ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Σάββατο 30 Νοεμβρίου Ἀπόστολος: τοῦ Πρωτοκλήτου, Κυρ. ι΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους» (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16)

06 savvato

9 Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέ-λοις καὶ ἀν­θρώ­ποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑ­μεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔν­δοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, δι­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13 βλασφημούμενοι παρα­κα­λοῦμεν· ὡς περικαθάρ­ματα τοῦ κόσμου ἐγενή­θημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γρά­φω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. 15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδα­γωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Κάθε ἄλλο ὅμως παρά βασιλεία ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι. Διότι νομίζω ὅτι ὁ Θεός ἐμᾶς τούς Ἀπο­­­­­­­στόλους μᾶς παρουσίασε δημόσια καί στά μάτια ὅλων ὡς τελευταίους, ὡς καταδίκους πού πρόκειται νά θα­­­να­­τωθοῦν. Διότι γίναμε θέαμα σ' ὅλο τόν κόσμο, καί στούς ἀγγέλους καί στούς ἀνθρώπους. Καί ἀπό τή μιά μᾶς θαυμάζουν οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη μᾶς περιφρονοῦν καί μᾶς χλευάζουν οἱ ἄλλοι. 10 Ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι θεωρούμαστε ἀπό τούς ἀπί­στους ἠλίθιοι καί ἀνόητοι γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ· ἐσεῖς ὅμως εἶστε συνετοί ἐν Χριστῷ. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀσθε­νεῖς καί καταδιωκόμαστε ἀπό τούς ἀνθρώπους· ἐσεῖς ὅμως εἶστε ἰσχυροί, διότι δέν σᾶς βρῆκε κάποιος πειρασμός. Ἐσεῖς εἶστε ἔνδοξοι, ἐμεῖς ὅμως εἴ­μαστε ἄτι­μοι καί περιφρονημένοι. 11 Μέχρι τήν ὥρα αὐτή πού σᾶς γράφω, καί πεινοῦμε καί ὑποφέρουμε ἀπό δίψα στίς περιοδεῖες μας, καί δέν ἔχουμε ἀρκετά ροῦχα, ὅταν στή μέση τῶν ταξιδιῶν μας μᾶς πιάνει ξαφνικά ὁ χειμώνας· καί δεχόμαστε χτυπήματα καί κακομεταχειρίσεις, καί δέν παραμένουμε μόνιμα πουθενά, ἀλλά διαρκῶς φεύγουμε ἐδῶ κι ἐκεῖ. 12 Καί κοπιάζουμε δουλεύοντας μέ τά ἴδια μας τά χέρια. Τήν ὥρα πού μᾶς βρίζουν ἐκεῖνοι πού ἀπιστοῦν στό Εὐαγγέλιο καί μᾶς περιγελοῦν, ἐμεῖς εὐχόμαστε τό καλό τους. Ἐνῶ μᾶς καταδιώκουν, δείχνουμε ἀνοχή στούς διῶκτες μας. 13 Ἐνῶ μᾶς δυσφημοῦν καί μᾶς συκοφαντοῦν, ἀπαν­τοῦμε μέ λόγια γλυκά καί παρηγορητικά. Σάν καθάρματα καί σκουπίδια τοῦ κόσμου γίναμε, ἀποβρά­σματα ἀκάθαρτα τῆς κοινωνίας στά μάτια ὅλων μέχρι τή στιγμή αὐτή. 14 Δέν θέλω μ' αὐτά πού σᾶς γράφω νά σᾶς ντροπιάσω, ἀλλά σάν παιδιά μου ἀγαπητά σᾶς συμβουλεύω. 15 Ναί. Σᾶς συμβουλεύω μέ πατρική λαχτάρα καί στοργή. Διότι, ἐάν ἔχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς καί διδασκάλους ἐν Χριστῷ, δέν ἔχετε ὅμως πολλούς πατέρες. Ἕναν καί μόνο πνευματικό πατέρα ἔχετε, ἐμένα. Διότι ἐγώ μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου σᾶς γέννησα πνευματικά, μέ τή χάρη πού μοῦ ἔδωσε ἡ κοινωνία καί ἡ σχέση μου μέ τόν Χριστό. 16 Ἀφοῦ λοιπόν εἶμαι πατέρας σας, σᾶς παρακαλῶ νά γίνεστε μιμητές μου.


