ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ


Το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρν κ.κ. Χρυσοστόμου

        
Αγουστος εναι μνας τς Παναγίας μας. Ο δεκαπέντε πρτες μέρες του εναι φιερωμένες στήν Μητέρα το Κυρίου μας, τήν Θεοτόκο Μαρία, ποία εναι Μητέρα λων μας σοι εμεθα βαπτισμένοι στό νομα το ν Τριάδι προσκυνουμένου Θεο μν καί ζομε σύμφωνα μέ τό γιο θέλημά Του.
 

Ο μέρες πό 1ης ως 15ης Αγούστου εναι μέρες νηστείας, προσευχς, περισυλλογς, φ' νός μέν γιά νά τιμήσωμε τήν περαγία Θεοτόκο, φ' τέρου δέ γιά νά τήν μιμηθομε στίς ρετές, φο κείνη ταν μέ λες τίς ρετές κεκοσμημένη.

ς ναφερθομε στό πρτο. Στήν τιμή δηλαδή πρός τήν Παναγία μας.

Θεοτόκος Μαριάμ τιμται ς ειπάρθενος, ς πανακήρατος, ς παναμώμητος, ς ληθής καί ντως Θεοτόκος, ς τιμιωτέρα τν Χερουβίμ καί νδοξοτέρα συγκρίτως τν Σεραφίμ.

Α
τή τιμή πρός τήν Παναγία μας εναι κατωχυρωμένη πό τίς Οκουμενικές Συνόδους τς κκλησίας μας καί ς κ τούτου ποδεκτή πό λους τούς ρθοδόξους Χριστιανούς, φο ο ποφάσεις τν γίων Συνόδων λήφθησαν ν γί Πνεύματι πό τούς θεοφωτίστους Πατέρας τς κκλησίας μας.

ποιος δέν τιμ καί δέν σέβεται τήν Παναγία μας, ς ειπάρθενον καί ντως Θεοτόκον καί πως γία μας κκλησία ρίζει, τυγχάνει αρετικός καί πικατάρατος ς κκλησία πεφάνθη καί ποφαίνεται, φο μέ τήν μή παραδοχή τς πό τόν Θεό ποκεκαλυμμένης ατς ληθείας, ποία μή παραδοχή ποτελε βριν πρός τό πρόσωπον τς περαγίας Θεοτόκου, δέν παραδέχεται καί ατήν ταύτην τήν Θεότητα το Κυρίου μν ησο Χριστο, το Υο καί Λόγου το Θεο, ποος διά τν γίων αμάτων τς Κυρίας Θεοτόκου γινε νθρωπος, ν παρέμεινε Θεός, πρός σωτηρίαν το νθρωπίνου γένους.

Δυστυχῶς ὑπάρχουν μέχρι σήμερα οἱ θλιβεροί ἀπόγονοι τῶν παλαιῶν αἱρεσιαρχῶν, τοῦ Ἀρείου, τοῦ Νεστορίου καί τῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τήν ὁδόν τῆς ἀπωλείας, ὄντες υἱοί γεέννης διπλότεροι τῶν θεομάχων, παναγιομάχων καί ἁγιομάχων προγόνων τους.

Ἄς μείνωμε πιστοί, ἀδελφοί μου, εἰς τήν μίαν, ἁγίαν, Ὀρθόδοξον καί ἀμώμητον Πίστιν, τήν ἀπό τόν Θεό ἀποκαλυφθεῖσαν καί διά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων παραδοθεῖσαν ἀλήθεια, ὥστε κατέχοντες τῆς ἀληθοῦς Πίστεως τήν ἄγκυρα καί ζῶντες ἐντός τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, νά φθάσωμεν ἀσφαλῶς στήν σωτηρία.

Τό δεύτερον ἀφορᾶ στήν μίμηση τῶν ἀρετῶν τῆς Παναγίας μας. Αὐτή ἡ ὁδός ἀπαιτεῖ ἀγῶνα πνευματικό, ὁ ὁποῖος ἔχει τίς δικές του δυσκολίες, ἀφοῦ τά ἐμπόδια προέρχονται α) ἀπό τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό, ὁ ὁποῖος πολλάκις δέν ἐπιθυμεῖ τόν πνευματικό κόπο, β) ἀπό τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ, καί γ) ἀπό τόν μισόκαλο διάβολο, ὁ ὁποῖος τροφοδοτεῖ καί τά προηγούμενα μέτωπα.

Στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος  ἡ  Ἐκκλησία μας προβάλλει:
 

α) Τήν νηστεία, ποία εναι θεσμός θεοΐδρυτος καί δηγε στήν πνευματική νάταση, φο μς βοηθάει νά συνειδητοποιήσωμε τήν νάγκη καί τς πνευματικς τροφοδοσίας, πενθυμίζουσα τι «οκ π' ρτ μόν ζήσεται νθρωπος» (Ματθ. δ', 4).

Ο
δεκαπέντε μέρες πρό τς ορτς τς Κοιμήσεως τς Παναγίας μας εναι μέρες νηστείας. Δυστυχς ο περισσότεροι νθρωποι δέν νηστεύουν πλέον καί πολλοί, κ μις κακς συνηθείας παρακινούμενοι, ποία κατήντησε λαίλαπα τά τελευταα χρόνια, καταλύουν τήν νηστεία τς Παναγίας  τήν παραμονή τς ορτς, χωρίς νά περιμένουν νά τελειώσ νήμερα στήν γιορτή της Θεία Λειτουργία. Ατό γίνεται ξ ατίας τν κοσμικν καί χι, ς δθεν διαφημίζονται, «θρησκευτικν» πανηγύρεων, πού δυστυχς, παρά τήν λληνορθόδοξη παράδοσή μας πεκράτησαν, ς μή φελεν, στήν Πατρίδα μας σχάτως. Νά νηστεύωμε καί νά νηστεύσωμε λοι, δελφοί μου, στε νά χωμε πλούσια τά λέη το Κυρίου μας, διά πρεσβειν τς Παναγίας μας.

