ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, αιωνία η μνήμη!

 Εκοιμήθη εν Κυρίω 
ο Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης
Θεολόγος – Συγγραφέας
Αγωνιστής της ΕΟΚΑ
 
 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου Χαλανδρίου 
την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 11 π.μ. 
 
 
Αιωνία η μνήμη του!

Προβολή άρθρου...

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Γ΄ Ματθαίου: Ρωμ. ε΄ 1-10 δελφο, δικαιωθντες κ πστεως ερνην χομεν πρς τν Θεν δι το Κυρου μν ᾿Ιησο Χριστο, δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Γ΄ Ματθαίου: Ματθ. ς΄ 22-33 Επεν Κριος· λχνος το σματς στιν φθαλμς· ἐὰν ον ­­φθαλ­μς σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτει­νὸν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ­πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις ­δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ­ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονή­σει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ­ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ ­οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐ­τῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσ­θεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολο­μὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς ­κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγον­τες, τί φάγωμεν ἢ τί ­πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ­ζητεῖ­τε δὲ πρῶ­τον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύ­νην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα ­προστεθήσεται ὑμῖν.

Αντίσταση στο Σύμφωνο Συμβίωσης των ομοφυλοφίλων

 

ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

 
ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
3 Προτοῦ μιά ἐλάχιστη μειοψηφία σοδομιστῶν καταφέρει νά βυθίσει τήν Πα­τρί­δα μας στό χάος τῆς ἀβύσσου... 
3 Προτοῦ οἱ ἐκπρόσωποί μας στό Κοινοβούλιο ὑποταχθοῦν στίς ἐντολές τῶν Βρυξελλῶν,
πού ἀδίστακτα ἐπιδιώκουν νά μολύνουν μέ τό θανατηφόρο δηλητήριό τους τά ἁγιασμένα χώματα αὐτοῦ τοῦ τόπου...
3 Προτοῦ ἡ διάβρωση καί σήψη τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς παρασύρει τίς συν­ει­δήσεις τῶν ἀνθρώπων τούτης τῆς χώρας
μέ τήν τετρακισχίλια ἱστορική καί πο­λιτισμική κληρονομιά...
3 Προτοῦ ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογένειας ἁλωθεῖ ὁλοκληρωτικά καί στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας...
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
l Ἀγωνιζόμαστε μέ ὅλα τά εἰρηνικά μέσα γιά τήν ἄμεση ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
l Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός τήν ἑλληνική Πολιτεία νά μήν ἐπιτρέψει νά συντελεσθεῖ τό κυοφορούμενο ἔγκλημα.
l Ἀναμένουμε ἀπό τήν πνευματική ἡγεσία τῆς Πατρίδας μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς ἱερές μονές,
τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κατεξοχήν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
νά ὑψώσουν τεῖχος ἀπόρθητο στήν κατα­στρο­φική ἐπέλαση κατά τοῦ τόπου μας.
l Δηλώνουμε μέ κάθε τρόπο ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τή θεσμοθέτηση τῆς ὀλέ­θριας ἐκτροπῆς,
πού ἀπεργάζεται τόν ἠθικό ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρώπου,
διαστρέφει τή φύση του, παραβιάζει τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί ἐπισύρει τήν ὀργή Του.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ» 
www.osotir.gr
18/6/2015

