ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 
 
    Μέ ἕνα καθαρά ψυχρό ἐπαγγελματικό ὑπολογισμό οἱ 52 βουλευτές τοῦ θερινοῦ τμήματος τῆς βουλῆς, μέλη τῆς κυβερνήσεως, καί μέ σωρεία ἕωλων ἐπιχειρημάτων ψήφισαν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἑνός θεσμοῦ πού τιμοῦν ἐπί 2.000 χρόνια οἱ Χριστιανοί ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ ἐπίσημα πρίν ἀπό 17 αἰῶνες ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο.
        Οἱ 52 αύτοί ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ τόλμησαν νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι στό θεϊκό νόμο καί μέ τήν ψῆφο τους νά καταφέρουν ἐν ψυχρῷ πενήντα δύο θανάσιμα πλήγματα στόν ἱερό θεσμό προσφέροντάς τον θυσία στόν νέο μεγάλο «θεό» τῆς Εὐρώπης καί τοῦ κόσμου: τόν μαμωνά, τό χρῆμα! Ὁ ἁρμόδιος μάλιστα ὑφυπουργός ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐπικαλεστεῖ τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Τό Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον», προκειμένου νά προπαγανδίσει τό ἐγχείρημα τοῦ ὑπουργείου του. Τό ἔλεγε αὐτό ἀγνοώντας ἐντελῶς τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο κατά τούς εἰδικούς ἑρμηνευτές εἶναι: Ὁ θεσμός τοῦ Σαββάτου ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο, γιά νά τοῦ παρέχεται ἀνάπαυση μέν ἀπό τούς κόπους τῶν ἄλλων ἡμερῶν, εὐκαιρία δέ γιά τήν πνευματική του ἀνύψωση. Γιά νά ἐπιδίδεται σέ εὐχαριστία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί σέ ἔργα ἐξαγιαστικά τῆς ψυχῆς του. Καί δέν ἔγινε ὁ ἄνθρωπος γιά τό Σάββατο, γιά νά δουλεύει ὡς φοβισμένος σκλάβος σ’ ἕνα νεκρό καί ξηρό τύπο. Ὥστε τό Σάββατο (ἡ Κυριακή) ὁρίστηκε πρός εὐεργεσίαν τοῦ ἀνθρώπου.
        Καί τά ἔλεγε αὐτά ὁ κ. ὑφυπουργός ὄχι μόνο ἀγνοώντας ἐντελῶς τό καθαυτό νόημα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ὥρα πού μέ τό ἀντίχριστο νομοθέτημά του κατέλυε ἐν ψυχρῷ τόν αἰώνιο Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὑπέγραφε τόν «θάνατο τοῦ ἐμποράκου» καί ὁδηγοῦσε σέ ἐξόντωση τήν παραδοσιακή ἑλληνική οἰκογένεια.
      Πρός τί λοιπόν ἡ ἁγιογραφική ἐπίκληση; Ἦταν ἀρκετό ὁ κ. ὑφυπουργός νά ὁμολογήσει ὠμά, ὅπως ἔπραξε τήν ἴδια ἐκείνη περίοδο ἄλλος συνάδελφός του, ὅτι ἁπλῶς ἐκτελεῖ ἐντολές ξένων κέντρων πού ἐπηρεάζουν ἀποφασιστικά τούς κυβερνῶντας τή χώρα μας.
        Λυπούμαστε βαθύτατα γιά τό θλιβερό κατάντημα τῶν κυβερνητῶν μας.
    Ἀλλά τό θέμα δέν τελειώνει ἐδῶ. Ὁ νόμος προβλέπει ὅτι τίς τελικές ἀποφάσεις γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου σέ κάθε περιφέρεια θά τίς λάβουν οἱ κατά τόπους αἱρετοί ἀντιπεριφερειάρχες.
  Εἶναι λοιπόν στό χέρι ὅλων μας, στό χέρι τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, τοῦ καθενός μας, νά ἀπαιτήσουμε ἀπό τούς ἀντιπεριφερειάρχες νά ἐκδώσουν ἀρνητικές ἀποφάσεις.
      Ἐμπρός, χωρίς καθυστέρηση! Νά ξεκινήσει τώρα ἡ ἀντίσταση! Μέ τήν ἀπειλή καταψηφίσεώς τους στίς ἐρχόμενες ἐκλογές νά ἀπαιτηθεῖ ἀπό τούς ἀντιπεριφερειάρχες νά μήν ἐγκρίνουν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, πού ἀντιστρατεύεται στό θεϊκό νόμο καί ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπο.
      Ὁ καθένας μας ἄς ἀναλάβει τώρα τίς εὐθύνες του ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων! Ἀλλά καί τοῦ αὔριον τῆς πατρίδος μας.
                                                                                                                                                                          ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τὴν Κυριακὴ 7 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ τὴν εἴδηση αὐτὴ πληροφορούμαστε ὅτι τὰ δύο κόμματα τῆς τωρινῆς Κυβερνήσεως συμφώνησαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπὸ μηνῶν ἀναγγελλόμενο καὶ ἀπὸ πολὺ περισσότερο καιρὸ σχεδιαζόμενο ἀνόσιο τόλμημα τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἔτσι ὥστε ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη στὸν Κύριο καὶ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ νὰ προσφερθεῖ ὡς θυσία στὸ βωμὸ τῆς λατρείας τοῦ μαμωνᾶ.
Μὲ τὸ ἀνυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ὅτι ἔτσι θὰ τονωθεῖ ἡ ὑποτονικὴ ἐμπορικὴ κίνηση ἐπιδιώκονται δύο ἄλλοι ἀφανεῖς σκοποί:

Πρῶτος ἀφανὴς σκοπὸς εἶναι ἡ τελικὴ ἐξόντωση ὅσων μικρῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ἀντέχουν ἀκόμη στὴ λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως τοῦ τόπου. Οἱ ἔμποροι αὐτοὶ ἢ θὰ χρειαστεῖ νὰ πληρώσουν ὑπερωριακὴ ἀπασχόληση τοῦ προσωπικοῦ τους γιὰ τὴν Κυριακή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γονατίσουν ἐντελῶς, ἤ, ἂν τὰ λειτουργοῦν μόνοι τους, ὅπως γίνεται στὶς πιὸ πολλὲς οἰκογενειακὲς ἐπιχειρήσεις, δὲν θὰ ἀντέξουν τὴ συνεχὴ ἐργασία 7 μέρες τὴν ἑβδομάδα. Καὶ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη περίπτωση θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ κλείσουν τὰ καταστήματά τους παραδίδοντας τὸ ἐμπόριο στοὺς θηριώδεις μεγαλοκαρχαρίες τῶν πολυεθνικῶν. Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἐκδηλωθεῖ κάθετη ἡ διαφωνία τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, οἱ συλλογικὲς ὀργανώσεις τοῦ ὁποίου μὲ σειρὰ ἐνεργειῶν ἀντιδροῦν στὴ σχεδιαζόμενη ρύθμιση καὶ ἔχουν κονιορτοποιήσει ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ προπαγανδιζόμενα ἐπιχειρήματα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης.

Δεύτερος ὑπουλότερος ἀφανὴς σκοπὸς τοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τῆς λεγόμενης πολυπολιτισμικότητας ὁ ἐξαφανισμὸς τῆς χριστιανικῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀφιερωμένης στὸν Κύριο, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόθρησκοι. Αὐτὸς μάλιστα εἶναι κατὰ τὴν ἀντίληψή μας ὁ κύριος ἐπιδιωκόμενος σκοπὸς τῶν σκοτεινῶν κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ εἴτε εὐθέως εἴτε πλαγίως ἐπιβάλλουν αὐτὸν τὸν σχεδιασμὸ καὶ ὄχι μόνον.

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει ἐπιστράτευση ὅλων μας, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ τὸ σχεδιαζόμενο ἔγκλημα.

1.  Καλοῦμε τοὺς πολίτες σὲ κάθε τόπο νὰ τονίσουν στοὺς βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων τὴν τρομερὴ εὐθύνη ποὺ ἀναλαμβάνουν ἀπέναντι στὴν ἱστορία καὶ τὴν παράδοση τῆς Πατρίδας μας, καὶ νὰ τοὺς δηλώσουν ὅτι στὶς ἐρχόμενες Δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ τὶς Εὐρωεκλογὲς θὰ τὰ καταψηφίσουν.

2. Παρακαλοῦμε τοὺς δικτυακοὺς τόπους νὰ ἀναδείξουν τὸ καίριο τοῦτο θέμα ἐνημερώνοντας τὸν λαὸ καὶ παρακινώντας τον νὰ ἀντιδράσει μὲ κάθε νόμιμο μέσο.

3. Τέλος περιμένουμε ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους μας νὰ ἐνεργήσουν ἐγκαίρως, ἀκόμη καὶ μὲ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ ματαιωθεῖ ἡ κατάργηση ἑνὸς θεσμοῦ 17 αἰώνων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὸν καθιέρωσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.