β) Τήν προσευχή,
ποία εναι παραίτητη γιά τήν πικοινωνία μας μέ τόν Θεό, φο εναι μυστική δός τήν ποία κολουθε καρδιά μας, στε νά συνομιλ μέ τόν οράνιο Πατέρα καί Δημιουργό μας.

 
γιος Γρηγόριος Θεολόγος ναφέρει χαρακτηριστικά: «Μνημονευτέον το Θεο μλλον ναπνευστέον». Πρέπει δηλαδή νά μνημονεύωμε το νόματος το Θεο περισσότερο πό τό νά ναπνέωμε.

Στίς πρός Θεόν δεήσεις μας μεσίτρια
χομε τήν Παναγία μας, πρός τήν ποία κετευτικά πευθυνόμεθα πάντοτε, διαιτέρως κατά τίς μέρες το Δεκαπενταυγούστου, φο κάθε πόγευμα μετά τόν σπερινό, τελεται σέ λους τούς ερος Ναούς μας ερά Παράκλησις πρός τήν περαγία Θεοτόκο.

γ) Τήν σεμνότητα καί τήν σύνεση στήν ζωή. Πόσο
πίκαιρο εναι τό μήνυμα πού κπέμπει τό πανσεβάσμιο πρόσωπο τς περαγίας Θεοτόκου, διαιτέρως σήμερα πού ξέλιπε κόμη καί χνος σεμνότητος, πό νδρες καί πό γυνακες, καί μάλιστα καί ντός τς κκλησίας εσερχομένων! Πόσο πίκαιρο εναι τό δίδαγμά της στούς πνευμάτιστους καιρούς μας!  
 

δ) Τήν συμμετοχή μας στήν Μυστηριακή ζωή τς κκλησίας. Πς εναι δυνατόν νά εμεθα κατ' οσίαν Χριστιανοί, άν δέν ξομολογούμεθα, άν δέν κοινωνομε τν Θείων καί χράντων Μυστηρίων, άν δέν συμμετέχωμε πραγματικά στήν ζωή το Κυρίου μας;

 •
κόμη πισημαίνω τά ξς.
 

δελφοί μου, μες ο λληνες χρωστμε τά πάντα στήν Παναγία μας. Ατή μς γκάλιασε, μς προστάτευσε, κλαυσε μαζί μας σέ δύσκολες ρες, γινε μάνα μας, προστάτιδά μας, πέρμαχος Στρατηγός το Γένους μας. Γι' ατό σέ κάθε μέρος τς λληνικς Πατρίδος μας, τιμή τν λλήνων πρός τήν Παντάνασσα Μητέρα το Κυρίου μας, ψωσε Ναούς καί Μοναστήρια, κτισε ξωκκλήσια  καί προσκυνητάρια. κοίμητο καίει τό καντήλι τς εγνωμοσύνης τν ρθοδόξων λλήνων νώπιον τς θαυματουργο Εκόνος της, τήν ποία στόρησε ερώτατος Εαγγελιστής Λουκς. 

λλάδα εναι χώρα Παναγιοφύλακτη, γι' ατό καί χομε μιά διαίτερη σχέση μέ τήν Θεοτόκο καί γι' ατό καρδιά μας εκαίρως-καίρως ναφέρεται ες Ατήν μέ εγνωμοσύνη, διά τάς πρός μς μφανες καί φανες εεργεσίας της.

Α
τές τίς μέρες ς προσπαθήσωμε νά νανήψωμε πνευματικά, νά φέρωμε στήν καρδιά μας καί στόν νο μας τίς πολλές εεργεσίες το Κυρίου μας, διά πρεσβειν τς Παναγίας μας, νά συνέλθωμε ς πρόσωπα καί ς κοινωνία, καί νά πανέλθωμε ς θνος καί ς Λαός στήν ρθή καί μόνη δό πού δηγε στήν σωτηρία.

ρκετά πειραματισθήκαμε μακρυά πό τόν Θεό. ρκετά περιφρονήσαμε τά δρα το Κυρίου μας. ρκετά λυπήσαμε τήν Παναγία μας καί τήν λυπομε μέ τίς πράξεις μας καί μέ τήν ποστασία μας πό τόν Υόν καί Θεόν της.

Ο
καιροί παιτον, λλά καί ψυχή διακας πιθυμε τήν πιστροφή στήν Οκία το Πατρός. Εδ' λλως δεύομε πρός τήν πνευματική καί γενική καταστροφή δί εθύν καί παιτιότητι. Παναγία μας, τήν Κοίμηση τς ποίας ορτάζομε σέ λίγες μέρες, νά μς διαφυλάττ καί νά μς δηγ στήν δό τς σωτηρίας.
Ε
χομαι σέ λους σας κάθε ελογία παρά Θεο διά πρεσβειν τς Παναγίας μας.

Μέ τό καλό νά
ορτάσωμε τήν μεγάλη Γιορτή Της.


Προβολή άρθρου...