ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κ΄ 46-κα΄ 4, η΄ 8):
46 Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δεί­πνοις, 47 οἳ κατεσθίουσι τὰς οἰκί­ας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μα­κρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήψονται περισσότερον κρῖ­μα. Αναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐ­τῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους· 2 εἶδε δέ τινα χήραν πενι­χρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά, 3 καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕ­τη πλεῖον πάντων ἔβαλεν· 4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔ­­­βαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστε­ρήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατοντα­πλασίονα. ταῦτα λέγων ἐ­­­φώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
46 Νά προσέχετε καί νά φυλάγεστε ἀπό τούς γραμ­μα­­­τεῖς, πού θέλουν νά περπατοῦν μέ ἐνδυμασίες ἐπί­ση­­­μες καί ἐντυπωσιακές καί τούς ἀρέσει νά τούς χαιρετοῦν εὐ­λα­­βικά καί τιμητικά στίς ἀγορές, καί ἐπιδιώκουν τά πρῶ­­τα κα­θί­­­σματα στίς συναγωγές καί τίς πρῶτες θέσεις στά δεῖ­πνα. 47 Αὐτοί κατατρῶνε τά σπίτια καί τήν περιουσία τῶν χηρῶν, ἐνῶ κάνουν ὑποκριτικά μεγάλες προσευχές, δῆ­θεν ἀπό εὐλάβεια, γιά νά ἐξαπατοῦν τίς χῆρες. Αὐτοί θά καταδικαστοῦν περισσότερο ἀπ' ὅσο οἱ κλέφτες καί οἱ ἅρπαγες. Κάποια στιγμή σήκωσε τά μάτια του ὁ Ἰησοῦς καί εἶδε τούς πλούσιους πού ἔριχναν τίς εἰσφορές τους στό θησαυροφυλάκιο τοῦ ναοῦ. 2 Εἶδε καί κάποια φτωχή χήρα, πού ἔριχνε ἐκεῖ δύο λεπτά. 3 Καί εἶπε: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἡ φτωχή αὐτή χήρα ἔριξε περισσότερα ἀπ' ὅλους. 4 Διότι ὅλοι αὐτοί ἔριξαν ἀπό τό περίσσευμά τους στίς δωρεές πού προσφέρονται στό Θεό. Αὐτή ὅμως ἀπό τό ὑστέρημά της καί ἀπό τήν τέλεια φτώχεια της ἔριξε στό κιβώτιο τῆς συνεισφορᾶς ὅλα ὅσα εἶχε γιά τή συντήρησή της. 8 κι ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν μέσα στή γῆ τή μαλακή καί εὔφορη, καί ὅταν φύτρωσαν, ἔκαναν καρπό ἑκατό φορές περισσότερο ἀπ' τό σπόρο. Κι ἐνῶ τά ἔλεγε αὐτά, γιά νά δώσει μεγαλύτερο τόνο στούς λόγους του καί γιά νά διεγείρει τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν του, φώναζε δυνατά: Αὐτός πού ἔχει αὐτιά πνευματι­κά καί ἐνδιαφέρον πνευματικό γιά νά ἀκούει καί νά ἐγ­κολ­πώ­νε­ται αὐτά πού λέω, ἄς ἀκούει.