Ὕβρις!!! Σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων

symfwno symbiwshs 05

λοι ο νθρωποι κάνουμε λά­θη. λλοι μικρά, λλοι μεγάλα. λλοτε μεγαλύτερα, λλοτε μικρότερα. Στ ρμόδια Δικαστήρια κδικάζονται ς πταίσματα, πλημμελήματα κακουργήματα.
 Ε
ναι μως να λάθος γι τ ποο δν πάρχει ντίστοιχο Δικαστήριο ν τ κδικάσει. Ο ρχαοι λληνες τ νόμαζαν «βριν».
«
βρις» εναι τ ν ξεπεράσει ν­θρωπος τ ριά του κα ν αθαδιάσει νώπιον το Θεο. Ν ψώσει τ νάστημά του κα ν ­παραβιάσει χι νθρώπινους νόμους λλ τος θεϊκος νόμους. Τότε θεϊκ δικαιοσύνη τν παραδίδει στν «την», τ ­θόλωση το νο, τ σύγχυση τς ­σκέψεως, σ­τε ν πράξει κόμη χειρότερα κα τσι ν πισύρει ες βάρος του τν «Νέ­μεσιν», τ θεϊκ τιμωρία πο θ πιφέρει τελικ τν «Τίσιν», τν καταστροφή.
Α
τ ποφάσισε ν κάνει παρούσα κυβέρνηση. πέλεξε ν προσχωρήσει στ χρο τς «βρεως». Ατ πο δν τόλμησαν δν ­πρόφθασαν ο προηγούμενες κυβερνήσεις, ο ­­­πο­ες κατερείπωσαν μ τος νόμους τους τν ερ θεσμ τς οκογένειας, σπεύδει τώρα σημεριν κυβέρνηση ν τ νομοθετήσει: Στς 10 το μηνς ουνίου πουργς τς Δικαιοσύνης κατέθεσε σχέδιο νόμου μ τ ποο τ περιβόητο, καταλυτικ το γάμου, «σύμφωνο συμβίωσης» πεκτείνεται κα θ σχύει κα γι τ μόφυλα ζευγάρια, γι νδρα μ νδρα κα γι γυναίκα μ ­γυναίκα.
«
νατροπ λων τν ξιν», εχε κραυγάσει παλαιότερα Νίτσε. νατροπή! Νομιμοποιεται τ φύσικο, νωμαλία, διαστροφή! βρις!!
Κα
δη ρχισε ν κδηλώνεται «­­­τη», σύγχυση τν φρενν. Τρες μόλις μέρες μετ τν κατάθεση το νομοσχεδίου, στν προκλητικ «παρέλαση περηφάνειας» (Pride) τν ΛΟΑΤ (Λεσβίες, μοφυλόφιλοι, μφιφυλόφιλοι, Τρανσέξουαλ) στν θήνα, Πρόεδρος τς Βουλς κ. Ζω Κωνσταντοπούλου χι μόνο παραβρέθηκε, λλ κα μίλησε κα πήνεσε τ διαστροφι­κ κδήλωση, καί, στ ­ποκορύφωμα τς συγχύσεως, ζήτησε στε κατ τ πόμενο τος βρω­με­ρ ­παρέλαση ν περάσει καί... μέσα π τ Βουλή!!ν θελήσει ­κανες ν ­ναμετρήσει τ μέγεθος τς «βρεως», θ ­φρίξει. προφήτης σαας (κδ΄ [24] 5-6) τ ε­­­χε προφητεύσει ­α­­νες πρ Χριστο: Κα­τά­­ρα θ καταφάει τ γ κα «πτωχο σονται ο νοικοντες ν τ γ», διότι «παρήλθοσαν τν νόμον κα λλαξαν τ προστάγματα, διαθήκην αώνιον»· λλαξαν ατ πο ταν κατάλυτη ­­λήθεια, νόμος αώνιος. Ατ τώρα καταπατονται κα ­περιφρονονται. Παραπάνω π τ νόμο το Θεο κα τος διους τος νόμους τς φύσεως, σεβαστος π τόσες χιλιετίες π λα τ θνη κα λους τος λαούς, τοποθετονται ο βαβελικές, θρασεες κα βριστικς ποφάσεις τν μικρν ν­θρώπων, τν νάνων τούτης τς ­­πο­στατημένης ποχς.
Κάποια στιγμ
κα τοτοι ο κυβερ­ντες μας, πως κα ο προηγούμενοι, θ σταθον μπροστ στν στορία. Τ βλέμμα της θ τος διαπεράσει ταστικό. Τότε τ σήμερα περήφανο πρόσωπό τους, τ θρασύτατα ψωμένο κεφάλι τους, τ γεμάτο αθάδεια φος τους τί θ κάνει; Τί θ τραυλίσει σύστολη γλώσσα τους;
Τ
πρτο βμα τς προκλητικς «­­­βρεως» γινε. ­­­μως φοβερ ­ρ­­γανωμένη κα ντεχνα ­δικτυωμένη ­­­­μάδα τν ­λεγό­με­νων ΛΟΑΤ δν θ σταματήσει στ «σύμ­φωνο συμβίωσης». Θ συνεχί­σει. Θ παιτήσει κα νδεχομένως θ πιβάλει τ νομοθέτηση κα πολιτικο γάμου γι τ ­­­μόφυλα ζευγάρια, ρ­­γότερα δ θ πιχειρήσει πιβολ κα το θρησκευτικο.
Τ