Προβολή άρθρου...

Σάββατο 30 Νοεμβρίου Εὐαγγέλιον: τοῦ Πρωτοκλήτου, 30 Νοεμ., «Εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο» (᾿Ιω. α΄ 35-52)

06 savvato

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱ­στήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. 37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκο­λουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· 39 τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ραββί· ὃ λέγεται ἑρ­μη­νευόμενον διδάσκαλε· ποῦ μένεις; 40 λέγει αὐτοῖς· ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ἦλθον οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ' αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 41 ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολου­θησάντων αὐτῷ. 42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑ­ρή­καμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός· 43 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπε· σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 44 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φί­λιπ­πον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκο­λούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑ­ρή­καμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. 48 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθα­ναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐ­τὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. 49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπε­κρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐ­τῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συ­κῆν εἶδόν σε. 50 ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βα­σιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 51 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶ­πεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συ­κῆς, πιστεύεις; μείζω τού­των ὄψει. 52 καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαί­νοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

35 Τήν ἄλλη μέρα ὁ Ἰωάννης στεκόταν πάλι στό συνη­θι­σμένο μέρος πού κήρυττε, καί μαζί του ἦταν καί δύο ἀπό τούς μαθητές του. 36 Κι ἀφοῦ παρατήρησε μέ εὐλάβεια τόν Ἰησοῦ, πού τή στιγμή ἐκείνη περπατοῦσε, εἶπε: Αὐτός εἶναι τό Ἀρνίο πού παρέδωσε ὁ Θεός Πατέρας του νά θυσιαστεῖ γιά χά­ρη μας. 37 Οἱ δύο μαθητές τόν ἄκουσαν νά τό λέει αὐτό καί ἀκο­λούθησαν τόν Ἰησοῦ. 38 Στράφηκε τότε πίσω ὁ Ἰησοῦς, καί καθώς τούς εἶδε νά τόν ἀκολουθοῦν σιωπηλοί, ἐνῶ εἶχαν μεγάλο πόθο νά τοῦ μιλήσουν, τούς εἶπε: 39 Τί θέλετε καί τί ζητᾶτε ἀπό μένα; Κι ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν: Ραββί (πού σημαίνει Διδάσκαλε), ποῦ μένεις, γιά νά σέ ἐπισκεφθοῦμε καί νά μιλήσουμε μαζί σου; 40 Κι αὐτός τούς εἶπε: Ἐλᾶτε τώρα καί δεῖτε ποῦ μένω. Ἦλ­θαν λοιπόν καί εἶδαν ποῦ μένει, κι ἔμειναν κοντά του τήν ἡμέρα ἐκείνη. Ἡ ὥρα μάλιστα πού συνάντησαν τόν Ἰησοῦ οἱ δύο μαθητές ἦταν περίπου δέκα ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, δηλαδή τέσσερις τό ἀπόγευμα. 