ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Τετάρτη 30 Ἀπριλίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Εὐαγγέλιον Σαβ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Συγκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς δώδεκα» (Λκ. θ΄ 1-6)

1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν·

2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κη­ρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθε­νοῦντας,

3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μη­δὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν.

4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 

5 καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς. 

6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχον­το κατὰ τὰς κώμας εὐαγ­γε­λιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

1 Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς κάλεσε ὅλους μαζί τούς δώδεκα μαθητές του, τούς ἔδωσε θαυματουργική δύναμη καί ἐξουσία πάνω σέ ὅλα τά δαιμόνια, καθώς καί τό χάρισμα νά θεραπεύουν ἀσθένειες. 

2 Καί τούς ἔστειλε νά κηρύττουν τό κήρυγμα γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά θεραπεύουν τούς ἀρρώστους, ἐπιβεβαιώνοντας μέ τίς θαυματουργικές θεραπεῖες τήν ἀλήθεια καί τήν ἀξιοπιστία τοῦ κηρύγματός τους. 

3 Τούς εἶπε ἀκόμη: Μήν παίρνετε τίποτε μαζί σας στό δρόμο πού θά πηγαίνετε· οὔτε ραβδιά, οὔτε ταξιδιωτικό σακίδιο, οὔτε ψωμί, οὔτε χρήματα, οὔτε νά ἔχετε καί νά φορᾶτε μαζί δύο ἐσωτερικά ροῦχα, ὅπως συ­νη­θίζουν νά κάνουν οἱ ταξιδιῶτες. 

4 Καί σ' ὅποιο σπίτι μπεῖτε γιά νά σᾶς φιλοξενήσουν, ἐκεῖ νά μένετε γιά ὅλο τό διάστημα τῆς παραμονῆς σας στήν πόλη ἐκείνη. Κι ἀπ' αὐτό τό σπίτι νά βγαίνετε ὅ­ταν εἶναι νά φύγετε ὁριστικά ἀπ' τήν πόλη ἤ τό χωριό αὐ­τό. 

5 Καί γιά ὅσους τυχόν δέν σᾶς δεχθοῦν, ὅταν θά φεύγετε ἀπό τήν πόλη ἐκείνη, τινάξτε καλά ἀπ' τά πόδια σας ἀκόμη καί τή σκόνη πού τυχόν σᾶς κόλλησε ἀπ' τό χῶμα της· γιά νά ὑποδηλώσετε ἔτσι ὅτι δέν πήρατε τίποτε μαζί σας ἀπ' αὐτήν, οὔτε ἔχετε καμία σχέση μαζί της· καί γιά νά εἶναι αὐτό μιά ἔνδειξη διαμαρτυρίας καί ἕνας ἔλεγχος ἐναντίον τους τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 

6 Καί οἱ ἀπόστολοι ξεκίνησαν τήν περιοδεία τους. Περ­­νοῦσαν ἕνα-ἕνα τά διάφορα χωριά πού συνα­ντοῦ­σαν, καί κήρυτταν τό εὐαγγέλιο. Ἐπιβεβαίωναν μάλιστα καί ἐπι­σφράγιζαν τό κήρυγμά τους μέ τίς θαυματουργικές θε­­­ραπεῖες πού ἔκαναν σ' ὅλα τά μέρη ἀπό τά ὁποῖα περ­νοῦσαν.

 

ΠΗΓΗ

 

Τετάρτη 30 Ἀπριλίου ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἀπόστολος –μετὰ τοῦ ἐν τῷ μηνολογίῳ προκειμένου– τοῦ ἀποστόλου, ὃν ζήτει Σαβ. δ΄ ἑβδ. Πράξ., «Κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ῾Ηρῴδης» (Πρξ. ιβ΄ 1-11)

1 Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν και­ρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴ­δης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖ­ρας κα­κῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.

2 ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ.

3 καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων·

4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ.

5 ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ.

6 Ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυ­κτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρα­­τιωτῶν δεδεμένος ἁλύ­σε­σι δυσί, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν.

7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· ἀνάστα ἐν τάχει· καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν.

8 εἶπέ τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· περίζωσαι καὶ ὑπό­δη­σαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησε δὲ οὕτω. καὶ λέγει αὐτῷ· περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.

9 καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.

10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλ­θον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σι­δηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς, καὶ ἐξελ­θόντες προ­ῆλθον ρύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ.

11 καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

1 Ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ βασιλιάς Ἡρώδης Ἀγρίππας ὁ Α΄, ἐγγονός τοῦ μεγάλου Ἡρώδη, ἔβαλε χέρι σέ με­ρι­κούς ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τούς κακο­ποι­ή­σει.

2 Ἔτσι θανάτωσε μέ ἀποκεφαλισμό τόν Ἰάκωβο, τόν ἀδελφό τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.

3 Κι ὅταν εἶδε ὅτι καί οἱ ἄρχοντες καί ὅλος ὁ λαός τῶν Ἰουδαίων εὐχαριστήθηκαν μέ τήν ἐνέργειά του αὐτή, ἀποφάσισε στή συνέχεια νά συλλάβει καί τόν Πέτρο. Ἦταν μάλιστα τότε οἱ ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων.

4 Τόν συνέλαβε λοιπόν καί τόν ἔκλεισε στή φυλακή παραδίδοντάς τον σέ τέσσερις τετράδες στρατιωτῶν γιά νά τόν φρουροῦν. Διότι ἤθελε μετά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα νά τόν ἀνεβάσει στό δικαστήριο καί νά τόν δικάσει μπροστά στό λαό. 

