ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Μεγαλυνάρια Χριστουγέννων

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

 

Ψαλλόμενα εντή Ωδή ταύτη  Ήχος α'

 

Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, καί ενδοξοτέραν τών άνω στρατευμάτων. (Δίς)

 

Μεγάλυνον ψυχή μου,τόν εκ τής Παρθένου, Θεόν σαρκί τεχθέντα.

 

Μεγάλυνον ψυχή μου,τόν εν τώ Σπηλαίω, τεχθέντα Βασιλέα.

 

Μεγάλυνον ψυχή μου, τών υπό τών Μάγων, Θεόν προσκυνηθέντα.

 

Μεγάλυνον ψυχή μου,τόν υπό Αστέρος, τοίς Μάγοις μηνυθέντα.

 

Μεγάλυνον ψυχή μου,τήν αγνήν Παρθένον, τήν γεννησαμένην, Χριστόν τόν Βασιλέα.

 

Μάγοι καί Ποιμένες, ήλθον προσκυνήσαι, Χριστόν τόν γεννηθέντα, εν Βηθλεέμ τή πόλει.

 

Έτερα εις τόν Ιαμβικόν Κανόνα

 

Σήμερον η Παρθένος,τίκτει τόν Δεσπότην, ένδον εν τώ Σπηλαίω.

 

Σήμερον ο Δεσπότης, τίκτεται ως βρέφος, υπό Μητρός Παρθένου.

 

Σήμερον οι Ποιμένες,βλέπουσι τόν Σωτήρα, σπαργάνοις ειλημένον, καί κείμενον εν Φάτνη.

 

Σήμερον ο Δεσπότης, ράκει σπαργανούται, ο αναφής ως βρέφος.

 

Σήμερον πάσα κτίσις,αγάλλεται καί χαίρει, ότι Χριστός ετέχθη, εκ τής Παρθένου Κόρης.

 

Ουράνιαι Δυνάμεις τεχθέντα τόν Σωτήρα, Κύριον καί Δεσπότην, μηνύουσι τώ κόσμω.

 

Δόξα...

 

Μεγάλυνον ψυχή μου, τής τρισυποστάτου, καί αδιαιρέτου, θεότητος τό κράτος.

 

Καί νύν...

 

 

 

 

Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην, ημάς εκ τής κατάρας.

 


Προβολή άρθρου...

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 10887 (20141216) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com