41 Ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο αὐτούς μαθητές πού ἄκουσαν ἀπό τόν Ἰωάννη τά ὅσα εἶπε γιά τόν Ἰησοῦ καί τόν ἀκο­λού­θησαν, ἦταν ὁ Ἀνδρέας, ὁ ἀδελφός τοῦ Σίμωνος Πέ­­τρου. 42 Πρίν ὅμως ἀκόμη βρεῖ ὁ ἄλλος μαθητής τόν ἀδελφό του, βρίσκει ὁ Ἀνδρέας πρῶτος τόν ἀδελφό του Σίμωνα καί τοῦ λέει: Βρήκαμε τόν Μεσσία (ὄνομα πού σημαίνει Χριστός). 43 Κι ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει πιά νά νυχτώνει, τόν ἔφερε τήν ἴδια αὐτή μέρα στόν Ἰησοῦ. Κι ὁ Ἰησοῦς τόν κοίταξε μέ βλέμμα ἐρευνητικό καί καλοσυνάτο καί τοῦ εἶπε: Ἐσύ εἶσαι ὁ Σίμων, ὁ γιός τοῦ Ἰωνᾶ. Ἐσύ, ἐπειδή θά γίνεις στερεός στήν πίστη σάν πέτρα, θά ὀνομασθεῖς Κηφᾶς (πού σημαίνει Πέτρος). 44 Τήν ἄλλη μέρα ἀποφάσισε ὁ Ἰησοῦς νά ἀναχωρή­σει γιά τή Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τόν Φίλιππο καί τοῦ λέει: Ἀκολούθησέ με στό ταξίδι πού πρόκειται νά κά­νω. 45 Ὁ Φίλιππος μάλιστα καταγόταν ἀπό τή Βηθσαϊδά, τήν πατρίδα τοῦ Ἀνδρέα καί τοῦ Πέτρου. 46 Βρίσκει στό μεταξύ ὁ Φίλιππος τόν Ναθαναήλ καί τοῦ λέει: Ἐκεῖνον γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωυσῆς στό νόμο καί προανήγγειλαν οἱ προφῆτες, τόν βρήκαμε. Εἶ­ναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιός τοῦ Ἰωσήφ, καί κατάγεται ἀπό τή Ναζαρέτ. 47 Ἀλλά ὁ Ναθαναήλ τοῦ εἶπε: Ἀπό τή Ναζαρέτ, τό κα­κό καί ἄσημο αὐτό χωριό, μπορεῖ νά βγεῖ τίποτε κα­λό; Τοῦ λέει ὁ Φίλιππος: Ἔλα, κι ὅταν τόν δεῖς μέ τά μάτια σου, θά πεισθεῖς. 48 Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τόν Ναθαναήλ νά ἔρχεται κοντά του καί λέει γι' αὐτόν: Νά ἕνας γνήσιος καί πραγματικός Ἰσρα­ηλίτης, πού δέν ἔχει στήν καρδιά του καμία πονηριά καί δόλο, ἀλλά ποθεῖ μέ εἰλικρίνεια νά βρεῖ τήν ἀλή­θει­­α. 49 Τοῦ λέει ὁ Ναθαναήλ: Ἀπό ποῦ μέ ξέρεις; Καί πῶς γνωρίζεις τήν εἰλικρίνεια τῶν μυστικῶν μου σκέψεων καί ἐλατηρίων; Τοῦ ἀποκρίθηκε τότε ὁ Ἰησοῦς: Πρίν ἀκόμη σέ φωνάξει ὁ Φίλιππος, ὅταν ἤσουν κάτω ἀπό τή συκιά καί προσευχόσουν μακριά ἀπό κάθε μάτι ἀν­θρώ­που, ἐγώ μέ τό ὑπερφυσικό καί θεῖο μου βλέμμα σέ εἶ­δα. 50 Τότε ὁ Ναθαναήλ τοῦ ἀποκρίθηκε: Διδάσκαλε, ἐσύ πράγματι εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἐσύ εἶσαι ὁ βασι­λεύς τοῦ Ἰσραήλ πού περιμέναμε σύμφωνα μέ τίς προ­φη­τεῖες. 51 Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: Ἐπειδή σοῦ εἶπα ὅτι σέ εἶδα κάτω ἀπό τή συκιά πιστεύεις; Θά δεῖς πιό μεγάλα καί πιό θαυμαστά πράγματα ἀπ' αὐτά. 52 Καί τοῦ λέει: Ἀληθινά σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἀπό τώ­ρα πού ἄνοιξε ὁ οὐρανός κατά τή βάπτισή μου, θά δεῖτε κι ἐσεῖς τόν οὐρανό ἀνοιγμένο, καί τούς ἀγγέ­λους τοῦ Θε­οῦ νά ἀνεβαίνουν καί νά κατεβαίνουν στόν Υἱό τοῦ Θε­οῦ. Αὐτός ἔγινε καί τέλειος ἄνθρωπος, καί ὡς υἱός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μοναδικός ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀν­θρώ­­­πινου γένους· καί πρόκειται νά ἔλθει καί πάλι ὡς Κρι­­τής ἔνδοξος καθισμένος πάνω σέ νεφέλες. Θά ἀνε­βαί­­νουν καί θά κατεβαίνουν οἱ ἄγγελοι προκειμένου νά ὑπη­­ρετοῦν αὐτόν καί τήν Ἐκκλησία του.