5 Ἔτσι λοιπόν ὁ Πέτρος φρουροῦνταν μέσα στή φυλακή. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως τῶν Ἱεροσολύμων ἀνέπεμπε στό Θεό ἀδιάκοπα πολλές καί θερμές προσευχές γιά τή διάσωσή του. 

6 Τήν προηγούμενη λοιπόν νύχτα τῆς ἡμέρας ἐκείνης πού ὁ Ἡρώδης σκόπευε νά τόν ὁδηγήσει στό δικαστήριο, ὁ Πέτρος κοιμόταν ἥσυχα ἀνάμεσα σέ δύο στρα­τι­ῶ­τες δεμένος μέ δύο ἁλυσίδες, ἐνῶ φρουροί μπροστά στή θύρα φύλαγαν τό δεσμωτήριο. 

7 Ξαφνικά ἕνας ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε καί φῶς ἔλαμψε μέσα στό κελλί πού κοιμόταν ὁ Πέτρος. Τό­τε ὁ ἄγγελος ξύπνησε τόν Πέτρο σκουντώντας τον μέ δύναμη στό πλευ­ρό, καί τοῦ εἶπε: Σήκω γρήγορα. Κι ἀμέ­σως ἔπε­σαν οἱ ἁλυσίδες ἀπό τά χέρια του. 

8 Τοῦ εἶπε ἀκόμη ὁ ἄγγελος: Δέσε τή ζώνη στό χιτώνα σου καί τά σανδάλια στά πόδια σου. Καί ὁ Πέτρος ἀμέ­σως ἔκα­νε ὅπως διατάχθηκε. Τότε τοῦ λέει ὁ ἄγ­γε­λος: Φόρεσε τό ἐξωτερικό σου ροῦχο καί ἀκο­λού­θη­­σέ με. 

9 Καί ὁ Πέτρος βγῆκε ἀπό τό κελλί καί ἀκολουθοῦσε τόν ἄγγελο. Δέν εἶχε ἀντιληφθεῖ ἀκόμη ὅτι εἶναι πραγματικό αὐτό πού γινόταν ἀπό τόν Θεό μέσῳ τοῦ ἀγ­γέ­λου. Νόμιζε δηλαδή ὅτι βλέπει στόν ὕπνο του κάποια ὀπτασία. 

10 Ἀφοῦ πέρασαν τόν πρῶτο καί τόν δεύτερο φρουρό, ἦλθαν στή σιδερένια ἐξώπορτα πού ὁδηγοῦσε ἀμέσως στήν πόλη. Καί ἡ πόρτα αὐτή ἄνοιξε ἀπό μόνη της καί βγῆκαν ἔξω. Πέρασαν μαζί ἕνα στενό καί ξαφνικά ὁ ἄγ­γε­λος ἐξαφανίστηκε ἀπό τά μάτια τοῦ Πέτρου. 

11 Τότε ὁ Πέτρος συνῆλθε ἀπό τήν κατάσταση τῆς ἐκ­πλή­ξεως καί τῆς ἐκστάσεως, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας νόμι­ζε ὅτι ἔβλεπε ὅραμα, καί εἶπε: Τώρα καταλαβαίνω ὅτι πραγματικά ἔστειλε ὁ Κύριος τόν ἄγγελό του καί μέ ἐλευ­­­­θέρωσε ἀπό τό κακοῦργο χέρι τοῦ Ἡρώδη κι ἀπό κάθε κακό πού ὁ λαός τῶν Ἰουδαίων περίμενε νά πάθω.

 

ΠΗΓΗ

 

Οι Ουρανοί Διηγούνται - Νέα Έκδοση της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης

 

Οι Ουρανοί Διηγούνται

Συγκλονιστικές εμπειρίες στο Κοσμοδρόμιο της Ρωσίας

Σκληρόδετο, Σχήμα: 17×17, ISBN:978-960-99278-1-9

 

Από τη μία πλευρά όταν δεις τη γη [από το διάστημα] δεν μπορείς αμέσως να συνειδητοποιήσεις ότι είναι πραγματικότητα. Μετά συνήθισα – όχι συνήθισα, μάλλον ηρέμησα. Από την άλλη, βλέπεις πόσο μικρή είναι, πόσο εύθραυστη… Και είμαστε έτσι εδώ σαν μια οικογένεια, τόσο λεπτά είναι όλα…

Τίποτα δεν μιλάει στον άνθρωπο για τον Θεό, όσο ο ουρανός!

Στην νέα έκδοση της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης, ο ιερομόναχος π. Ιώβ Τάλατς, εξομολόγος των αστροναυτών και λειτουργός του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Αστερούπολη της Μάσχας (Κέντρο Εκπαίδευσης Αστροναυτών «Γιούρι Γκαγκάριν»), και ο κοσμοναύτης Βαλέριος Κόρζουν, μέσα από δύο συνεντεύξεις – η μία έντυπη και η άλλη με ζωντανό λόγο και εικόνα – διηγούνται συγκλονιστικές εμπειρίες από τον θαυμαστό κόσμο του διαστήματος.

