ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ

Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας του Αγίου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου και τροπάρια της ακολουθίας του Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία.

 

Το Συναξάρι της ημέρας

 

Τῇ Κ' τοῦ αὐτού μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου.

 

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου, τοῦ ἐκ Τρικάλων τῆς Πελοποννήσου, οὗ τὸ σεπτὸν καὶ ἅγιον λείψανον σῴζεται ἄφθορον ἐν Κεφαλληνίᾳ.

 

Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ματρώνης της Χιοπολίτιδος τῆς θαυματουργοῦ.

 

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἐβόρης, Ἐνόης, Ζεβινᾶς, Γερμανός, Νικηφόρος, Ἀντωνῖνος, καὶ ἡ Ἁγία Μάρτυς Μαναθὼ ἡ παρθένος, ξίφει καὶ πυρὶ τελειοῦνται.

 

Ταῖς αὐτῶν Ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

 

 

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Δ΄)

 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

 

Μετάφραση:

 

Από ψηλά κατέβηκες εσύ που είσαι Σπλαχνικός, καταδέχτηκες ταφή για τρεις μέρες, για να μας απελευθερώσεις από τα πάθη. Δόξα σε Σένα Κύριε, που είσαι η ζωή και η ανάστασή μας.

 

 

Απολυτίκιο του Αγίου Αρτεμίου (ήχος Δ΄)

 

Ὁ Μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

Μετάφραση:

 

Ο μάρτυράς σου Κύριε στην άθληση (μαρτύριο) που έκανε, αποκόμισε το στεφάνι της αφθαρσίας από Σένα το Θεό μας. Γιατί έχοντας τη δύναμή σου γκρέμισε τους τυράννους και σύντριψε το ανίσχυρο θράσος των δαιμόνων. Με τις παρακλήσεις αυτού Χριστέ Θεέ μας σώσε τις ψυχές μας.

 

Απολυτίκιο του Οσίου Γερασίμου (ήχος Α΄)

 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην, καὶ ἐν σώματι Ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτὸν βρύει ἰάματα.

 

Μετάφραση

 

Τον προστάτη των Ορθοδόξων  και  μέσα σε σώμα  Άγγελο, και θαυματουργό θεοφόρο που πρόσφατα φανερώθηκε σε μας, να επαινέσουμε πιστοί τον θείο Γεράσιμο. Γιατί άξια από το Θεό απέλαβε την αέναη χάρη του να θεραπεύει. Δυναμώνει αυτούς που ασθενούν, θεραπεύει αυτούς που έχουν δαιμόνιο. Γι αυτό και σ΄ αυτούς που τον τιμούν αναβλύζει θεραπείες.

 

Απολυτίκιο της Θεοτόκου (ήχος Α΄ )

 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο  τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη  δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν,βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου.

 

Μετάφραση:

 

Όταν ο Γαβριήλ σου είπε δυνατά και καθαρά το Χαίρε, συγχρόνως με τη φωνή έπαιρνε σάρκα ο Κύριος των πάντων, σε σένα την αγία Κιβωτό, όπως είπε ο δίκαιος Δαυίδ. Αποδείχτηκες (οτι είσαι) πιο Πλατιά από τους ουρανούς, επειδή κράτησες (στη μήτρα σου) τον Δημιουργό σου.  Δόξα σε αυτόν που κατοικεί μέσα σε σένα. Δόξα σε αυτόν που προήλθε από σένα. Δόξα σε αυτόν που μας ελευθέρωσε δια του τοκετού σου.

 

 

Κοντάκιον το Αναστάσιμον (ήχος πλ Δ΄)

 

Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἥγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου Πολυέλεε.

 

Μετάφραση:

       

 Αφού αναστήθηκες από το μνήμα, σήκωσες πάνω όσους είχαν πεθάνει, και ανέστησες τον Αδάμ, και η Εύα χορεύει στη δική σου Ανάσταση, και τα πέρατα του κόσμου πανηγυρίζουν, με την Έγερσή σου από τους νεκρούς, Πολυεύσπλαχνε.

 

 


Προβολή άρθρου...