Προβολή άρθρου...

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Εορτή Έναρξης της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης 2013-14: Βίντεο

Χριστιανική Φοιτητική Δράση Θεσ/νίκης [Α]

Το σύνθημά μας μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο.


Προβολή άρθρου...

Εορτή Έναρξης της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης 2013-14: Τραγούδια και Ύμνοι

Χριστιανική Φοιτητική Δράση Θεσ/νίκης [Α]

Τραγούδια και ύμνοι από την χορωδία φοιτητών και φοιτητριών της Χ.Φ.Δ. Θεσσαλονίκης


Προβολή άρθρου...

Ἀλίμονο ἄν ζῶ χωρίς καρδιά…

Ἀλίμονο ἄν ζῶ χωρίς καρδιά. Ἀλίμονο ἄν θρησκεύω χωρίς καρδιά. Ἀλίμονο ἄν τηρῶ τὶς ἐντολές χωρίς καρδιά. Ἄν μοιράζω τὰ πλούτη μου χωρίς καρδιά. Ἄν συγχωρῶ χωρίς καρδιά. Ἄν δίνω καὶ ἄν δίνομαι χωρίς καρδιά. Ἀλίμονο ἄν ἐλεῶ χωρίς καρδιά. Ἀλίμονο ἄν μετανοῶ χωρίς καρδιά. Ἀλίμονο ἄν στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ χωρίς καρδιά. Θὰ μοῦ [...]


Προβολή άρθρου...

Ένα Ηλεκτρόνιο στην Άκρη του Σύμπαντος

Χριστιανική Φοιτητική Δράση Αθηνών [Α]

για φοιτητές Σύλλογος "Ο Μέγας Βασίλειος", Μαυρομιχάλη 32 | 8.00 μ.μ. Ομιλητής: κ. Σταύρος Μποζοβίτης


Προβολή άρθρου...

Νέοι και Εκκλησία: Η σύνδεση έγινε εφικτή;

Χριστιανική Φοιτητική Δράση Αθηνών [Α]

Ανταπόκριση και στιγμιότυπα από την κοινή ομιλία Χ.Φ.Δ. και Χ.Φ.Ε. στα ΑΤΕΙ Αθηνών


Προβολή άρθρου...

Ο Όσιος Μελέτιος ο εν Υψενή της Ρόδου επίσημα από χθές στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΒ´ (12)
Μνήμη το σίου κα θεοφόρου Πατρς μν ΜΕΛΕΤΙΟΥ το κ Λάρδου, δομήτορος γενομένου τς ερς κα σεβασμίας Μονς τς περαγίας Θεοτόκου τς ψενς.

Στίχοι.
Μονν γείρας τ Παρθέν Μαρί,
Μονς κατοικες εκλες τν γγέλων.
Δευτερί δεκάτ Μελέτιος τιμάσθω γλας.

 
 σιος κα θεοφόρος Πατρ μν Μελέτιος, γεννήθηκε περ τ τέλη το 18ου αώνα στ χωρι Λάρδος τς Ρόδου κα νομάστηκε κατ τ γιο Βάπτισμα μμανουήλ. Ο εσεβες γονες του Νικόλαος κα Σταματία1 τν νέθρεψαν κατ τν ποστολικ ρήση «ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου» κα μφύτευσαν στν ψυχή του τν γάπη πρς τν Θε κα τς παραδόσεις το εσεβος μν Γένους. π τ βρεφικ λικία φαινόταν τι ταν «σκεος κλογς» φο ρνονταν ν θηλάσει τ μητρικ γάλα κατ τς νηστίσιμες μέρες τς Τετάρτης κα Παρασκευς. ργότερα, ταν μεγάλωσε, μοίραζε γαθ π τν πατρικ ποθήκη στος φτωχος χωρς ατ ν λαττώνονται, γεγονς πο προκάλεσε τν κπληξη τν γονέων του, πο τν εχαν προηγουμένως πιτιμήσει.