Η έκδοση περιλαμβάνει βιβλίο 77 σελίδων και DVD-VIDEO διάρκειας 73′ και τιμάται 9€.
Αναζητήστε το στα κατά τόπους βιβλιοπωλεία της Αδεφότητος Θεολόγων "ο Σωτήρ", καθώς και σε άλλα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.

https://vimeo.com/93231361

 

--
Χριστιανική Φοιτητική Δράση
www.xfd.gr

ΤΑ ΄΄ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ'' ΠΑΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ!!! (ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2014)

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ο Ιωνάς και το κήτος

 


Πώς μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος στην κοιλιά ενός κήτους; Και μάλιστα ένας Προφήτης ;
Θα επιβιώσει μέσα εκεί; Και θα σωθεί τελικά;
Θα μπορέσει να κηρύξει τον λόγο του Θεού ;
Και θα σωθούν οι άνθρωποι από το κήρυγμά του ;
 

Σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτηματικά απαντάει το θεόπνευστο βιβλίο του Ιωνά, ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Απαντάει σε μικρούς και σε μεγάλους …

(ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ)

Σχήμα 20Χ28, σελίδες 32, τιμή λιανικής :  7  ευρώ

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φωτεινή Π. Τσομάκου
E- mail:    tsomakouf@gmail.com  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ :
Βιβλιοπωλεία:  «Ο  ΣΩΤΗΡ»  www.osotir.gr

                        


Προβολή άρθρου...

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Εὐαγγέλιον: Παρασκ. διακαιν., «῏Ηλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Καπερναούμ» (᾿Ιω. β΄ 12-22)

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμεινεν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 13 καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθη­μέ­­νους. 15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψε, 16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· ἄρατε ταῦ­τα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶ­κον ἐμπορίου. 17 ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθη­ταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. 18 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶ­­πεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν να­-ὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγε­ρεῖς αὐτόν; 21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νε­κρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μα­θηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλε­­γε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γρα­φῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Ὕστερα ἀπό τό θαῦμα αὐτό κατέβηκε στήν Κα­περ­ναούμ αὐτός καί ἡ μητέρα του κι ἐκεῖνοι πού θε­ω­ροῦ­ν­ταν ἀπό τόν πολύ κόσμο ἀδελφοί του καί οἱ μαθητές του, καί ἔμειναν ἐκεῖ ὄχι πολλές ἡμέρες. 13 Καθώς πλησίαζε τότε τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων, ἀνέ­βη­κε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα. 14 Καί μέσα στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ βρῆκε ἀν­θρώ­­­­πους πού πουλοῦσαν βόδια καί πρόβατα καί πε­­­­ρι­­­στέρια γιά ἐκείνους πού θά προσέφεραν μ' αὐτά θυ­­­σί­­ες. Βρῆκε ἀκόμη καί τούς ἀργυραμοιβούς, πού ἀν­τάλ­­­­­­­λα­ζαν τά ξένα νομίσματα τῶν προσκυνητῶν μέ ἰου­δα­ϊ­­­κά, νά κάθονται στά τραπέζια τους. 15 Τότε ἔφτιαξε ἕνα μαστίγιο ἀπό σκοινιά καί τούς ἔ­βγα­λε ὅλους ἔξω ἀπό τόν περίβολο τοῦ ναοῦ. Συνάμα ἔβγα­λε καί τά πρόβατα καί τά βόδια, καί σκόρπισε κάτω τά νο­­μίσματα τῶν ἀργυραμοιβῶν καί ἀναποδογύρισε τά τραπέζια τους. 16 Καί σ' ἐκείνους πού πουλοῦσαν τά περιστέρια εἶπε: Σηκῶστε τα ἀπό ἐδῶ. Μή μετατρέπετε τό σπίτι τοῦ Πατέρα μου σέ ἐμπορικό κατάστημα. 17 Θυμήθηκαν τότε οἱ μαθητές του αὐτό πού ἦταν γραμ­­­μέ­νο στούς Ψαλμούς: «Πατέρα μου, ὁ ζῆλος πού ἔ­χω γιά τή δόξα τοῦ οἴκου σου, σάν φωτιά θά καταφλέξει καί θά καταφάει ὁλόκληρο τό ἐσωτερικό μου». 18 Ὕστερα λοιπόν ἀπ' αὐτά πού ἔκανε στό ἱερό, πῆραν τό λόγο οἱ Ἰουδαῖοι καί τοῦ εἶπαν: Ποιό σημεῖο ἔχεις νά μᾶς δείξεις πού νά ἀποδεικνύει καί νά ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔχεις πράγματι τήν ἐξουσία νά τά κάνεις αὐτά; 19 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Γκρεμίστε τό ναό αὐτό, καί σέ τρεῖς ἡμέρες θά τόν ξαναχτίσω μόνο μέ τή δύ­ναμή μου. Διότι θά ἀναστηθῶ ἀπό τόν τάφο ὡς ζω­ν­τα­νός ναός τοῦ Θεοῦ καί ἀθάνατη κεφαλή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μου. Καί ἡ Ἐκκλησία μου αὐτή θά ἀντικαταστήσει γιά πάντα τό ναό σας, πού θά καταστραφεῖ. 20 Εἶπαν λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι: Σαράντα ἕξι χρόνια χρειά­­­­­­­στη­καν γιά νά κτισθεῖ ὁ ναός αὐτός, κι ἐσύ θά τόν κτίσεις μέσα σέ τρεῖς ἡμέρες; 21 Ἐκεῖνος ὅμως ἐννοοῦσε τόν ἀσυγκρίτως λαμπρότερο καί ἁγιότερο ναό τοῦ σώματός του. Καί βεβαίωνε ἔτσι προφητικά ὅτι μετά τό σταυρικό θάνατό του θά ἀνέ­σται­νε τόν ναό αὐτό τοῦ σώματός του ἀπό τόν τάφο. 22 Ὅταν λοιπόν ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, θυμή­θη­καν οἱ μαθητές του ὅτι στήν περίσταση αὐτή αὐτό ἐν­νοοῦσε. Καί ἐνισχύθηκε ἡ πίστη τους τόσο στήν Ἁγία Γρα­φή, ὅπου εἶχε προφητευθεῖ ἡ Ἀνάσταση, ὅσο καί στό λόγο πού εἶπε ὁ Ἰησοῦς.