ξέρασμα τς κολάσεως θ πεκ­ταθε. Τ δίστακτο συνδικάτο τν ­­ποδουλωμένων στ βδελυρ πάθος σν μανιασμένη κόμπρα χει καταληφθε π λύσσα ν κτοξεύσει τ θανατηφόρο δηλητήριό του σ᾿ λη τ γ. «Θυμς ατος κατ τν μοίωσιν το φεως» (Ψαλμ. νζ΄ [57] 5). Πιέζουν, ­­­πειλον, προκαλον μ τς «παρελάσεις περηφάνειας» (pride), συκοφαν­τον κα διασύρουν καθέναν πο θ τολμήσει ν νομάσει τ πάθος τους μ τ πραγματικό του νομα· ς νωμαλία κα διαστροφ τς φύσεως.δη τ βδελυρ πάθος σαρώνει π᾿ κρου σ᾿ κρο τν πλανήτη. Στν Ε­ρώπη ο χρες: γγλία, Γαλλία, Βέλγιο, σπανία, Πορτογαλία, λλανδία, ρλανδία, σλανδία, Νορβηγία, Σουη­δία, Φινλανδία, σθονία, Δανία κα Λουξεμβοργο χουν νομοθετήσει τν γάμο τν μοφυλοφίλων. λλες: λ­βετία, Γερμανία, Τσεχία, Ογγαρία, Κροατία, Αστρία, Σλοβενία, τ «σύμφωνο συμβίωσης». Εναι κα 16 πο δν χουν δεχτε οτε τ να οτε τ λλο: ταλία, Σερβία, Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Οκρανία, Σλοβακία, λβανία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Λευκορωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, ρμενία, Γεωργία. (Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου, « λωση τς οκογένειας κα στν λλάδα», στολόγιο «κτνες», 12 ουνίου 2015). λλάδα μ τ νομοθέτημα ατ γίνεται, δυστυχς, πρώτη ρθόδοξη χώρα πο βυθίζεται στ βόθρο τς σοδομοποιημένης Ερώπης.
Ε
ναι φανερ τι δν χουμε ν κάνουμε μ νθρώπινη πλς πιχείρηση. δ βρισκόμαστε μπροστ σ φαινόμενο περφυσικό, σ κρηξη τς κολάσεως! διος σατανς χει ξαπολύσει μανιώδη πίθεση φ᾿ λου το μετώπου.
Α
τ τ πρωτοφανς φαινόμενο ο πιστο τς ρθοδόξου κκλησίας εναι φανερ τι δν μπορομε ν τ ντιμετωπίσουμε μ νθρώπινα πλα. Πρν τόπος παραδοθε στν «την» κα πέλθει «Νέμεσις» κα κολουθήσει «Τίσις», δηλαδ πρν ν Τριάδι Θες μς γκαταλείψει κα καταστραφομε, πρέπει ν συνέλθουμε.παιτεται πρωτίστως προσευχή. Προσ­ευχ ν φωτίσει Θες τος κυβερντες μας ν σταματήσουν, ν μν πλώσουν τ πόδι τους στ χελος το γκρεμο. Μν παρασύρουν τν λλάδα στ χάος τς Σοδομιτικς ­κολάσεως.
–Κύριε
πουργ τς ­Δικαι­ο­­σύνης, βγάλ­τε τος παραμορφωτικος ­φακος τν Σοδομιτν π τ μάτια σας κα ρίξτε μι ματι στ διάτρητο νομοσχέδιό σας. ν κάτι λλο δν κατανοήσετε, τουλάχιστον δετε τ ρθρα 9, 10 κα 11. Μιλτε κε γι πόκτηση τέκνου. πόκτηση τέκνου πς, κύριε πουργέ; σφαλς δν τ γνοετε. Γνωρίζετε τι ο ενοούμενοι το νομοθετήματός σας θ πληρώσουν μ λίγα σάπια ερωδολάρια τ δυστυχισμένα πλάσματα το Νεπάλ, γι ν «ποκτήσουν» τέκνα. Μπροστ σ᾿ ατ τ κραυγαλέο γκλημα γιατί κλείνετε τ μάτια σας; Τ περίφημο Δικαστήριο ν­θρωπίνων Δικαιωμάτων, το ποίου τν καταδικαστικ τς χώρας μας πόφαση πικαλεσθε, δν τ γνωρίζει ατά; Ατς ο ταλαίπωρες γυνακες το Νεπάλ, ποιας λλης χώρας, δν χουν νθρώπινα δικαιώματα; Τί εναι; Δν εναι νθρωποι;πευθύνουμε κκληση πρς τν κύριο Πρωθυπουργ ν μν πιτρέψει ν συντελεσθε τ κυοφορούμενο γκλημα. κυβέρνησή του, πο π μνες διαπραγματεύεται μ τος ερωπαϊκος θεσμος κα ρνεται ν παραδοθε μαχητ στς ντολές τους γι τν οκονομία, γιατί σπεύδει στ ζήτημα ατό, πο πλήττει καίρια τν Παράδοσή μας, ν φαρμόσει τς πιταγς τς Ερώπης;
Χρειάζεται
μως κα κινητοποίηση κα ερηνικ ντίδραση το λαο το Θε­ο. Στ δικά του χέρια βρίσκεται πόθεση. καθένας ς ναλάβει πλέον νώπιον το Θεο τς εθύνες του.στε ν ψωθε τεχος ­πόρθητο στν κατ το τόπου μας ­καταστροφικ ­­­­πέλαση.
Πηγή: Ο Σωτήρ

Προβολή άρθρου...