π τν φημέριο τς γενέτειράς του διδάχθηκε νάγνωση κα γραφ κα πιδόθηκε μ ζλο στ μελέτη τν βίων τν γίων τς κκλησίας, τος γνες τν ποίων προσπαθοσε ν μιμηθε σχολάζοντας στν γρυπνία, τν προσευχ κα τ νηστεία. Μέσα στν ψυχή του ναψε θεος πόθος κα προτιμοσε ν ποσύρεται στ δάσος γι ν προσεύχεται περίσπαστος στν Θεό, μ θερμ δάκρυα, λονύκτιες δεήσεις κα γονυκλισίες. συνήθης τόπος πο ποσυρόταν ταν να σπήλαιο στν περιοχ τς ρειπωμένης τότε ρχαίας Μονς τς περαγίας Θεοτόκου το ψους. 

Κάποια νύκτα ν βρισκόταν κοντ στ Μον προσευχόμενος παρατήρησε στήλη πέρλαμπρου φωτς ν κατέρχεται π τν οραν κα ν στέκεται πάνω π να αωνόβιο δένδρο λις. πόρησε βλέποντας τ παράδοξο θέαμα, πλησίασε στ μέρος κενο πο ποδείκνυε τ οράνιο φς κα βρκε μία παλαι Εκόνα τς περαγίας Θεοτόκου. Γονάτισε μ δέος, τν σήκωσε στ χέρια του κα τν σπάστηκε μ πνευματικ χαρ κα γαλλίαση ψάλλοντας μνους δοξολογίας στν Θε κα σματα εγνωμοσύνης στ Θεομήτορα γι τ θαυμαστ εδοκία τς χάριτός της. 


Μία π τς πόμενες νύκτες το μφανίστηκε σ ραμα Μητέρα το Κυρίου λέγοντάς του ν νεγείρει στν τόπο τς ερέσεως ερ Να π᾿ νόματί της κα ν νοικοδομήσει τν κατεστραμμένη Μονή. Παράλληλα το πέδειξε τ μέρος που θ πρεπε ν σκάψει γι ν ξασφαλίσει τ ποσ πο παιτοσε οκοδομή.   σιος πάκουσε κα σκάβοντας κε πο το πέδειξε Θεοτόκος νακάλυψε κάποιο κρυμμένο θησαυρό. χοντας τ βεβαιότητα τς παρουσίας τς χάριτος τς Θεομήτορος ξασφάλισε τν παιτούμενη δεια π τς τουρκικς ρχές, οκοδόμησε τν ερ Να κα γύρω π᾿ ατν κελλιά. λαβε τ γγελικ Σχμα, μετονομάστηκε Μελέτιος κα γκαταστάθηκε κε γωνιζόμενος μ περβάλλοντα ζλο τν καλ γνα τς μοναχικς πολιτείας.

Γι τν περβάλλουσα ρετή του κα τν καθαρότητα τς πολιτείας του ρχιερες2 το τόπου τν χειροτόνησε Διάκονο κα Πρεσβύτερο, το νέθεσε τ διακόνημα τς πνευματικς πατρότητας κα τν γκατέστησε γούμενο τς πανιδρυθείσας Μονς. φήμη του ξαπλώθηκε σ λο τ νησ κα πολλο τν πισκέπτονταν γι ν ξομολογηθον τς μαρτίες τους κα ν κούσουν τς πνευματικς νουθεσίες του. Συχν πισκεπτόταν διος τ χωρι  το νησιο γι ν λειτουργήσει, ν ξομολογήσει τος κατοίκους, ν τος στερεώσει στν ληθιν πίστη κα στ ργα τς εσεβείας κα ν νισχύσει τ φρόνημά τους στς δοκιμασίες πο φίσταντο λόγ τς δουλείας. χοντας χάρη π τν Θε μ τν προσευχή του θεράπευσε σθενες κα λευθέρωσε πολλος δαιμονιζομένους π τν πήρεια τν καθάρτων πνευμάτων3. Εχε στ πακρον τν ρετ τς λεημοσύνης κα κανες π᾿ σους ρχόταν κα ζητοσε τν ρωγή του δν φευγε χωρς ν λάβει τ ναγκαα. Φιλοξενοσε μ βραμιαία διάθεση τος πισκέπτες κα δεχόταν στ Μον τος καταδιωκομένους π τος θωμανος προσφέροντάς τους ντίληψη κα προστασία. Προέτρεπε μ σθένος τος Χριστιανος ν μένουν σταθερο στν πίστη τν πατέρων τους κα ν ζον σύμφωνα μ τν λόγο το Θεο.