 

ΠΗΓΗ

 

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ἀπόστολος: τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ᾿Απρ. 25, «Ταπεινώθητε ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Πέτ. ε΄ 6-14)

6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. 7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν, 8 νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περι­πατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ. 9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτε­λεῖσθαι. 10 Ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον πα­θό­ν­τας, αὐτὸς καταρτίσει ὑ­μᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμε­­­λιώσει· 11 αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογί­ζο­­μαι, δι' ὀλίγων ἔγρα­­­­­ψα, πα­ρα­καλῶν καὶ ἐπι­μαρτυρῶν ταύ­την εἶναι ἀλη­­θῆ χάριν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν ἑστήκατε. 13 Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου. 14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Ταπεινωθεῖτε λοιπόν κάτω ἀπό τό δυνατό χέρι τοῦ Θεοῦ, γιά νά σᾶς ὑψώσει στόν κατάλληλο καιρό, ὅταν θά ἀποκαλυφθεῖ ὁ Κύριος τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας του παρουσίας. 7 Ὅλες τίς ἀνήσυχες φροντίδες πού σᾶς προκαλοῦν οἱ διωγμοί ἀφῆστε τις μέ ἐμπιστοσύνη πάνω στόν Κύριο, διότι αὐτός νοιάζεται καί ἐνδιαφέρεται γιά σᾶς. 8 Ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί. Ὁ ἀντί­­­παλος καί κατήγορός σας διάβολος σάν λιοντάρι πού βρυχᾶται περπατᾶ μέ μανία καί ζητᾶ ποιόν νά ἀπο­μα­κρύνει ἀπό τήν πίστη, γιά νά τόν καταβροχθίσει. 9 Ἀντισταθεῖτε στόν ἀντίπαλό σας αὐτόν στηριγμένοι ἀκλό­νητα στήν πίστη. Καί παρηγορηθεῖτε γνωρίζοντας ὅτι τά ἴδια ἀκριβῶς παθήματα ἀντιμετωπίζουν ὅλοι οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί σας πού εἶναι διασκορπισμένοι στόν κόσμο πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό. 10 Καί ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή κάθε δωρεᾶς καί σᾶς κάλεσε διαμέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν αἰώ­­­νια δό­ξα τοῦ οὐρανοῦ, ἀφοῦ γιά λίγο χρόνο ὑπο­­στεῖ­τε πρό­­­σκαιρα παθήματα καί θλίψεις, αὐτός θά σᾶς καταρ­τί­σει, θά σᾶς στηρίξει, θά σᾶς ἐνδυναμώσει, θά σᾶς θε­­με­λιώσει. 11 Σ' αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 12 Μέ τή βοήθεια τοῦ Σιλουανοῦ, τοῦ ἔμπιστου ἀδελ­φοῦ, σᾶς ἔγραψα τήν ἐπιστολή αὐτή, ὅπως νομίζω, μέ λίγα λόγια· καί σᾶς προτρέπω καί σᾶς δίνω τή μαρτυρία ὅτι αὐτά πού σᾶς ἔγραψα εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη καί ἡ χάρις πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Θεός, στήν ὁποία μένετε στα­θεροί μέ τήν πίστη καί τήν ὑπακοή σας. 13 Σᾶς στέλνει χαιρετισμούς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, πού μοιάζει μέ τή Βαβυλώνα ἐξαιτίας τῆς διαφθορᾶς τῶν κατοίκων της. Ἡ Ἐκκλησία της ὅμως εἶναι ἐκλεκτή, διότι τήν διάλεξε ὁ Θεός, ὅπως κι ἐσᾶς. Μαζί μ' αὐτήν σᾶς ἀσπάζεται καί ὁ Μᾶρκος, τό πνευματικό μου παιδί. 14 Χαιρετῆστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ φίλημα ἁγνῆς καί ἁγίας ἀγάπης. Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ὅλοι ἐσεῖς πού ἀποτελεῖτε ἕνα σῶμα, καθώς εἶστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀμήν.

 

ΠΗΓΗ

 

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Δεν ψωνίζουμε την Κυριακή των Βαϊων! Βεβηλώνουν για πρώτη φορά την Αγία και Μεγαλη Εβδομάδα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας, ο θεμελιώδης νόμος στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μας, επί δυο αιώνες, αρχίζει με το «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαίρετου Τριάδος».

Από το πρώτο Σύνταγμα, με την ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», το οποίο ψηφίστηκε από την Α' Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου 1822 στην Επίδαυρο και αναθεωρήθηκε το 1823  από τη Β' Εθνοσυνέλευση  στο Άστρος της Κυνουρίας, και όλα τα μετέπειτα Συντάγματα, του 1827, του 1832, του 1844, του 1864 (αναθεώρηση 1911), του 1927, του 1952, καθώς και το τελευταίο (ΦΕΚ 120 Α/20-6-2008), το Σύνταγμα του 1975 το οποίο ισχύει με τις αναθεωρήσεις (1986, 2001, 2008), γίνεται αναφορά «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαίρετου Τριάδος».

Λογικά λοιπόν, οι νόμοι που απορρέουν από το Σύνταγμά μας, πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη Βουλή του Ενός Τριαδικού Θεού. Αυτού, στον οποίο πιστεύει η πλειοψηφία του πληθυσμού της Ελλάδος, το πλήρωμα της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησιάς που είναι και η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα (άρθρο 3 Συντάγματος).

