ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Λεωφόρος Σοφοκλῆ Βενιζέλου 130 Τ.Κ. 163 45 Ἡλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109927961Ἡ Γ.Ε. Χ. Α. εἶναι Πανελλήνιο Σωματεῑο μέ 60 τμήματα στίς περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στίς Συνοικίες τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν. Σκοπός της εἶναι ἡ τόνωσις τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. ὡς φορέα καί θεματοφύλακα τῶν Χριστιανικῶν καί Ἐθνικῶν παραδόσεων.

Γραφεῖα κεντρικοῦ: ὁδός Μαυρομιχάλη 32 (106 80) Ἀθήνα

Τηλ. & Fax: 210-3638793 E-mail: gexaathens@yahoo.gr

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ

Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας του Οσίου Πατρὸς Κυριακού του Αναχωρητού.

(Συνηθίζεται  στην πόλη της Πάτρας να διαβάζονται  και τροπάρια της ακολουθίας της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ως τοπική εορτή.)

 

Το Συναξάρι της ημέρας

 

Τῇ ΚΘ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, καὶ τῶν Ἁγίων

Μαρτύρων Τρύφωνος, Τροφίμου καὶ Δορυμέδοντος, καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Πετρωνίας.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Γουδελίας.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κασδόου καὶ Κασδόας.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Δάδα, Γοβδελαᾶ, υἱοῦ Σαβωρίου βασιλέως Περσῶν.

 

 Ἡ ἁγία Μάρτυς Πετρωνία ξίφει τελειοῦται.

 

Τη αυτή ημέρα πανήγυριν εόρτιν άγει η των Πατρών Εκκλησία, επι τη επιστροφή, (μετά προσδοκία αιώνων), της σεπτής Κάρας του Πολιούχου αυτής, πανευφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, από της πρεσβυτέρας Ρώμης, τη κστ΄ του Σεπτεμβρίου μηνός, σωτηρίου έτους 1964.

 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

 

 

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Α')

 

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατονὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

 

Μετάφραση:

 

Τον Λόγο, που μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα δεν έχει αρχή, που γεννήθηκε από την Παρθένο για τη σωτηρία μας, ας υμνήσουμε οι πιστοί και ας προσκυνήσουμε. Διότι δέχτηκε ευχαρίστως με το σώμα του να ανέβει πάνω στον Σταυρό, και να υπομείνει θάνατο, και να σηκώσει ζωντανούς αυτούς που είχαν πεθάνει.

 

Απολυτίκιον Τιμίας Κάρας Αγίου Ανδρέου (ήχος Δ΄)

 

Ως θείον θησαύρισμα καταπιστεύσαι ποθών, εις Ρώμην εκόμισε Παλαιολόγων βλαστός,

δουλείας εν έτεσι, Κάραν σου την αγίαν, εκ Πατρών, ω Ανδρέα, συ δε τω κορυφαίω αδελφώ εκοινώνεις· διο επιστραφείσαν ημίν, προστάτην κεκτήμεθα.

 

Μετάφραση:

 

Σαν θείο θησαυρό, ποθώντας να εμπιστευθεί, στα χρόνια της δουλείας ένας απόγονος των Παλαιολόγων, μετέφερε την Αγία Κάρα σου από την Πάτρα στη Ρώμη, ω Ανδρέα, ενώ εσύ επικοινωνούσες με τον αδελφό σου που ήταν κορυφαίος των Αποστόλων. Γι αυτό καθώς μας επιστράφηκε σε έχουμε για προστάτη μας.

 

Απολυτίκιο του Οσίου Πατρὸς Κυριακού (ήχος Α΄)

 

         Τῆς ἐρήμου πολίτης, καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε   Πατὴρ   ἡμῶν Κυριακέ· νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τάς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σου πᾶσιν ἰάματα.

 

Μετάφραση:

 

Της ερήμου πολίτης και άγγελος με σώμα και θαυματουργός αναδείχθηκες θεοφόρε Πατέρα μας Κυριακέ. Με νηστεία με αγρυπνία και με προσευχή, αφού έλαβες ουράνια χαρίσματα, θεραπεύεις τους αρρώστους και τις ψυχές αυτών που προστρέχουν με πίστη σε σένα. Δόξα σ΄ αυτόν που σου έδωσε δύναμη, δόξα σε αυτόν που σε στεφάνωσε, δόξα σ΄ αυτόν που ενεργεί διὰ σού σε όλους θεραπείες.

 

         Απολυτίκιο της Θεοτόκου (ήχος Α΄ )

 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο  τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη  δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν,βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου.

 

Μετάφραση:

 

Όταν ο Γαβριήλ σου είπε δυνατά και καθαρά το Χαίρε, συγχρόνως με τη φωνή έπαιρνε σάρκα ο Κύριος των πάντων, σε σένα την αγία Κιβωτό, όπως είπε ο δίκαιος Δαυίδ. Αποδείχτηκες οι είσαι πιο Πλατιά από τους ουρανούς, επειδή κράτησες στη μήτρα σου τον Δημιουργό σου.  Δόξα σε αυτόν που κατοικεί μέσα σε σένα. Δόξα σε αυτόν που προήλθε από σένα. Δόξα σε αυτόν που μας ελευθέρωσε δια του τοκετού σου.

 

 

Κοντάκιον το Αναστάσιμον (ήχος πλ Α')

 

Πρὸς τὸν ᾍδην Σωτήρ μου συγκαταβέβηκας, καὶ τὰς πύλας συντρίψας ὡς παντοδύναμος, τοὺς θανόντας ὡς Κτίστης συνεξανέστησας, καὶ θανάτου τὸ κέντρον Χριστὲ συνέτριψας, καὶ Ἀδὰμ τῆς κατάρας ἐρρύσω Φιλάνθρωπε· διὸ πάντες σοι κράζομεν· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

 

 

Μετάφραση:

 

         Έχεις κατέβει  από επιείκεια (προς τον άνθρωπο) στον άδη Σωτήρα μου, και αφού συνέτριψες   τις πύλες ως παντοδύναμος, ανέστησες μαζί σου ως Δημιουργός αυτούς που πέθαναν και έσπασες τελείως το κεντρί του θανάτου Χριστέ, και έσωσες από την κατάρα Φιλάνθρωπε τον Αδάμ. Γι΄ αυτό και όλοι σου κράζουμε σώσε μας Κύριε.


Προβολή άρθρου...