διαίτερα πέμενε μακάριος ν διδάσκει τς Χριστιανς γυνακες ν ποφεύγουν τς σαρκικς σχέσεις μ τος λλοθρήσκους κα ν μ συνάπτουν γάμους μ ατούς. Ο διδαχές του νοχλοσαν τος θωμανούς, ο ποοι ψαχναν εκαιρία ν τν δολοφονήσουν. φορμ γι ν κτελέσουν τ σεβ σχέδιά τους στάθηκε περίπτωση τς δελφς νς πιτρόπου τς κκλησίας τς Λάρδου, ποία εχε νομες σχέσεις μ τος θωμανος ζαπτιέδες τς Λίνδου. σιος, ταν τ πληροφορήθηκε, συνέστησε στν δελφό της ν τν παροτρύνει ν σταματήσει τ μαρτωλ ργα της. Τ διο καναν κα ο δημογέροντες το χωριο. Ο συστάσεις τους γιναν γνωστς στος θωμανος κα προκάλεσαν τν ργή τους. Πγαν νύκτα στ Λάρδο, δολοφόνησαν δύο δημογέροντες4 κα πειτα πραν τν δρόμο πρς τ Μον γι ν σκοτώσουν κα τν σιο. πέτυχαν μως το σκοπο τους, γιατ ατς εχε πληροφορηθε τ σχέδιά τους κα εχε ποχωρήσει γκαιρα π τ Μοναστήρι.

χοντας πόθο γι συχαστικ ζω σιος ποσυρόταν συχν σ να κοντιν σπήλαιο, τν παρξη το ποίου δν γνώριζαν ο λλόθρησκοι. πιστρέφοντας κάποια μέρα στ Μον νας τορκος, νόματι λς, εδε ν τν συνοδεύει κάποια ραία γυναίκα κα κανε πονηρς σκέψεις γι᾿ ατόν. Τν κολούθησε κα τν εδε ν εσέρχεται στν Ναό μαζ μ τν γυνακα. Μετ π λίγο εσλθε κα ατς λλ μέσα πρχε μόνο σιος προσευχόμενος. ρχισε ν τρέμει κα τ μέλη του παράλυσαν. Κατάλαβε τι γυναίκα ταν Θεοτόκος κα πεσε στ πόδια του ζητώντας συγχώρηση γι τν πονηρ λογισμό του. σιος τν θεράπευσε κα κενος π εγνωμοσύνη φιέρωσε στν εκόνα τς Παναγίας τ μέχρι σήμερα σωζόμενο χρυσ περιλαίμιο. λλοτε πάλι σιος βρισκόταν στ Λάρδο κα θέλησε ν πιστρέψει στ Μον μέσα στ νύκτα. Τ ποτάμι εχε πλημμυρίσει κα διάβαση ταν δύνατη. Ατς μως δν πέστρεψε, κανε τ σημεο το Σταυρο πάνω στ νερά, πέρασε μ θαυμαστ τρόπο χωρς ν βραχε κα συνέχισε τ δρόμο του, ποος φωτιζόταν π να οράνιο φς πο κινονταν μπροστά του καθς πεζοποροσε, πως μαρτύρησαν κάποιοι βοσκο πο γιναν ατόπτες το παραδόξου πράγματος.