Αλλά δυστυχώς, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει συχνά το εντελώς αντίθετο. Από την προσχώρηση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1981) και στη συνέχεια την είσοδο της «τρόικα» στην Ελλάδα (2010), δημιουργούνται θεσμοί και διατάξεις, ψηφίζονται νόμοι και λαμβάνονται αποφάσεις, που φαινομενικά κάνουν την Ελλάδα πιο σύγχρονη και προοδευτική, εφάμιλλη των μεγάλων κρατών της Ευρώπης στην πραγματικότητα όμως, την κάνουν να χάνει την Ορθοδοξία της τον Ελληνισμό της, αλλά και την οικονομία της.  

Η ελληνική βουλή, τα τελευταία χρόνια, ψηφίζει αντίθετα προς τη Βουλή του Ενός Τριαδικού Θεού.

***  

Θα αναφερθούμε σε έναν μόνο από τους εκατοντάδες τέτοιους νόμους που ψηφίστηκαν στην μεταμνημονιακή εποχή. Το νόμο 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013). Με το άρθρο 16 ''λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές'' καταργήθηκε αυτό που για χρόνια γνωρίζαμε και βιώναμε, η ''Κυριακή αργία''. Σε επτά (7) κατονομαζόμενες Κυριακές του χρόνου, τις Κυριακές στις περιόδους των εκπτώσεων, τις δυο Κυριακές προ των Χριστουγέννων και την Κυριακή των Βαΐων, όλα τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα μπορούν να είναι ανοικτά. Για τις υπόλοιπες Κυριακές του χρόνου αποφασίζει κατά τόπους, η οικεία Αντιπεριφέρεια.

 

Καταργήθηκε η θεοπαράδοτη αργία της Κυριακής, η αρχαιότερη χριστιανική γιορτή η οποία καθιερώθηκε ως γιορτή και αργία από τον β' μ.Χ. αιώνα.

Καταργήθηκε η αργία της Κυριακής την οποία ο Μ. Κωνσταντίνος, μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων (313), την όρισε με τον πρώτο του νόμο, στις 7-3-321, ως ημέρα αναπαύσεως, αγαλλιάσεως, θείας λατρείας και αγαθοεργίας, ἡ Κυριακή αργία ἡ σεβαστή ημέρα του ηλίου (εξ ου και το Sun-day).

Καταργήθηκε η αργία της Κυριακής, την οποία σειρά νομοθετημάτων την τιμούσαν, την σέβονταν και την προστάτευαν από το 1928 (Διάταγμα 23-11-1928, Ν. 4388/1929, Π.Δ του 1930 ΦΕΚ 78 Α/14-3-1930, Ν. 4504/1966, Β.Δ 748/1966 ΦΕΚ 179 Α/13-9-1966). Από τότε (άρθρο 4 Ν. 4388/1929), είχε προβλεφτεί, κατ εξαίρεση, να είναι ανοικτά τα καταστήματα μόνο την τελευταία Κυριακή του χρόνου με την παρατήρηση αν η εορτή των Χριστουγέννων συμπίπτει με Κυριακή, η εξαίρεση να ισχύει για την προτελευταία Κυριακή. Η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε μέχρι και τα Χριστούγεννα του 2012.Τα Χριστούγεννα του 2013, εφαρμόστηκε ο νέος νόμος 4177/2013 για δυο Κυριακές και τώρα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και στην Κυριακή των Βαΐων (13-4-2014).

 

Μάλιστα, ενόψει του Πάσχα, κυκλοφόρησε διαφημιστικό φυλλάδιο αλυσίδας πολυκαταστημάτων, όπου στο εξώφυλλο με έντονα κόκκινα κεφαλαία γράμματα γράφει : «ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ! Με τις αγορές σας από 27 Μαρτίου μέχρι και 12 Απριλίου, σας δίνουμε δωροεπιταγές των 5 ευρώ. Οι δωροεπιταγές όμως, θα εξαργυρωθούν αποκλειστικά την Κυριακή (σ.σ των Βαΐων) 13 Απριλίου»…

 

Ναι !!! Την Κυριακή των Βαΐων, με το νόμο, ενός υποτίθεται ορθόδοξου χριστιανικού κράτους, τα καταστήματα θα είναι ανοικτά για τις αγορές μας.

 

Την Κυριακή των Βαΐων, αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, στην Ορθόδοξη Ελλάδα, αντί οι Χριστιανοί να καλούνται να κατακλύσουν τους Ορθόδοξους Ναούς, το πρωί στη Θεια Λειτουργία με τα βάγια στα χέρια να προϋπαντήσουν τον Κύριο ψάλλοντας το : «Ωσαννά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ» και το βράδυ, στην Ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Δευτέρας), να Του ζητήσουν τη στολή της ψυχής και να μη μείνουν εκτός νυμφώνος, καλούνται να κατακλύσουν τις αγορές.

 

Απίστευτο !!! Ἡ Κυβέρνηση υπηρετώντας τα καταχθόνια σχέδια του Διεθνούς Σιωνισμού, που επιδιώκει να καταργήσει την αργία της Κυριακής – αυτή είναι ἡ αλήθεια – βρήκε τον τρόπο να ανορθώσει την ελληνική οικονομία και επιτέλους ἡ Ελλάδα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Πραγματικό θαύμα !!!                                              

Σε όσους – διότι δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν και υγιείς φωνές στο Κοινοβούλιο, οι οποίες όμως χάνονται και πνίγονται – ντόπιους απάτριδες, άθρησκους, υποτακτικούς, που μας κυβερνούν και προσδοκούν οφέλη για την πατρίδα, με την κατάργηση της Κυριακής αργίας, τους λέμε ότι θα αποτελέσουν τη ντροπή των επόμενων γενιών και τους υπενθυμίζουμε :

τα λόγια του Ψαλμωδού : «Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών και αθετεί βουλάς αρχόντων η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει» καθώς και

τα λόγια του αγίου Κοσμά του Αιτωλού: «ἘκεΙνο τὸ κέρδος ποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴ εἶνε ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι (σ.σ στην πατρίδα) σας καὶ ὄχι εὐλογίαν».

