὰ ὁμιλήση ἢ ὄχι.
16. Ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ δὲν ὁμιλεῖ κανεὶς οὔτε γιὰ ὠφέλεια τοῦ ἀδελφοῦ του οὔτε ἀπό ζημία τοῦ ἑαυτοῦ του οὔτε ἀπό κάποια μνησικακία, ἀλλά ἔτσι ἀπλῶς διηγούμενος γιὰ καταλαλιά. Καὶ ποιὰ ἀνάγκη ὑπάρχει γι' αὐτὴν τὴν φλυαρία; Πολλὲς φορὲς μάλιστα μαθαίνει καὶ ὁ ἀδελφὸς ὅτι εἶπε γι' αὐτὸν καὶ ταράσσεται, καὶ ἀπό αὐτὸ προκαλεῖται θλῖψις, προστίθεται δὲ καὶ ἄλλη βλά6η. Ἀντιθέτως ὅταν ὁμιλῆ κανείς γιὰ τὴν ὠφέλεια, ὅπως εἴπαμε, καὶ μόνο γι' αὐτήν, ὁ Θεὸς δὲν συγχωρεῖ νὰ γίνη ταραχή, δὲν ἀφίνει νὰ ἀκολουθήση θλῖψις ἢ βλά6η.
17. Φροντίσατε δέ, ὅπως εἴπαμε, καὶ νὰ κρατῆτε τὴ γλῶσσα σας, γιὰ νὰ μὴ κακολογῆ κανεὶς τὸ συνάνθρωπο οὔτε νὰ πληγώνη κάποιον ἢ μὲ λόγο ἢ μὲ ἔργο ἢ μὲ χειρονομία ἢ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο· κι' οὔτε νὰ εἶσθε εὔθικτοι, ὥστε ὅταν κάποιος ἀπό σᾶς ἀκούση λόγο ἀπό τὸν ἀδελφό του ἀμέσως νὰ θίγεται ἢ νὰ ἀποκρίνεται κι' αὐτὸς μὲ κακία ἢ νὰ μένη θλιμμένος ἐναντίον του. Αὐτὰ δὲν ταιριάζουν σὲ ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦν· αὐτὰ δὲν ταιριάζουν σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀγωνίζονται ν' ἀποκτήσουν τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλὰ νὰ ἀπαντᾶτε πρὸς ἀλλήλους μὲ εὐλάβεια ὁ καθένας κλίνοντας τὴν κεφαλὴ του ἐμπρὸς στὸν ἀδελφό του, καθὼς εἴπαμε, ὁ καθένας ταπεινούμενος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ κόπτοντας γι' αὐτὸν τὸ θέλημά του. Εἶναι πραγματικὰ καλό, ἐάν κανεὶς κάνοντας κάτι παραχωρήση τὴν πρώτη θέση στὸν ἀδελφό του καὶ τὸν προτιμήση· ὠφελεῖται περισσότερο αὐτὸς ποὺ παραχωρεῖ ἀπό ἐκεῖνον. Ἐγώ δὲν γνωρίζω νὰ ἔχω κάνει ποτὲ τίποτε ἀγαθό, ἀλλά ἐάν ἐπροφυλάχθηκα καθόλου, γνωρίζω ὅτι ἀπό τοῦτο ἐπροφυλάχθηκα, ὅτι ποτὲ δὲν προέκρινα τὸν ἑαυτό μου ἀπό τὸν ἀδελφό μου, ἀλλά πάντοτε ἔβαλλα τὸν ἀδελφὸ ἐμπρός μου.
18. Κάποτε ποὺ ἤμουν στὸν ἀββᾶ Σερίδου, ἀσθένησε ὁ ὑπηρέτης τοῦ γέροντος ἀββᾶ Ἰωάννου, τοῦ συνοδοῦ τοῦ ἀββᾶ Βαρσανουφίου, καὶ μοῦ ἐπέτρεψε ὁ ἀββᾶς νὰ ὑπηρετήσω τὸν γέροντα. Ἔτσι ἀσπαζόμουν τὴν θύρα τοῦ κελλιοῦ του ἀπ' ἔξω, ὅπως προσκυνεῖ κάποιος τὸν τίμιο σταυρό. Πολὺ περισσότερο αἰσθανόμουν χαρὰ νὰ τὸν ὑπηρετῶ. Διότι ποιὸς δὲν ἤθελε νὰ ἀξιωθῆ τέτοιο ἔργο; Εἶχε δὲ καὶ λόγο θαυμάσιο καὶ πάντοτε καθημερινῶς, ὅταν ἐτελείωνα τὴν ὑπηρεσία μου σ' αὐτὸν καὶ τοῦ ἔβαλλα μετάνοια γιὰ νὰ πάρω ἀπ' αὐτὸν ἄδεια καὶ ἀναχωρήσω, μοῦ ἀπηύθυνε ὁπωσδήποτε κάποιο λόγο. Πραγματικὰ ὁ γέρων εἶχε τέσσερις λόγους καὶ κάθε ἡμέρα, μόλις ἐπρόκειτο ν' ἀναχωρήσω, μοῦ ἔλεγε ὁπωσδήποτε ἕνα ἀπό τους τέσσερις, καὶ ἔλεγε τὰ ἑξῆς· Λέγει ἅπαξ ἀδελφέ, (διότι ἦταν συνήθεια τοῦ γέροντος νὰ προτάσση σὲ κάθε λόγο αὐτὴ τὴ φράσι), λέγει ἅπαξ, ἀδελφέ, «ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη τὴν ἀγάπη». Εἶπαν οἱ πατέρες· 'τὸ νὰ σέβεται κανεὶς τὴν συνείδησι τοῦ συνανθρώπου γεννᾶ τὴν ταπεινοφροσύνη. Τὴν ἄλλην ἑσπέρα μοῦ ἔλεγε πάλι' "λέγει ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη τὴν ἀγάπη». Εἶπαν οἱ πατέρες· «ποτὲ δὲν ἔβαλα τὸ θέλημά μου ἐμπρὸς ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ μου». Ἄλλοτε πάλι ἔλεγε· «λέγε ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη τὴν ἀγάπη. Ἀπόφευγε τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ σώζου». Πάλι ἔλεγε· «λέγε ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεὸς νὰ φυλάξη τὴν ἀγάπη. Νὰ φυλάσσετε τὰ βάρη ἀλλήλων, καὶ ἔτσι θὰ ἐκπληρώσετε τὸν νόμο τοῦ Χριστοῦ».