Θες πέτρεψε σιος στ τέλη τς πιγείου ζως του ν δοκιμαστε κα ν παληθευτε στ πρόσωπό του τ ψαλμικό «Κύριε δοκίμασάς με, κα γνως με». νας Τορκος διέφθειρε κα κατέστησε γκυο μία Χριστιαν π τ Λάρδο, νόματι Πελαγία, ποία πασχε π νοητικ στέρηση. ταν γινε γνωστ γκυμοσύνη της, ο τορκοι τν νάγκασαν ν ποδείξει τν σιο ς πατέρα το κυοφορουμένου βρέφους. Τν κατήγγειλαν στν Μητροπολίτη5 Ρόδου, ποος τν κάλεσε σ πολογία. μακάριος Μελέτιος, πο βρισκόταν δη σ προχωρημένη λικία, δν μπόρεσε ν ντέξει τς ατιάσεις κα ξέπνευσε μπροστ στ πόδια το ρχιερέως. συκοφαντία μως ποκαλύφθηκε ταν θέλησαν ν τοιμάσουν γι τν ταφ τ σμά του κα ρχιερες δωσε ντολ ν κηδευθε τ ξαϋλωμένο π τος γνες τς γκρατείας σκήνωμά του στν περίβολο το Μητροπολιτικο Ναο τν Εσοδίων τς περαγίας Θεοτόκου. ταν ργότερα νοίχθηκε τάφος του βρέθηκαν εωδιάζοντα τ λείψανά του ες μαρτύριον τς γιότητάς του. Σήμερα στν ερ Μον τς ψενς φυλάσσεται τιμία κάρα κα μικρ μέρος τν τιμίων λειψάνων του.

σιος λαβε π τν Θε τ χάρη ν νεργε θαύματα σ σους μ πίστη τν πικαλονται κα ζητον τν ντίληψη κα προστασία του. Πολλς φορς χει παρουσιαστε σ σθενες δηλώνοντας τ νομά του κα θεραπεύοντάς τους π σθένειες. Συγκλονιστικ εναι μαρτυρία εσεβος Χριστιανο π τν ρχάγγελο ποος τν συνάντησε καθ᾿ δν ξω απ τ χωρι Πυλώνα, κα τν μετέφερε μ τ ατοκίνητό του μέχρι ξω π τν Λάρδο, στ διασταύρωση το δρόμου πο δηγε στ Μοναστήρι. ταν λθε στ Μον κα προσκύνησε τν Εκόνα του κατάλαβε ποις ταν λικιωμένος Κληρικς τν ποο εχε συναντήσει κα φυγε διακηρύσσοντας παντο τ θαυμαστ μφάνεια το σίου.

πολυτίκιον. χος α΄. Τς ρήμου πολίτης.

Τν φωστρα τς Λάρδου, οδονήσου τ καύχημα, κα τς ψενς το σεμνείου, θεοφόρον δομήτορα, Μελέτιον τιμήσωμεν πιστοί, ς σκεος ορανίων ρετν· πρυτανεύει γρ θαυμάτων τς δωρεάς, τος πόθ ναβοσι· Δόξα τ σέ δοξάσαντι Χριστ, δόξα τ σ θαυμαστώσαντι, δόξα τ νεργοντι δι σο, πσιν άματα.

Κοντάκιον. χος πλ. δ΄. Τ περμάχ.

Ως βιοτς σκητικς όδον μυρίπνοον,
κα ρετν θεοειδν σκεος πολύτιμον,
εφημομέν σε Μελέτιε γηθοσύνως.
λλ᾿ ς χων παῤῥησίαν πρς τν Κύριον,
κ παντοίων συμφορν μς διάσωσον,
τος βοντάς σοι· Χαίροις Πάτερ σάγγελε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις τν σίων μιμητής, κα ζως γίας, θεόπνους φηγητής· χαίροις Θεοτόκου, γνήσιος θεράπων, Μελέτιε θεόφρον, γγέλων σύσκηνε.

Πηγή: http://ipseni.blogspot.gr


Προβολή άρθρου...