 

Εμείς, οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι καιρός να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να μην αφεθούμε στα χεριά των ανθρώπων βουλευτών ανταρτών της Βουλής του Θεού και του αιωνίου Νόμου Του.

.

 

 

Αλεξανδρούπολη     Απρίλιος 2014

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

 

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΓΙΑΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ “ΚΟΥΦΗ” ή “ΒΟΥΒΗ” ΕΒΔΟΜΑΔΑ , Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

 

H έκτη και τελευταία εβδομάδα της Μεγ. Σαρακοστής ονομάζεται "Εβδομάδα των Βαϊων". Για έξι μέρες πριν το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαϊων η λατρεία της Εκκλησίας μας ωθεί ν' ακολουθήσουμε το Χριστό καθώς πρώτος αναγγέλει τοθάνατο του φίλου Του και κατόπιν αρχίζει το ταξίδι Του στη Βηθανία και στην Ιερουσαλήμ. Στο κέντρο της προσοχής είναι ο Λάζαρος – η αρρώστεια του, ο θάνατός του, ο θρήνος των συγγενών του και η αντίδραση του Χριστού σ' όλα αυτά. Η τελευταία εβδομάδα δηλαδή περνάει με πνευματική περισυλλογή πάνω στην ερχόμενη συνάντηση του Χριστού με το θάνατο – πρώτα στο πρόσωπο του φίλου Του Λαζάρου, έπειτα στο θάνατο του ίδιου του Χριστού. Πλησιάζει η "ώρα του Χριστού" για την οποία τόσο συχνά μιλούσε και προς αυτήν προσανατολιζόταν όλη η επίγεια διακονία Του. Η ανάσταση του Λαζάρου έγινε για να βεβαιωθούμε για "Την κοινήν ανάστασιν". Είναι κάτι το συναρπαστικό να γιορτάζουμε κάθε μέρα για μια ολοκληρη εβδομάδα αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, που αργά αργά πλησιάζει, να γινόμαστε μέρος της, να νιώθουμε με όλο το είναι μας αυτό που υπονοεί ο Ιωάννης με τα λόγια του:"Ιησούς ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθόντας… ενεβριμήσατο τω πνεύματι και ετάραξεν εαυτόν… και εδάκρυσεν" (Ιωάν. 11, 33-35) .Μέσα στη λειτουργική ορολογία, το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαϊων είναι η"έναρξη του Σταυρού". (Ι.Μ.Π).

Παρά ταύτα ο ευσεβής λαός μας αποκαλεί την εβδομάδα αυτή «κουφή» η «βουβή» με μοναδική δικαιολογία ότι την Εβδομάδα αυτή δεν τελούνται Ακολουθίες και ως εκ τούτου δεν σημαίνει ούτε η καμπάνα οπότε ούτε λέμε(Ακολουθία) ούτε ακούμε(Καμπάνα)αυτήν την Εβδομάδα. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Αρκεί μια ματιά στα Λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας για να μας πείσει ότι,όχι «βουβή» και «κουφή»δεν είναι αυτή η Εβδομάδα αλλά αντίθετα όπως είδαμε και πιο πάνω είναι πλήρης μηνυμάτων και Θεολογικών εννοιών γύρω από το Μυστήριο του θανάτου. Παλαιότερα αυτό εκαλλιεργείτο και από τους ίδιους τους ιερείς σαν μια δικαιολογημένη ίσως!! προσπάθεια για λίγη ξεκούραση λίγο πρίν τον μεγάλο κόπο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Το Τυπικό της Εκκλησίας μας, υπαγορεύει και αυτήν την Εβδομάδα τις Ακολουθίες που τελούνται καθ' όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δηλ.Μεσονυκτικό Όρθρο,Ώρες και Εσπερινό το πρωί,το Μεγάλο Απόδειπνο το απόγευμα, την Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία την Τετάρτη και την Παρασκευή καθώς και το Μικρό Απόδειπνο με τον κανόνα του Αγίου Λαζάρου την Παρασκευή το απόγευμα. Η μοναδική Ακολουθία που απουσιάζει είναι η Ακολουθία των Χαιρετισμών της Παναγίας η οποία αποτελεί και την μοναδική χαρμόσυνη νότα στην πένθιμη περίοδο που διανύουμε. Τό ότι δεν τελείται η χαρμόσυνη Ακολουθία των Χαιρετισμών την Εβδομάδα αυτή οδήγησε στην παρεξήγηση ; Ίσως!

Η τελευταία εβδομάδα της Σαρακοστής(αφού από την Κυριακή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα με την δική της νηστεία), είναι η τελική αποκάλυψη του νοήματος της Μεγάλης Σαρακοστής που είναι η μετάνοια, η νηστεία από την αμαρτία, η χαρμολύπη και η επαναβίωση του λατρευτικού στοιχείου της Εκκλησίας! Ας φροντίσουμε να μην χάσουμε τα όσα έχει να μας προσφέρει και αυτήν την Εβδομάδα η Εκκλησία μας ξεφεύγοντας από επιπόλαιες και ανυπόστατες συμβουλές γύρω από την Λατρευτική μας ζωή.

Επίκαιρος και εύστοχος όπως πάντα ο λόγος του π.Μωυσέως του Αγιορείτου για τις Άγιες Αυτές και Μεγάλες Ημέρες. «Πάντα τη Μεγάλη Παρασκευή, να 'σαι μόνος σαν το Χριστό προσμένοντας το τελευταίο καρφί, το ξύδι, τη λόγχη. Τις ζαριές ν' ακούς ατάραχα στο μοίρασμα των υπαρχόντων σου, τις βλαστήμιες, τις προκλήσεις, την αδιαφορία. Πριν την Παρασκευή δεν έρχεται η Κυριακή, τότε λησμονάς τα μαρτύρια των δρόμων της Μεγάλης Παρασκευής της ζωής μας. Μην ξαφνιαστείς, μη φοβηθείς στ' απρόσμενο σουρούπωμα. Οι μπόρες του ουρανού δε στερεύουν. Η ξαστεριά θα 'ρθεί το Σαββατόβραδο. Τότε λησμονάς τα μαρτύρια των δρόμων της μεγάλης Παρασκευής της ζωής μας»

 

Νέα μέθοδος προσηλυτισμοῦ τῶν Χιλιαστῶν

Ἀναγνώστης μας ἀπὸ τὸ Χαλάνδρι μᾶς γράφει: «Ὁ φάκελος, τὸν ὁποῖον σᾶς ἐσωκλείω καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτείνεται εἰς τὴν σύζυγόν μου (προφανῶς τὸ ἐπίθετον ἐλήφθη ἐκ τοῦ κώδωνος) ἐτοποθετήθη χθὲς εἰς τὸ γραμματοκιβώτιον τῆς οἰκίας μου, καθὼς καὶ εἰς ἐκεῖνα τῶν γειτόνων μου. Διαπιστοῦται τοιουτοτρόπως ὅτι "οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ" ἐφαρμόζουν νέαν μέθοδον προσηλυτισμοῦ».

Ὁ φάκελος στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ ἀναγνώστης μας (μᾶς γράφει ἐπωνύμως σημειώνοντας τὴ διεύθυνση καὶ τὸ τηλέφωνο), περιεῖχε προπαγανδιστικὸ φυλλάδιο τῶν λεγόμενων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», δηλαδὴ τῶν Χιλιαστῶν. Ἀλλ' οἱ Χιλιαστὲς δὲν εἶναι ἁπλῶς αἱρετικοί, εἶναι παναιρετικοί.

Ἀρνοῦνται τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου ἡ­­­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑβρίζουν τὸ παν­άγιο πρόσωπο τῆς ­Ἀειπαρθένου Θεοτόκου, δὲν δέχονται τὴν ­ὕπαρξη τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος, ­βλασφημοῦν κα­­τὰ τρόπο φρικτὸ τὴν ­Παναγία ­Τριάδα, ἀ­­­πορρίπτουν τὶς ἅγιες ­Οἰ­­­κουμενικὲς Συν­όδους, πολεμοῦν τὰ ἅγια, ­θεοΐ­­δρυ­τα καὶ σωστικὰ ­Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, πολεμοῦν τὶς ἅγιες ­εἰκόνες, διαστρεβλώνουν τὴ χιλιετὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, διδάσκοντας ὅτι ἡ ­Δευτέρα Παρουσία δὲν εἶναι τίποτε ἄλλοτε παρὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ στρέψει τὴν προσοχή του στὴ γῆ. Ἀφήνουμε ὅτι πολεμοῦν τὰ ἐθνικὰ σύμβολα καὶ ὀνομάζουν τὴ σημαία «κουρελόπανο», τὸν δὲ χαιρετισμό της τὸν χαρακτηρίζουν... σατανικὴ λατρεία.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει νὰ προσέξουμε πολὺ νὰ μὴν πέσουμε στὴν παγίδα τῶν Χιλιαστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι «λύκοι βαρεῖς» ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπαράξουν τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χρι­­στοῦ. Ταυτόχρονα ἂς εἴμαστε βέβαι­οι ὅτι καμία αἵρεση ἢ παναίρεση δὲν μπορεῖ νὰ κατισχύσει τῆς ­Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅσα δόλια μέσα καὶ ἂν χρησιμοποιήσει. Τὸ βεβαίωσε ὁ Κύριος, «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄ [14] 6), ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ [16] 18).

ΠΗΓΗ

 

Το αναδημοσιεύουμε καθώς τέτοιοι φάκελοι κυκλοφορούν και στην Ηλιούπολη! ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Νεομάρτυς Παναγιώτης ο εν Ιεροσολύμοις - Τον θανάτωσαν οι μουσουλμάνοι επειδή... μπήκε σε τζαμί!

 

05/04/2014

Άγιος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, που μαρτύρησε για την πίστη του στις 5 Απριλίου 1820. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Απριλίου.

 

Το εντυπωσιακό της ιστορίας είναι ότι το περιστατικό του μαρτυρίου του Παναγιώτη αναφέρει σε επιστολή του με ημερομηνία 2 Απριλίου 1839, ο ιεραπόστολος Γιόζεφ Βολφ (1795-1862), ένας Γερμανο-εβραίος που είχε γίνει Χριστιανός και βρισκόταν στην Παλαιστίνη για να κηρύξει τον Χριστιανισμό σε Εβραίους και Μουσουλμάνους!

 

Ο Παναγιώτης, λοιπόν, καταγόταν από την Πελοπόννησο και ήταν υπηρέτης ενός πλούσιου Τούρκου, του Οσμάν Εφέντη. Όταν κάποτε ο Οσμάν επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Παναγιώτη για δουλειές δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και να προσκυνήσει στο τέμενος του Ομάρ, ένα από τα ιερά μνημεία του Μωαμεθανισμού.

 

Ανυποψίαστος ο νεαρός Παναγιώτης τον ακολούθησε στο τέμενος, χωρίς να γνωρίζει ότι προέβαινε σε «βέβηλη» - υποτίθεται για τους μουσουλμάνους - πράξη, καθότι ήταν χριστιανός. (Σ.σ. καλό θα ήταν να είναι γνωστή αυτή η μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια για όσους «λαχταρούν» να δουν ισλαμικό τέμενος στην Αθήνα…)

 

Μόλις τον πληροφορήθηκαν κάποιοι φανατικοί μουσουλμάνοι αγανάκτησαν για το... "ανοσιούργημα" του Παναγιώτη και ζητούσαν ευκαιρία να τον εκδικηθούν. Και η ευκαιρία δεν άργησε να τους δοθεί.

 

Ο Οσμάν αναχώρησε για δουλειές στη Δαμασκό και άφησε τον Παναγιώτη στα Ιεροσόλυμα, με τη σκέψη να επανέλθει γρήγορα και μαζί να επιστρέψουν στην Πελοπόννησο. Τότε συνέπεσε να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα ο Πασάς της Δαμασκού, στη δικαιοδοσία του οποίου υπαγόταν η Αγία Πόλις.

 

Οι φανατικοί μουσουλμάνοι τον διέβαλαν στον Πασά και τελικά τον έσυραν ενώπιόν του. Η «κατηγορία» που τον βάρυνε ήταν ότι εισήλθε στο ιερό τέμενος, όντας γκιαούρης (άπιστος), και το βεβήλωσε! Ζήτησαν από τον Πασά να τον τιμωρήσει σκληρά και παραδειγματικά.

 

Ο Πασάς τον έθεσε ενώπιον διλήμματος: «Εφ' όσον μίανες το ιερό μας τέμενος,  είτε θα αλλαξοπιστήσεις και θα γίνεις μωαμεθανός, είτε θα πεθάνεις με φοβερά βασανιστήρια»!

 

Ο Παναγιώτης με το κεφάλι ψηλά και με σταθερά φωνή του απάντησε: «Δεν γνωρίζεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Να τον αρνηθώ; Ποτέ! Θανάτωσέ με, όπως θέλεις. Δεν φοβάμαι. Χριστός Ανέστη!»

 

Μη έχοντας άλλη δυνατότητα, ο Πασάς διατάσσει να τον μεταφέρουν στον τόπο του μαρτυρίου του, την Πύλη του Δαυίδ. Ο δήμιος του δίνει μια ευκαιρία, χτυπώντας τον ελαφρά με το ξίφος στον τράχηλο, αλλά ο νεαρός άνδρας επαναλαμβάνει την πίστη του στον Ιησού Χριστό.

 

«Χριστός Ανέστη!» αναφωνεί και ο δήμιος του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Το αιμόφυρτο κεφάλι του κείται καταγής, αλλά η ψυχή του οδηγείται προς τον Ουράνιο Πατέρα και την Αθανασία.

 

 

 

 

Πονᾶμε ἀλλὰ καὶ διαμαρτυρόμαστε


Πρόσφατα διαδικτυακς στότοπος aktines.blogspot.gr δημοσίευσε φωτογραφικ λικ π τ συμπροσευχ πο γινε στς 15 Φεβρουαρίου 2014 στν παπικ να το Βασιλέως ­Χριστο το Βελιγραδίου μ τν εκαιρία τς ­­­θνικς ορτς τς Σερβίας ες νάμνησιν τς 15ης Φεβρουαρίου 1804 γι τν πελευθέρωσή της π τν Τουρκία. ­­­­λαβαν μέρος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ερηναος, παπικς πίσκοπος κα ραββίνος τς πόλεως.
 

Λυπούμαστε πραγματικ γι τν παράβαση τν ερν Κανόνων, πο παγορεύουν τ συμπροσευχ μ αρετικούς. δ μάλιστα δν χουμε μόνο α­­­ρετικούς, λλ κα λλοθρήσκους ­­­βραίους.
 

Μία κκλησία πο σεμνύνεται γι μεγάλα πνευματικ ναστήματα ρετς κα γιότητος λλ κα γενναίων γωνιστν κατ τν αρέσεων, πως σαν ο σύγχρονοι γιοι Νικόλαος Βελιμίρο­βιτς κα ουστίνος Πόποβιτς· μία ­κκλησία ποτισμένη μ τ αματα χιλιάδων ρ­θοδόξων πιστν σφαγμένων π φανατικος ονίτες κα παπικος πα­ρου­σιάζεται σήμερα σν ν λησμονε τ αμα τν μαρτύρων της πο χύθηκε γι τν πατροπαράδοτη ρθόδοξη Πίστη.
 

πορομε λοιπν γιατί δν κού­γον­ται φωνς διαμαρτυρίας π τος γνωστος στ χώρα μας Μητροπολίτες, τ πνευματικ τέκνα το γίου ουστίνου Πόποβιτς, γι τς οκουμενιστικς νέργειες το Πατριάρχη τους.
 

σως διαμαρτύρονται, λλ δν εσ­α­κούονται. Ἐὰν μως σιωπον γι ν βοηθήσουν, πως λέγεται, κι ατο τ χώρα τους ν γίνει μέλος τς Ερωπαϊκς νώσεως, στάση τους ατ δν εναι καθόλου σύμφωνη μ τ ερ Εαγγέλιο κα τν Παράδοση τς κκλησίας μας. Δν θυσιάζουμε τς παραδόσεις μας κα δν καταπατομε τος ερος Κανόνες μας γι τ λικ συμφέροντά μας. πείρα μας μαρτυρε τι θ δοκιμάσουν πολλς πνευματικς πίκρες π τν Ερωπαϊκ νωση.

 

Πηγή:


Προβολή άρθρου...